Vydáno: 1. 1. 2019
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí § 13b ZDNVDaňové přiznání podává poplatník příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období, avšak pouze tehdy, pokud jej nepodal na některé z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla stanovena či doměřena na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně.