Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ SKUPINA 19 - OPRAVNÉ POLOŽKY K ZÁSOBÁM Definice a obecné principy Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku v případě, kdy tržní (reálná) hodnota majetku je nižší než jeho hodnota v účetnictví. V případě, že pominou důvody tohoto dočasného snížení, opravné položky zúčtujeme.