Jiří Dolejš

 • Článek
V úvodníku tohoto březnového vydání vám opět po měsíci přinášíme nejdůležitější novinky ze světa účetnictví a daní. Nejprve se podrobněji zaměříme na navrhované změny u odvodů pojištění u dohod o provedení práce, následně upozorníme na změnu limitů pro kategorizaci účetních jednotek a na závěr vás krátce seznámíme v navrhovanými změnami v DPH a tiskovými zprávami Finanční správy v oblasti zdaňování firemních školek a daňového odpočtu na výzkum a vývoj.
Vydáno: 13. 03. 2024
 • Článek
V úvodníku tohoto únorového vydání se zaměříme zejména na dvě nově vydané informace Generálního finanční ředitelství týkající se daně z přidané hodnoty. První se týká uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu od 1. 1. 2024 a druhá se zabývá změnou sazeb této daně také od 1. 1 .2024. Zde stojí za zmínku zajímavá definice pitné vody a vybraných nápojů, která některé čtenáře pobaví a jiné možná rozzlobí. Na závěr krátce zmíníme aktuální stav ohledně návrhu nového zákona o účetnictví a informujeme o zveřejnění jednotných kurzů pro rok 2023.
Vydáno: 01. 02. 2024
 • Článek
Se začátkem zimy vám v rámci tohoto úvodníku opět přinášíme novinky ze světa daní a účetnictví, které se udály od posledního vydání. Svou pozornost zaměříme zejména na Poslaneckou sněmovnou schválenou novelu zavádějící novou daňově zvýhodněnou možnost spoření na stáří ve formě tzv. dlouhodobého investičního produktu. Zmíníme se také o návrhu zákona upravující zdanění zaměstnaneckých akciových plánů a na závěr přineseme informaci o změnách sazeb zahraničního stravného pro rok 2024 a o definitivním schválení tzv. konsolidačního balíčku, který jsme podrobně shrnuli v minulém vydání.
Vydáno: 08. 12. 2023
 • Článek
V tomto vydání legislativních novinek se po čase opět zaměříme na tzv. konsolidační balíček. Zdá se, že po dlouhé době plné diskuzí, nejistoty a pozměňovacích návrhů je již k dispozici finální podoba konsolidačního balíčku, neboť byl dne 13. 10. 2023 schválen Poslaneckou sněmovnou a nyní putuje do Senátu. Jelikož se již nepředpokládají žádné další pozměňovací návrhy či změny přinášíme stručný přehled nejdůležitějších změn, které by měly být účinné od 1. 1. 2024. Na závěr se krátce zmíníme o možnosti využití nové služby finanční správy v oblasti předvyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, o přerušení provádění smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Ruskem a také upozorníme na stále ve velké míře finanční správou evidované přeplatky na dani silniční.
Vydáno: 08. 11. 2023
 • Článek
V úvodníku tohoto zářijového vydání vám opět po měsíci přinášíme nejdůležitější novinky ze světa účetnictví a daní. Nejprve se podrobněji zaměříme na informaci finanční správy ve vztahu k uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží, následně upozorníme na nově zaváděnou daň pro velké nadnárodní podniky v podobě dorovnávací daně, neboť ta by měla dle odhadu Ministerstva financí dopadnout až na 3 200 českých společností. Na závěru vás krátce seznámíme s nejdůležitějšími změnami konsolidačního balíčku schválenými stranami vládní koalice.
Vydáno: 06. 09. 2023
 • Článek
V úvodníku tohoto dubnového vydání vám opět přinášíme novinky ze světa účetnictví a daní za uplynulý měsíc. Zaměříme se zejména na další z řady informací Finanční správy k problematice povinnosti podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona, neboť finanční úřady na základě své aktuální zkušenosti avizují, že ne všechny dotčené osoby novou povinnost v praxi zaznamenaly či ji správně aplikují. Následně ve zkratce zmíníme Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb, zařazení Ruska mezi nespolupracující jurisdikce či upozorníme na rozesílání podvodných SMS, které se snaží působit dojmem, že jsou odesílány oficiálními orgány Finanční správy.
Vydáno: 05. 04. 2023
 • Článek
V úvodníku tohoto únorového vydání se zaměříme zejména na nový pokyn Generálního finanční ředitelství D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů , nahrazující stávající pokyn D-22. Nový pokyn sice neobsahuje zásadní změny v aplikaci zákona o daních z příjmů , obsahuje spíše některá upřesnění stávající legislativy, nicméně jeho nové pasáže tak mohou být užitečné i pro každodenní praxi. Následně zmíníme také informaci Finanční správy ve vztahu k písemnostem doručovaným datovou schránkou.
Vydáno: 21. 02. 2023
 • Článek
Tak jako v minulých měsících přicházíme i tentokrát s novinkami ze světa účetnictví a daní. Nejprve se zaměříme na dopady zvýšení hodnoty průměrné mzdy pro rok 2023 a následně se budeme zabývat nenápadnou novelou umožňující správci daně dálkový přístup k informacím o vozidlech z informačního systému technických prohlídek, stručně shrneme novou ohlašovací povinnost provozovatelů internetových platforem, a nakonec upozorníme na kontrolní akci správce daně v oblasti zdaňování příjmů ze zábavních internetových platforem (např. YouTube).
Vydáno: 16. 11. 2022
 • Článek
Se začátkem podzimu vám v rámci úvodníku opět přinášíme novinky ze světa daní a účetnictví. Zaměříme se zejména na navrhované změny zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty , které jsou v rámci sněmovního tisku 254 aktuálně projednávány v Poslanecké sněmovně, a které by měly nabýt účinnosti k 1. 1. 2023. V případě DPH se jedná zejména o zvýšení limitu obratu pro plátce DPH a dále o úpravy lhůt a pokut týkající se kontrolního hlášení. U daně z příjmů se krátce zmíníme o změnách v paušální dani, prodloužení mimořádných odpisů nebo o zvýšení limitů u povinnosti podat daňové přiznání v případě fyzických osob.
Vydáno: 20. 10. 2022
 • Článek
Opět po měsíci vám v rámci úvodníku přinášíme novinky ze světa daní a účetnictví. Nejprve připomeneme zásadní novinky týkající se novely zákona o dani silniční a následně popíšeme praktický postup zdanění příjmů u zaměstnanců využívajících nízkoemisní vozidlo k soukromým účelům v souvislosti se snížením sazby na 0,5 %. Nakonec navážeme na téma, kterému jsme se věnovali v předminulém čísle, a sice zdanění kryptoměn. Finanční správa totiž vydala velice zajímavou tiskovou zprávu, ve které informovala veřejnost o cílené kontrolní akci zaměřené právě na zdanění příjmů spojených s kryptoměnami, a shodou okolností byl také vydán první rozsudek v této oblasti.
Vydáno: 30. 08. 2022
 • Článek
Opět po měsíci vám v rámci úvodníku přinášíme novinky ze světa daní a účetnictví. Již v minulém čísle jsme se ve zkratce zmínili o rozsáhlé informaci GFŘ k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami s odkazem, že blíže se této problematice budeme věnovat v příštím vydání. Tomuto slibu jsme dostáli, a tak je velká část tohoto úvodníku věnována shrnutí této problematiky. Ve zkratce vám dále přiblížíme Poslaneckou sněmovnou schválené novely daňových zákonů reagujících na růst cen pohonných hmot a dále zmíníme také vyjasnění problematiky DPH v rámci Koordinačních výborů v případě paušálně stanovené náhrady za zpracování exekucí a u zpětných leasingů.
Vydáno: 31. 05. 2022
 • Článek
Tak jako každý měsíc, i tentokrát přicházíme s novinkami ze světa daní a účetnictví. Novinek nebylo mnoho, nicméně zejména posun v problematice výkladu přeceňování záloh v cizí měně k rozvahovému dni má významný dopad na účetní jednotky, neboť zásadně mění pohled na dosud zaběhlé postupy. Byl vydán rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) týkající se přecenění záloh na pořízení dlouhodobého majetku v cizí měně. Dále připomene možnost zveřejnění účetní závěrky správcem daně a ve zkratce se dotkneme také témat paušálně stanovené náhrady za zpracování exekucí, inventur pohledávek OSVČ u České správy sociálního zabezpečení a stručně také povinnosti podání daňového přiznání v případě paušální daně.
Vydáno: 25. 03. 2022
 • Článek
V tomto prvním vydání legislativních novinek roku 2022 bychom Vám rádi poskytli souhrn nejdůležitějších legislativních změn v daňové oblasti, které nabyly účinnosti od 1. 1. 2022 nebo jejíž praktický dopad se projeví právě na počátku roku 2022. Zejména přinášíme stručné shrnutí změn v zákoně o daních z příjmů u fyzických osob, zmíníme podstatné změny v zákoně o DPH u cestovních služeb a dále ve zkratce upozorníme např. na plánované zrušení původních daňových informačních schránek, zřízení speciálních telefonických linek pro daň z nemovitých věcí či zvýšení sazby úroku z prodlení.
Vydáno: 18. 01. 2022
 • Článek
Tak jako v minulých měsících, i tentokrát přicházíme s novinkami ze světa účetnictví a daní. Nejprve shrneme rozhodnutí ministryně financí o prominutí DPH u dodání elektřiny a plynu, které pro daňové poplatníky vyvolává ke dni psaní tohoto úvodníků spoustu nejasností, zejména co se možného nesouladu jak s českým, tak s unijním právem týče. Následně se budeme zabývat návrhem nové interpretace Národní účetní rady týkající se účetního zachycení přijatých záloh v cizí měně, ve které jsou navrženy závěry do značné míry měnící dosavadní účetní praxi. Na závěr uvedeme ve zkratce další novinky, které se udály za poslední měsíc.
Vydáno: 25. 11. 2021
 • Článek
V tomto prvním podzimním úvodníku vám po měsíci opět přinášíme příspěvek s přehledem novinek a zajímavostí v daňové a účetní oblasti, které přinesl čas od vydání předchozího čísla. Nejprve podrobněji shrneme nejdůležitější změny v hlášení Intrastat, účinné od počátku roku 2022, následně se detailněji podíváme na aktuální vývoj v oblasti zdanění krátkodobých nájmů nemovitých věcí poskytovaných přes elektronické platformy (např. Airbnb), kde máme k dispozici již první judikaturu, a nakonec krátce zmíníme zvýšení daňového zvýhodnění na dítě, schválení DPH novely v oblasti tzv. e-commerce a zavedení slevy na dani z příjmů za zastavenou exekuci.
Vydáno: 27. 10. 2021
 • Článek
Po měsíci vám opět přinášíme příspěvek s přehledem novinek a zajímavostí ze světa účetnictví a daní, které přinesl čas od vydání předchozího čísla. Nejprve se budeme zabývat prominutím sankcí za opožděné podání přiznání k dani z příjmů (často označované jako posunutí termínu pro jejich podání) a souvisejícími dopady na lhůty pro podání přehledů OSVČ. Následně shrneme informaci Finanční správy týkající se daňového posouzení různých druhů podpor poskytovaných fyzickým osobám v rámci nouzového stavu a jejich dopad na započítávání do limitu vlastního příjmu manželky/manžela pro uplatnění slevy na dani.
Vydáno: 23. 04. 2021
 • Článek
V tomto jarním vydání vám po měsíci opět přinášíme úvodní příspěvek s přehledem novinek a zajímavostí v daňové oblasti, které přinesl čas od publikace předchozího čísla. Bohužel, i přes panující nádherné jarní počasí venku v době psaní tohoto úvodníku , počet vykazovaných případů COVID-19 atakuje rekordní úrovně, a tak místo pomalého návratu k normálnímu životu jsou ve hře spíše další omezující opatření a restrikce. Je tak velice pravděpodobné, že na tato omezující opatření budou navazovat (s větším či menším zpožděním) další a další „kompenzační a podpůrné“ vládní programy, které tak ještě více zkomplikují již tak nepřehlednou státní podporu v této oblasti. Stejně jako při psaní jednoho z podzimních úvodníků však cítíme, že ač jsou kompenzační opatření v některých případech pro určité subjekty stěžejním tématem, je zapotřebí věnovat se i ostatním, zejména praktickým tématům. Proto vám v tomto příspěvku přinášíme zejména upřesnění některých nejasných bodů v oblasti nové úpravy daňového odepisování majetku a shrneme změny termínů pro podání daňového přiznání za rok 2020.
Vydáno: 16. 03. 2021
 • Článek
V tomto prvním letošním vydání legislativních novinek bychom Vám rádi poskytli souhrn nejdůležitějších legislativních změn v daňové oblasti, které nabyly účinnosti od 1. 1. 2021. Zejména přinášíme stručné shrnutí změn v zákoně o daních z příjmů , kde legislativní proces těchto změn provázel naprostý chaos, kterému nasadil pomyslnou korunu prezident republiky svým úmyslně neúmyslným vetem/nevetem této novely. Nicméně tento daňový balíček byl nakonec vyhlášen 31. 12. 2020 ve Sbírce zákonů a novelizace je tak (doufejme) platná. Dále upozorníme na již dříve schválené, ale od 1. 1. 2021 platné změny v daňovém řádu a v neposlední řadě zmíníme daňové důsledky brexitu.
Vydáno: 19. 01. 2021
 • Článek
Opět po měsíci jsme pro vás zpracovali úvodní příspěvek s přehledem novinek a zajímavostí z oblasti účetnictví a daní, které přinesl čas od vydání předchozího čísla. Bohužel tento čas přinesl opětovná omezování hospodářské činnosti ze strany vlády, která mají za cíl oslabit negativní vývoj virové pandemie. Naneštěstí restriktivní opatření jsou vyhlašována dříve než související kompenzační opatření pro dotčené hospodářské subjekty a velká část z nich navíc ke dni zpracování toho příspěvku ještě nezná svou konečnou podobu. Proto první část našeho úvodníku se nebude, možná překvapivě, týkat ze všech stran rezonujících témat koronavirové krize, nýbrž zcela „obyčejných“ daňových témat. Ač jsou pro podnikatelské subjekty kompenzační opatření v některých případech stěžejním tématem, máme pocit, že by se život, a to nejen ten hospodářský, neměl pořád dokola točit pouze okolo tohoto tématu.
Vydáno: 20. 11. 2020
 • Článek
Se skončením letních prázdnin vám opět přinášíme příspěvek s přehledem novinek a zajímavostí ze světa účetnictví a daní, které přinesl čas od vydání předchozího čísla. Na úvod se krátce vrátíme ke zmatkům vyvolaným naprostou dezinterpretací posunu lhůty pro podání daňového přiznání, připomene opětovnou povinnost hrazení záloh na sociální a zdravotní pojištění, přiblížíme posun v legislativním projednávání zrušení daně z převodu nemovitých věcí, krátce se zmíníme o prodloužení programu Antivirus a v neposlední řadě nastíníme vládní návrhy na zavedení tzv. „kurzarbeitu“ a zrušení superhurbé mzdy.
Vydáno: 17. 09. 2020