Vydáno: 1. 1. 2018
Finanční leasing § 21d ZDPFinančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání věci s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem, vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud: