Změny v předpisech

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novela vyhlášky k vracení spotřební daně, novely pojistných zákonů, rozhodnutí o prominutí DPH, ale také několik informací a upozornění Finanční správy.
Vydáno: 15. 08. 2022
  • Článek
Vláda České republiky předložila další zákon, který reaguje na válečnou situaci na Ukrajině. Vládní návrh zákona byl podepsán prezidentem republiky dne 22. 6. 2022 a dne 27. 6. 2022 již byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon pod č. 175/2022 Sb. , o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále „Lex Ukrajina II“)1).
Vydáno: 11. 08. 2022
  • Článek
Daň silniční byla s účinností od 1. července 2022 zásadním způsobem novelizována, a to tak, že se účinky změny projeví zpětně již v rámci celého zdaňovacího období 2022. Článek představuje novou koncepci daně silniční, která je úzce navázána na právní úpravu zdanění vozidel harmonizovanou právem Evropské unie. Vedle vysvětlení návaznosti na harmonizovanou právní úpravu se článek zaměřuje na konkrétní podobu nových hmotněprávních ustanovení a na změny ve správě daně silniční. Popisuje také legislativní chybu, ke které při novelizaci došlo, a nabízí její řešení pro aplikační praxi, než ji opraví zákonodárce výslovnou novelou.
Vydáno: 26. 07. 2022
  • Článek
První část příspěvku čtenáři přiblížila ekonomický jev inflace jako takový, diferencovala mezi jednotlivými typy inflace (mírná, pádívá, hyperinflace), objasnila, jak probíhá měření inflace, nastínila, v čem inflace společnosti škodí (náklady inflace), a to včetně exemplifikace. Autor dále akcentoval, že sepjetí práva a (makro)ekonomie je nejvíce markantní v oblasti finančního práva a obecně v právu tam, kde se vyskytují kvantitativní právní normy, které jsou inflačními impakty nejvíce dotčeny. Gró předchozí části příspěvku spočívalo v osvětlení ekonomického jevu inflace v České republice a zmapovalo dosavadní inflační vývoj ve vazbě na vývoj vybraných totožných, ale českých kvantitativních právních norem, tedy ve vazbě na českou trestní legislativu (škoda nikoliv nepatrná) a daňovou legislativu (výše hranice obligatorního plátcovství DPH).
Vydáno: 26. 07. 2022
Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Novela snižuje měsíční platbu ze státního rozpočtu za tzv. státní pojištěnce z 1 967 Kč na 1 487 Kč. Průměrná měsíční platba za celý rok 2022 tak dosáhne výše 1 767 Kč, čímž zůstane zachována na úrovni roku 2021.
Vydáno: 22. 07. 2022
Zákonné ukotvení jednorázového příspěvku na dítě - z důvodu zlepšení situace rodin s dětmi a vytvoření časového prostoru pro vyhodnocení skutečných dopadů zejména energetické krize - bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 196/2022 Sb. v částce 90 dne 30. 6. 2022. Účinnost zákona je od 1. 7. 2022.
Vydáno: 02. 07. 2022
  • Článek
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila na svém jednání dne 31. 5. 2022 novelu zákona č. 65/2022 Sb., zákona č. 66/2022 Sb. a zákona č. 67/2022 Sb., které jsou souhrnně nazývány jako Lex Ukrajina a jejichž předmětem je, zejména, úprava opatření souvisejících s migrací vyvolanou konfliktem na Ukrajině a s tím souvisejícími pobytovými otázkami, sociálními otázkami, otázkami zaměstnanosti a školství. Cílem novely (Lex Ukrajina II) má být reakce na zjištěné problémy a nedostatky stávající úpravy, jakož i umožnění zvládání uprchlické vlny bez nutnosti vyhlašování nouzového stavu.
Vydáno: 29. 06. 2022
  • Článek
Strašákem č. 1 v roce 2022 je inflace – redukuje reálnou hodnotu úspor a úroky věřitelů stírá. Inflace neoddiskutovatelně působí též na kvantitativní právní normy, tj. právní normy vyjádřené absolutní (číselnou) hodnotou. Nejsou-li kvantitativní právní normy pravidelně novelizovány o inflaci, s narůstající mírou (kumulativní) inflace se právní norma více či méně vzdaluje svému původnímu účelu a smyslu. Již Abraham Lincoln pravil, že (reprezentativní) demokracie je vláda lidu, lidem a pro lidi. Právo je nástroj mající zajistit blahobyt lidské společnosti a její reprodukci. Řadu let nenovelizovaná kvantitativní právní norma se však pomalu, ale jistě stává nástrojem absurdity a odcizení. Nebylo by lépe, kdyby zákonodárce věnoval inflaci větší pozornost?
Vydáno: 28. 06. 2022
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom čtenáře informovali o legislativních a metodických změnách v daňové a dalších souvisejících oblastech. Nejdříve bychom se zaměřili na předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů a následně na další materiály, zejména ty zveřejněné na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy. Postupovali bychom chronologicky, tak jak docházelo k jejich publikaci.
Vydáno: 23. 06. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novelizace zákona o daních z příjmů, zákona o spotřebních daních a zákona o dani silniční, nařízení o zvýšení důchodů, nová sdělení k daňovým smlouvám ve Finančním zpravodaji a také změny v předpisech EU.
Vydáno: 23. 06. 2022
Vláda dnes schválila novelu zákona o provádění mezinárodních sankcí z dílny Ministerstva financí. Cílem zákona je záměr vlády reagovat na agresi Ruské federace na Ukrajině a intenzívněji tak provádět mezinárodní sankce v České republice. Novela zákona je úzce provázána s tzv. Magnitského zákonem (sankčním zákonem), jehož gestorem je Ministerstvo zahraničních věcí.
Vydáno: 22. 06. 2022
Vláda dnes schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh nyní zamíří do Parlamentu.
Vydáno: 22. 06. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 9/2022 ze dne 21. června 2022, který obsahuje sdělení ke smlouvě s Čínou o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 21. 06. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 8/2022 ze dne 13. června 2022, který obsahuje sdělení ke smlouvě se Španělskem o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 13. 06. 2022
Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále v „novela“), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022.
Vydáno: 08. 06. 2022