Změny v předpisech

Chcete vědět, proč se například před pěti lety změnilo určité konkrétní ustanovení § 24 zákona o daních z příjmů? Využijte naši tabulku s přehledem novel tohoto zákona s vazbou na jednotlivá ustanovení, v nichž došlo ke změnám, a také na důvodové zprávy k těmto změnám.
Vydáno: Včera
  • Článek
Základní právní úpravu zdravotního pojištění dlouhodobě představují zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb. , o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Plátci pojistného jsou ve zdravotním pojištění (kromě státu) zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. S účinností od 1. 1. 2023 došlo ke změně v platbách u všech skupin plátců pojistného. Podívejme se v této souvislosti blíže na změny jak v obou výše uvedených zákonech, tak na změny v souvisejících právních předpisech s jejich dopady do oblasti zdravotního pojištění.
Vydáno: 26. 01. 2023
  • Článek
Dne 30. 11. 2022 byl vyhlášen zákon č. 365/2022 Sb. , kterým došlo ke změně zákona č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „novela energetického zákona “), ve znění pozdějších předpisů. Přijetím tohoto zákona došlo k adaptaci části nařízení Rady EU 2022/1854 ze dne 6. 10. 2022 o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie1).
Vydáno: 26. 01. 2023
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se věnovali novinkám v právních předpisech, které souvisí s daňovou, účetní, právní a ekonomickou praxí neziskových organizací. Navázali bychom na předchozí příspěvek na toto téma a zaměřili bychom se na období na konci roku, tedy listopad a prosinec roku 2022. Začněme změnami právních předpisů, které byly zveřejněné ve Sbírce zákonů.
Vydáno: 26. 01. 2023
Dne 1. 12. 2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavádí tzv. odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu je Energetický regulační úřad.
Vydáno: 25. 01. 2023
  • Článek
Následující článek obsahuje přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti zdanění mezd a platů, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, dávek nemocenského pojištění, důchodů a souvisejících oblastí. Jde o údaje, které používají finanční účetní, mzdoví účetní, personalisté a ekonomové při své každodenní práci. Mělo by však jít o užitečnou pomůcku nejen pro ně, ale i pro samotné zaměstnance, příjemce dávek nemocenského pojištění, budoucí důchodce a jiné osoby, např. při kontrole jejich oprávněných nároků.
Vydáno: 24. 01. 2023
  • Článek
Pro placení pojistného zaměstnavatelem jsou ve zdravotním pojištění důležité některé hodnoty vyměřovacího základu a částek pojistného. V dalším textu si ukážeme například situace, kdy bude v právních podmínkách roku 2023 vyměřovací základ zaměstnance nulový. Významnou „hraniční“ hodnotou je u určitých skupin osob jako zaměstnanců od 1. 1. 2023 částka 4 000 Kč, částkou 10 000 Kč se zaměstnavatelé zabývají u dohod o provedení práce. Také platí, že ve zdravotním pojištění se pro účel vzniku zaměstnání (osoba je z pohledu zdravotního pojištění zaměstnancem) sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. Zdůrazňuji, že pokud se jedná u téhož zaměstnavatele o stejný typ dohody, pak se sčítají všechny příjmy. Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ přímo ovlivňuje odvod pojistného při nízkých příjmech a také placení pojistného osobami bez zdanitelných příjmů.
Vydáno: 24. 01. 2023
  • Článek
V právní úpravě zdravotního pojištění dochází k 1. 1. 2023 ke změnám jak přímo v zákonech zdravotního pojištění, tak v související právní úpravě, tedy i s dopady do zdravotního pojištění. Je také skutečností, že se k tomuto datu mění podmínky pro placení pojistného všemi skupinami plátců. Je stanoven nový (zvýšený) minimální vyměřovací základ u zaměstnance (zaměstnavatele) i osoby samostatně výdělečně činné, zvyšuje se platba pojistného osobami bez zdanitelných příjmů a více zaplatí stát zdravotním pojišťovnám. Podívejme se nyní blíže na tyto změny, a tedy i na postupy platné ve zdravotním pojištění po datu 1. 1. 2023.
Vydáno: 14. 01. 2023
  • Článek
K 1. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 366/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “) a některé další zákony, tzv. daňový balíček 2023 (dále jen „daňový balíček“) přinášející řadu více či méně významných daňových změn. Tento článek shrnuje jednotlivé okruhy změn obsažené v daňovém balíčku.
Vydáno: 14. 01. 2023
Experti z poradenské společnosti BDO vám přinášejí přehled těch nejzásadnějších změn v legislativě v roce 2023:
Vydáno: 06. 01. 2023
Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.
Vydáno: 03. 01. 2023
Přečtěte si pravidelný souhrn legislativních novinek ze závěru loňského roku - nechybí daňový balíček 2023, vyhláška se zahraničním stravným, ale i další novelizované předpisy, včetně praktických informací Finanční správy k daňovým změnám.
Vydáno: 02. 01. 2023
  • Článek
Dne 2. 12. 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty , která mimo jiné navyšuje limit obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2. mil. Kč. Díky této změně může řada subjektů zažádat o zrušení registrace k DPH. V České republice je nyní zhruba 550 000 plátců DPH a Ministerstvo financí předpokládá, že by s ohledem na navýšení limitu obratu mohlo zrušit svou registraci k této dani zhruba 80 000 subjektů. V tomto článku bych chtěl poskytnout praktický návod na zrušení registrace se zaměřením na činnost územních samosprávných celků (dále jen „USC“) a jimi zřízených příspěvkových organizací (dále jen „PO“).
Vydáno: 29. 12. 2022
  • Článek
Dne 16. 11. 2022 podepsal prezident zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jenž byl v Parlamentu České republiky projednáván jako sněmovní tisk č. 213 (dále jen „novela“). Nová a přísnější pravidla budou dopadat mimo jiné na slevové akce, zveřejňování recenzí výrobků a uplatnění práv z vadného plnění. Zákon nabyde účinnosti na konci tohoto roku.
Vydáno: 29. 12. 2022
  • Článek
Tento příspěvek obsahuje stručný přehled změn, ke kterým dojde (by mělo dojít) od 1. 1. 2023 oproti roku 2022 v oblasti mezd a platů, a to především co se týká pracovního práva, zdaňování příjmů, odvodů pojistného, nemocenských dávek, zaměstnanosti a důchodů apod. Jedná se zejména o zavedení slevy na pojistném, dále jde o změny, které mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů. Některé z těchto změn jsou ještě poněkud nejisté, aktuální a podrobnější informace k těmto změnám budou uvedeny v lednovém čísle časopisu DHK č. 1-2/2023.
Vydáno: 27. 12. 2022
Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2023 (novelizováno zákonem č. 366/2022 Sb.; dále jen „ZDPH 2023“) týkající se oblasti kontrolního hlášení DPH, zahrnují oblast výzev k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení a oblast sankčního systému při nesplnění povinnosti podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení.
Vydáno: 22. 12. 2022
Finanční správa připomíná poplatníkům s blížícím se koncem roku změny v oblasti zákona č.  586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), které se týkají fyzických osob a vztahují se ke zdaňovacímu období roku 2022.  
Vydáno: 20. 12. 2022