Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ OSNOVA ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 - DLOUHODOBÝ MAJETEK Právní úprava - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Vyhláška č. 500/2002 Sb. - Vyhláška č. 501/2002 Sb. - Český účetní standard č. 005 – Opravné položky - Český účetní standard č. 008 – Operace s cennými papíry a podíly - Český účetní standard č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - Český účetní standard č. 014 – Dlouhodobý finanční majetek Definice a obecné principy Dlouhodobý majetek je součástí aktiv účetní jednotky a zatřiďujeme jej ve výkazu Rozvaha do položky B – Dlouhodobý majetek.