Sazba, základ a výpočet daně z příjmů - strana 14

 • Článek
Z činnosti nákup a prodej finančních derivátů jsem v loňském roce vytvořil hrubý zisk před zdaněním 38 000 Kč. Je tento hrubý zisk evidován jako příjem v § 10 zákona o daních z příjmů a musím jej zdanit? Neplatí pro tento druh příjmů osvobození do výše příjmu 100 000 Kč?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Jsem soudní znalec, vedoucí daňovou evidenci. Za rok 2016 jsem vykázal příjmy a výdaje ve skutečné výši. Ke dni 31. 12. 2016 jsem měl nezaplacené pohledávky ve výši 41 000 Kč. Za rok 2017 jsem přešel na vykazování nákladů tzv. paušálem tj. 40 % z příjmů. Z toho důvodu musím za rok 2016 podat dodatečné daňové přiznání, dodanit uvedené pohledávky a zaplatit dodatečnou daň. Bude podléhat tato dodatečně zaplacená daň z příjmů fyzických osob za rok 2016 sankci ze strany finančního úřadu?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Zaměstnanec má příjmy ze zaměstnání, vedle toho v letošním roce má příjmy z prodeje štěňat. Chovatel nepodniká, nemá živnostenský list, je to jeho koníček. Příjem z prodeje jednoho štěněte je vyšší než 20 000 Kč, zdaňuje tedy podle § 10 zákona o daních z příjmu . Z toho důvodu bude podávat daňové přiznání na příjmy ze zaměstnání a příjmy ostatní. Může k příjmům z prodeje štěňat uplatnit paušální výdaj 60 % nebo lze uplatnit pouze skutečné výdaje?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Otec daroval dceři rodinný dům s přilehlým pozemkem. Darovací smlouvu sepsali 22. 12. 2016 a v ten den ji dali zapsat do katastru nemovitostí. Právní účinky zápisu nastaly ke dni 22. 12. 2016. Zápis proveden 21. 1. 2017. Dcera se rozhodla, že dům i pozemek během roku 2017 prodá. V § 4 zákona o daních z příjmu je uvedeno, že od daně je osvobozen příjem z prodeje, pokud prodávající použije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby. V jakém časovém horizontu musí dcera získané prostředky využít na uspokojení bytové potřeby? Jak se prokazuje bydliště uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) zákona? Musí tam mít nahlášen trvalý pobyt, tzn. změnit občanský průkaz?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Manžel si hodlá uplatnit slevu na manželku, která měla pouze nízký příjem ze závislé činnosti. Zahrnuje se do limitu příjmů manželky mzda za prosinec vyplacená v lednu následujícího roku?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Stavební bytové družstvo na základě rozhodnutí shromáždění delegátů přiděluje v rámci schválení účetní závěrky za předchozí období a rozdělení hospodářského výsledku do zvláštních fondů určených na opravu bytových domů část dosaženého zisku. V případě vzniku SVJ, kdy správa bytových domů přechází na vzniklé společenství, jsou tyto fondy převáděny zároveň s dlouhodobou zálohou na opravy domu do společenství pro budoucí použití na opravy domu. Vzniká v tomto případě povinnost srazit při vyplacení částky z tohoto fondu na účet společenství srážkovou daň?
Vydáno: 19. 05. 2017
 • Článek
Nezisková organizace si snížila v daňovém přiznání základ daně (o cca 300 000 Kč), a využívá tak daňovou úsporu, musí tuto daňovou úsporu použít na hlavní činnost v následujícím roce? Musí potom na tu hlavní činnost použít celou částku, o kterou snížila základ daně (těch 300 000 Kč), nebo pouze tu daň, kterou by z té částky zaplatila (jen 19 % z těch 300 000 Kč).
Vydáno: 19. 05. 2017
 • Článek
Spolek, který vede jednoduché účetnictví, daroval v roce 2015 postiženému výtěžek z charitativního plesu ve výši 20 000 Kč. Z hlediska daně z příjmu ale členové spolku nevěděli, že napřed musí dar zdanit a následně ho můžou darovat. Využili proto za rok 2015 v daňovém přiznání § 20 daně z příjmu a HV snížili o výši poskytnutého daru, a tím ušetřili 19 %, tj. 38 00 Kč, a nemuseli platit daň. Dosaženou úsporu však musí v následujících třech letech využít ke krytí nákladů souvisejících s činností spolku. Spolek však má pouze příjmy z darů a dobrovolného vstupného a ty skoro v plné výši využije na úhradu svých nákladů. Úsporu na dani by museli členové spolku uhradit z členských příspěvků v následujících letech. Existuje i jiné řešení, je nějaká publikace, která se zabývá konkrétními případy příjmů a výdajů spolků?
Vydáno: 19. 05. 2017
 • Článek
Založením obchodní korporace nejsou „rozdány karty“ jednou provždy, ale klidně může dojít ke změně ve složení jejích členů alias společníků. Nejsnazším způsobem je převod podílu stávajícím společníkem na jinou osobu, ať už se jedná o jiného ze stávajících společníků nebo o nově přistupujícího člena obchodní korporace. V naprosté většině případů je v praxi sjednána úplata za tento převod (prodej), na což logicky navazuje otázka, jak se s tímto příjmem správně daňově vypořádat. Případnou mezinárodní daňovou komplikací může být, když je kupujícím nebo prodávajícím zahraniční subjekt, anebo jsou-li převáděny podíly na zahraniční společnosti.
Vydáno: 10. 04. 2017
 • Článek
S účinností od 1. 1. 2017 došlo nařízením vlády č. 336/2016 Sb. ke zvýšení základní sazby minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin z částky 9 900 Kč v roce 2016 na částku 11 000 Kč. V článku si ukážeme, v jakých situacích ovlivňuje minimální mzda daňové řešení v zákonu o daních z příjmů .
Vydáno: 15. 03. 2017
 • Článek
Snížení sazby DPH u novin a časopisů od 1. 3. 2017 Ing. Zdeněk Kuneš je odborníkem na DPH Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl....
Vydáno: 01. 03. 2017
 • Článek
V tomto příspěvku bych se chtěl zabývat výkladem nezdanitelných částek, které upravuje § 15 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Jedná se o částky, které v případě poplatníků fyzických osob snižují základ daně, a tím vedou k nižšímu zdanění. Jejich efekt je ovšem nižší než u slev na dani, které se odečítají přímo od daně, a pro poplatníka tedy znamenají větší finanční prospěch a větší daňovou úsporu. Přesto i nezdanitelné částky představují významný nástroj daňové optimalizace.
Vydáno: 20. 02. 2017
 • Článek
Rezerva pro zjištění základu daně z příjmů JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2016, čj. 2 Afs 58/2015-78 K předpisům: - §...
Vydáno: 03. 02. 2017
Příspěvěk uzavřen Z důvodů zajištění srozumitelnosti následujícího textu budeme používat pro rozlišení účetní metody slovní spojení jednoduché účetnictví a podvojné účetnictví. V celém textu se posuzuje právní režim pro...
Vydáno: 29. 05. 2014
Úvod Tento příspěvek navazuje na předchozí příspěvky, které potvrdili, že (i) režim opravy základu daně podle § 42 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z...
Vydáno: 19. 12. 2012
UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 18.9.2012 Daň z příjmů 381/18.09.12 Zaokrouhlování srážkové daně od 1. ledna 2013 Předkládá: Ing. Lukáš Kervitcer, daňový poradce, č. osvědčení 4118 1. Úvod Od 1....
Vydáno: 18. 09. 2012
1) Popis problému: Uvedené ustanovení řeší postup u poplatníka vedoucího daňovou evidenci (či dříve jednoduché účetnictví) v situaci: - Ukončení podnikání - Přerušení podnikání - Při změně způsobu uplatňování...
Vydáno: 13. 10. 2011
1. Úvod - popis problematiky Cílem příspěvku je vyjasnění daňového režimu v situaci, kdy v průběhu trvání pojistné smlouvy motivačního kapitálového životního pojištění (dále jen „motivační pojištění“) dochází k...
Vydáno: 27. 04. 2011
Situace Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen "ZDP") výslovně neupravuje daňový režim fyzické osoby, které plyne příjem ze zpětného odkupu dluhopisu před splatností od emitenta,...
Vydáno: 27. 04. 2011
Popis problému V případě, kdy podnikající fyzická osoba prodává podnik či jeho část, vyvstává otázka, v rámci jakého dílčího základu daně takový příjem zdanit a zda lze v případě...
Vydáno: 26. 01. 2011