Změny v předpisech

Sledujeme za vás: Vláda schválila novelu zákona o DPH, obsahuje mj. změnu pro malé podniky. Sněmovna v prvním kole podpořila návrh zákona o digitálních financích. Bude regulovat trh s kryptoaktivy. Od 1. července vstupují v platnost novinky týkající se doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění. Nová funkce pro uživatele datových schránek: bezplatné stažení seznamu placených poštovních datových zpráv.
Vydáno: 19. 06. 2024
V přehledu legislativy za uplynulý měsíc tentokrát informujeme o vydání zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění a také aktuálního seznamu států automaticky vyměňujících informace pro účely správy daní.
Vydáno: 19. 06. 2024
  • Článek
Poslanecká sněmovna i Senát schválily návrh zákona o hromadném občanském soudním řízení (někdy také nazývaný „zákon o hromadných žalobách“). Návrh zákona byl na konci května postoupen k podpisu prezidentovi republiky. Návrh zákona implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 ze dne 25. 11. 2020 o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů (dále jen „směrnice o zástupných žalobách“).
Vydáno: 18. 06. 2024
V souvislosti s návrhem nového zákona o účetnictví Ministerstvo financí koncem května předložilo návrh na změnu zákona o daních z příjmů. Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2025. Rozsah navrhovaných změn zákona o daních z příjmů je značný a některé pasáže zákona jsou zcela koncepčně přepracovány. Do zákona je včleněno i velké množství nových pravidel. Přinášíme stručný přehled nejvýznamnějších změn.
Vydáno: 14. 06. 2024
Sledujeme za vás: Změna v dohodách o provedení práce prošla Senátem, zruší právní úpravu schválenou v rámci konsolidačního balíčku. Ministerstvo financí publikovalo přehled ke zdaňování odměn a občerstvení členům okrskových volebních komisí. Ministerstvo spravedlnosti připomíná termín 1. července 2024 pro povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce veřejného funkcionáře v roce 2023. Komora auditorů zveřejnila stanovisko k určení auditora pro povinné ověření zprávy o udržitelnosti a také informovala o nových materiálech EFRAG.
Vydáno: 12. 06. 2024
  • Článek
V úvodníku tohoto červnového vydání Legislativních novinek vám opět po měsíci přinášíme nejdůležitější novinky ze světa účetnictví a daní. Nejprve se podrobněji zaměříme na další ze série navrhovaných změn u odvodů pojistného u dohod o provedení práce, následně upozorníme na Informaci GFŘ k přerušení provádění vybraných článků smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ruskou federací a na závěr zmíníme vydání metodiky finanční správy ve vztahu k prominutí příslušenství daně z důvodu neoznámení splnění podmínky pro osvobození daně v případě obstarání vlastní bytové potřeby.
Vydáno: 12. 06. 2024
Sledujeme za vás: Ministerstvo financí zveřejnilo pracovní verzi aktualizovaného návrhu nového zákona o účetnictví, včetně věcného řešení prováděcích vyhlášek. Komora daňových poradců publikovala rozsáhlé připomínky k řadě připravovaných novel: k novele stávajícího zákona o účetnictví, zákona o dorovnávacích daních, daňového řádu, ale i dalších zákonů v oblasti správy daní a působnosti Celní správy ČR. Senát schválil sjednocení pravidel pro přeshraniční fúze společností. Europoslanci odsouhlasili přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Maximální limit platby v hotovosti v celé EU bude 10 000 eur.
Vydáno: 05. 06. 2024
Ve středu dne 29. 5. 2024 Senát schválil Sněmovní tisk 570, jehož součástí je i úprava v oblasti odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce. Na přípravě této novely se aktivně podílela Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s ostatními zástupci podnikatelů, tj. především Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
Vydáno: 04. 06. 2024
Sledujeme za vás: Blíží se termín placení daně z nemovitých věcí. Podávat žádosti o důchod lze pouze dvěma způsoby – online nebo osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. V červnu se u nás bude konat největší bitcoinová konference v Evropě. Doba oddlužení se zřejmě zkrátí z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky.
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
Každý rok k 1. 1. se mění hranice příjmů, jejichž výše se odvozuje od výše průměrné mzdy. Na výši průměrné mzdy jsou navázány redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění a náhrady mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, maximální výše vyměřovacího základu, rozhodná částka pro účast na nemocenském pojištění a u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) minimální výše základů pro odvod pojistného a pro účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávajících vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
V rámci AML oblasti prochází legislativním procesem jako sněmovní tisk 659 rozsáhlá novela AML oblasti, která má z velké části nabýt účinnosti již 30. 12. 2024. Tento článek si klade za cíl nadcházející změny sumarizovat.
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
Legislativní radě vlády byl předložen k projednání návrh nového zákona o účetnictví po zapracování připomínek vznesených v rámci připomínkového řízení, a to včetně důvodové zprávy, tezí vyhlášek, rozdílové tabulky a přehledu vypořádání všech připomínek. Návrh nového zákona o účetnictví se týká všech účetních jednotek, a tedy i nestátních neziskových organizací. Pro porovnání přibližuje následující článek oblasti týkající se nestátních neziskových organizací v aktuálně platném zákoně o účetnictví , ale také změny obsažené v navrhovaném novém zákoně o účetnictví .
Vydáno: 29. 05. 2024
V uplynulém měsíci vyšlo sdělení o přerušení některých článků daňových smluv s Běloruskem a Ruskem. Finanční správa také informovala o ukončení platnosti kolkových známek a o tom, že ČSÚ aktualizoval stanovisko k zatřídění některých ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely tzv. windfall tax. V Úředním věstníku EU vyšla novela nařízení některých mezinárodních účetních standardů.
Vydáno: 27. 05. 2024
Sledujeme za vás: Ministerstvo financí vydalo nový Finanční zpravodaj č. 4/2024 se sdělením ke smlouvě s Běloruskou republikou. Na konci května se v Praze bude konat konference AI inspiration s představiteli největších technologických firem. Dozvíte se, jak lze implementovat nástroje umělé inteligence do praxe firmy a zvýšit tak její produktivitu. Od poloviny května můžete podávat žádosti o dotaci na projekty fotovoltaických elektráren. Rozdílný mechanismus odškodňování nezákonných správních rozhodnutí v daňovém a jiném řízení obstál před Ústavním soudem.
Vydáno: 22. 05. 2024
Sledujeme za vás: Vláda schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která přinese urychlení ve vyřizování dávek, například mateřské. Hospodářská komora ČR vyjednává s vládou o vyjmutí zdravotních a sociálních zaměstnaneckých benefitů z daňového stropu. KDP ČR zveřejnila svoje připomínky k navrhované novele zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří aktivity spočívající v úsporách energií ve firmách.
Vydáno: 15. 05. 2024
Sledujeme za vás: Na jednání Koordinačního výboru byl mj. uzavřen příspěvek Daňový režim výplaty podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžní formě. GFŘ zveřejnilo kompletní informaci k přerušení provádění vybraných článků smlouvy s Ruskem. Bankovní rada ČNB snížila úrokové sazby. Do meziresortního připomínkového řízení zamířila novela zákona o účetnictví.
Vydáno: 09. 05. 2024
  • Článek
Účinnost nového zákona o účetnictví se (zatím neoficiálně) avšak prakticky odkládá minimálně na 1. 1. 2026. Způsoby oceňování jsou jedním z nosných pilířů celého účetnictví. Nová účetní legislativa (nejspíš) přinese možnost vykazovat hodnoty pozemků, budov a strojů v jejich reálné hodnotě. Tím by se do jisté míry opustil koncept historických cen, na kterém je postavena stávající česká účetní legislativa. Že není, co dalšího ve způsobech oceňování měnit? Ale kdeže… Dozvíte se v článku.
Vydáno: 02. 05. 2024
Sledujeme za vás: Finanční správa připomíná konec kolkových známek. Máte několik možností, jak uchovávat datové zprávy – přinášíme jejich výhody i nevýhody. Zákonem roku se stala novela energetického zákona, která zavedla komunitní energetiku. MMR představilo jednotlivé části portálu stavebníka, od 1. července ho bude možné používat. Pozor, stejně jako toto vydání, i následující číslo Týdeníku uveřejníme kvůli svátku až ve čtvrtek 9. května 2024!
Vydáno: 02. 05. 2024
  • Článek
V dalším čísle Účetnictví v praxi se pokusíme blíže představit jednotlivé body, kterými se zabývá tzv. „technická novela konsolidačního balíčku“, o které jsme vás informovali v předchozím čísle a která již byla schválena poslanci ve třetím čtení. Dále vás seznámíme s navrhovanou interpretací Národní účetní rady NI-70 týkající se problematiky odložené daně a kurzových rozdílů vyloučených ze zdanění, která se v současné době nachází ve vnějším připomínkovým řízení. Stručně se vyjádříme ke zrušení kolkových známek, k platbě daně z nemovitých věcí a k nové online službě ČSSZ.
Vydáno: 30. 04. 2024
  • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku, jehož předchozí části jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 2 a 3/2024. Problematiku účetní závěrky uzavřeme zveřejněním a ověřením účetní závěrky a výroční zprávy auditorem, jejich schválením k tomu příslušným orgánem, zveřejněním ve veřejném rejstříku, věnovat se budeme také archivaci. Na konci se můžete těšit na znalostní test.
Vydáno: 29. 04. 2024