Účtování o kurzových rozdílech u podnikatelů

Vydáno: 35 minut čtení

V současném ekonomicky propojeném světě se s transakcemi v cizí měně setkává již téměř každá účetní jednotka. Jedním z hlavních důvodů existence kurzových rozdílů je skutečnost, při které vlastní transakce, která je předmětem účetnictví, je realizována v určitě měně a účtování o této transakci (skutečnosti) je nutné provádět v jiné, zákonem stanovené měně. V České republice problematiku kurzů, a tedy i kurzových rozdílů, řeší zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o účetnictví “) v § 4 odst. 12, kterým se nařizuje vedení účetnictví v české měně, přičemž ale u vyjmenovaného majetku a závazků stanoví současně použít vedle peněžních jednotek české měny i cizí měnu, ve které předmětná skutečnost byla realizována.

 

Účtování o kurzových rozdílech u podnikatelů
Ing.
Alena
Kochová
Při ocenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně tak vznikají kurzové rozdíly.
Základní ustanovení pro zjišťování kurzových rozdílů
jsou pak obsažena v zákoně o účetnictví, zejména v § 24 odst. 6 až 9, a v § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, jež jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
Zákon o účetnictví vyžaduje, aby si účetní jednotka
používání příslušného kurzu upravila svým vnitřním předpisem,
ve kterém stanoví:
okamžik přepočtu cizí měny v průběhu účetního období,
druhy položek aktiv a pasiv, u kterých budou zjišťovány kurzové rozdíly k datu účetní závěrky,
použití kurzů pro transakce v cizí měně,
postupy přepočtu cizí měny včetně výpočtu a účtování kurzových rozdílů.
 
Okamžiky ocenění majetku a závazků v cizí měně
Zákon o účetnictví v § 24 odst. 2 stanoví
pro ocenění majetku a závazků dva okamžiky
, kterými jsou:
a)
okamžik (datum) uskutečnění účetního případu a
b)
konec rozvahového dne nebo jiný okamžik, k němuž se sestavuje účetní závěrka.
Pořízený majetek a závazky vyjádřené v cizí měně
se přepočítávají na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou („ČNB“), a to k okamžiku uskutečnění účetního případu. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně uvedené v § 4 odst. 12 zákona o účetnictví se přeceňují kurzem vyhlášeným ČNB i ke konci rozvahového dne.
Okamžik uskutečnění účetního případu
je z účetního i daňového hlediska významným okamžikem, samozřejmě se zvláštním zřetelem zejména na přelomu účetních období. Účetní pravidla vymezují okamžik uskutečnění účetního případu pouze na některých příkladech, např. Český účetní standard pro podnikatele (dále „ČÚS“) č. 001 Účty a zásady účtování na účtech v bodu 2.4.3. a ČÚS č. 006 Kurzové rozdíly v bodu 2.2.
Okamžik uskutečnění účetního případu nastává například:
dnem dodání zboží nebo poskytnutí služby,
dnem vystavení nebo přijetí faktury,
při úhradě dluhu a inkasu pohledávky,
postoupením pohledávky a vkladem pohledávky,
převzetím dluhu u původního dlužníka,
vzájemným započtením pohledávek,
úhradou úvěru nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou,
převodem záloh a závdavků na úhradu pohledávek a dluhů.
Účetní jednotka je povinna si u svých skutečností, které jsou předmětem účetnictví, stanovit okamžiky uskutečnění účetních případů. Tím jsou dány i okamžiky, ve kterých se provádí přepočet cizoměnových transakcí na české koruny. Při stanovování výše uvedených okamžiků je také možno využít příklady uvedené v pokynu GFŘ D-59 v části k § 23 odst. 2, bod 4, který stanoví
data vzniku nároků či jiných právních skutečností
(týkají-li se cizoměnových položek), tj. rozhodné datum pro určení období, ve kterém dojde k daňovému posouzení nákladu či výnosu.
Jako příklad skutečností, které determinují časové přiřazení nákladu či výnosu, uvádím zejména:
Skutečnost
Okamžik uskutečnění účetního případu
vydané rozhodnutí soudu
datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
odstoupení od smlouvy
datum zrušení smlouvy,
dohoda o narovnání
datum účinnosti dohody o narovnání, případně datum účinnosti obdobné smlouvy či dohody,
reklamační řízení
datum prokazatelného ukončení reklamačního řízení,
přiznání slevy či bonusu
datum vzniku právního nároku na slevu či bonus; pokud pro dané zdaňovací období vznikne právní nárok na
bonus
či slevu.
Lhůty vymezené ve vnitřním předpisu účetní jednotky však nemohou být v rozporu s § 6 odst. 1 a 2 zákona o účetnictví; tzn., že nastal-li okamžik uskutečnění účetního případu, jsou z hlediska účetnictví irelevantní jakékoliv subjektivní lhůty vymezené vnitřním předpisem účetní jednotky pro zaúčtování účetních případů.
Vyjmenovaný majetek a závazky, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, určené pro
přepočet k rozvahovému dni,
uvádí § 4 odst. 12 zákona o účetnictví. Jedná se o:
pohledávky a opravné položky k nim,
závazky včetně rezerv,
podíly na obchodních korporacích,
práva z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů,
deriváty,
ceniny,
devizové hodnoty s výjimkou zlata.
Tento zákonem o účetnictví vyjmenovaný majetek a závazky (vedený souběžně v české i cizí měně) se musí ke dni sestavení účetní závěrky přepočítat, tj. přecenit
kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB k rozvahovému dni
. V tomto ocenění v českých korunách po provedeném kurzovém přepočtu jsou majetek a závazky oceněny až do dalšího okamžiku uskutečnění účetního případu (platba závazku, inkaso pohledávky, postoupení pohledávky apod.), nebo – vykazují-li zůstatek – do dalšího rozvahového dne, kdy jsou opět přepočteny aktuálním kurzem ČNB k datu sestavení rozvahy.
POZOR!
Na tomto místě je potřeba připomenout, že i když byly dlouhodobý majetek nebo zásoby pořízeny v cizí měně, v účetnictví se vedou pouze v českých korunách, a to ve výši ocenění – přepočtu k okamžiku uskutečnění účetního případu a žádné další kurzové rozdíly nevznikají. Kurzové rozdíly vznikají pouze v souvislosti s nákupy a prodeji majetku a zásob, a to při platbách pohledávek a závazků v cizí měně souvisejících s pořízením, opravami či prodejem tohoto majetku, případně pokud ke konci rozvahového dne tyto pohledávky a závazky vykazují zůstatek, tak kurzové rozdíly vznikají i k tomuto datu.
 
Možnosti použití kurzů pro přepočet majetku a závazků
Účetní jednotka si může zvolit pro přepočet cizí měny na českou měnu pouze mezi kurzy, uvedenými v § 24 odst. 7 zákona o účetnictví. Pro přepočet na českou měnu lze tedy využít:
aktuální kurz
, kterým je kurz devizového trhu vyhlášený ČNB pro den, kdy nastal okamžik uskutečnění účetního případu pro ocenění;
pevný kurz
, tj. kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán. Toto období si stanoví účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu (může to být kalendářní týden, měsíc, čtvrtletí či rok). Takto stanovené období však nesmí přesáhnout účetní období. To znamená, že stanovený pevný kurz je nejdéle možné používat po celé jedno účetní období. Pevný kurz může účetní jednotka v průběhu stanovené doby změnit svým vnitřním předpisem a použít novější kurz ČNB. Změnu je povinna učinit
vždy při devalvaci nebo revalvaci Kč
;
Zde je potřeba připomenout, že pokud účetní jednotka v průběhu účetního období používá pevný kurz pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně, je povinna při přepočtu tohoto majetku a závazků ke konci rozvahového dne
nepoužít tento pevný kurz
, který si stanovila a používala v průběhu účetního období, ale použít
aktuální kurz vyhlášený ČNB ke konci rozvahového dne
;
skutečný kurz
(tzv. kurz obchodu), který lze použít v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu (zejména od komerčních bank a směnáren), tj. kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.
V případě
nákupu a prodeje české měny za cizí měnu
to tedy znamená, že je možné použít všechny
tři varianty
, a to kurz, za který byly pořízeny, dále denní kurz ČNB a pevný kurz,
ve všech ostatních případech
je možné použít
dvě varianty
, a to denní kurz ČNB a pevný kurz.
Příklad 1
Úhrada cizoměnové faktury z devizového účtu
Účetní jednotka obdržela fakturu za služby na částku 500 €, tato faktura byla následně uhrazena z devizového účtu. Účetní jednotka používá pro přepočet pevný čtvrtletní kurz dle kurzu ČNB, který byl vnitřním předpisem s platností 1. 2. 2023 až 28. 2. 2023 stanoven na částku 23,77 Kč/€. Závazek vznikl ke dni 10. 2. 2023 a byl uhrazen 24. 2. 2023.
č.
Účetní případ
EUR
tis. Kč
MD
D
1.
Přijatá faktura za služby (kurz 23,77 Kč/€)
500
11 885
2.
Úhrada faktury z devizového účtu (kurz 23,77 Kč/€)
500
11 885
321
Pokud účetní jednotka hradí závazky přímo z devizového účtu nebo z valutové pokladny, kurzový rozdíl nevznikne.
Příklad 2
Úhrada cizoměnové faktury z korunového účtu
Účetní jednotka obdržela fakturu za služby na částku 500 €, tato faktura byla následně uhrazena z korunového účtu. Devizový účet není zřízen z důvodu malé frekvence cizoměnových transakcí. Účetní jednotka používá pro přepočet denní kurz. Závazek vznikl ke dni 10. 2. 2023 (kurz 23,69 Kč/€ a byl uhrazen 24. 2. 2023 (kurz 23,64 Kč/€).
č.
Účetní případ
EUR
tis. Kč
MD
D
1.
Přijatá faktura za služby (kurz 23,69 Kč/€)
500
11 845
518
321
2.
Úhrada faktury z korunového účtu (kurz 23,64 Kč/€)
500
11 820
321
221
3.
Kurzový rozdíl (500 × 0,05)
25
321
Úhrada je prováděna z korunového účtu, a proto je nejvhodnějším postupem použít ustanovení § 24 odst. 6 zákona o účetnictví, podle kterého v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu lze k okamžiku ocenění použít kurzu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány (na úhradu cizoměnového dluhu účetní jednotka od banky „nakoupila“ cizí měnu za českou měnu).
Poznámka
V příkladech účtování uvedených v příspěvku uvádím vždy jeden z možných postupů. Některý účetní případ může mít i více správných řešení. Kurzy cizích měn použité v příkladech mohou být smyšlené a slouží pouze pro ilustraci.
 
Praxe při používání kurzů pro přepočet majetku a závazků
ČNB vyhlašuje
kurzy devizového trhu
každý pracovní den na základě obchodování měn na mezibankovním devizovém trhu, a to vždy s platností pro aktuální den, resp. i pro některé následující dny (sobotu, neděli a svátky), kdy kurz nevyhlašuje. Je nutno si uvědomit, že do vyhlášení aktuálního kurzu daného dne
nelze používat kurz předchozího dne
, protože tento není aktuálním kurzem příslušného dne. Například v pondělí není možné používat kurz páteční z minulého týdne. Je také potřeba vědět, že kurz ČNB
není možné zaokrouhlovat
.
V rámci jedné účetní jednotky
je možné kombinovat a používat denní i pevné kurzy pro různé druhy účetních operací
; to však znamená, že u příslušného jednoho druhu účetních případů je nutné dodržovat jednotný postup a správné používání vybraného druhu kurzu. Zde je vhodné konstatovat, že použití pevného kurzu bude samozřejmě znamenat zjednodušení účtování o cizích měnách v průběhu stanoveného období, avšak na druhou stranu bude znamenat pravděpodobně přesunutí většího objemu kurzových rozdílů na konec roku včetně dopadu do výsledku hospodaření.
Pokud jde o používání tzv.
průměrného ročního kurzu
v účetnictví,
není pro něj žádná zákonná opora
. Tuto možnost obsahovalo již zrušené ustanovení ČÚS č. 006 Kurzové rozdíly bod 3. 3., a to pouze v případě použití váženého aritmetického průměru kurzů za období poskytování úvěru nebo zápůjčky při postupném vzniku dluhu z tohoto titulu a jeho následném postupném splácení. Podle mého názoru není vyloučeno používat v praxi tuto možnost v daném případě i nadále.
Rovněž tak
kurz sjednaný mezi smluvními stranami
subjektivně například v obchodních vztazích není ani aktuálním, ani pevným kurzem podle zákona o účetnictví (výjimku tvoří a jinou záležitostí jsou např. forwardové kontrakty).
Z hlediska problematiky DPH je namístě uvést, že v případě, že se jedná o
tuzemského plátce DPH
, který vystavuje daňový doklad pro jiného tuzemského plátce, může sice požadovat
úhradu plnění v cizí měně
, včetně vyčíslení všech dalších hodnot v cizí měně, ale musí na daňovém dokladu doplnit údaje zejména o DPH v české měně (viz § 29 zákona o DPH) a tato povinnost je na straně
vystavovatele daňového dokladu
(dodavatele).
Vzhledem k tomu, že ČNB nevyhlašuje kurzy devizového trhu pro všechny světové měny, ale pouze pro vybrané, které jsou v České republice často předmětem obchodu, v ustanovení § 24 odst. 9 zákona o účetnictví je stanoven postup pro
přepočet cizí měny, u které se nevyhlašuje kurz devizového trhu denně
, a
 
to jak pro účetní jednotky, které mohou používat pevný kurz, tak i pro účetní jednotky, které pevný kurz používat nemohou. Účetní jednotky, které jsou z možnosti využívání pevného kurzu vyloučeny, jsou uvedeny v ustanovení § 24 odst. 8 zákona o účetnictví a jedná se zejména o banky, obchodníky s cennými papíry, investiční společnosti, penzijní společnosti, družstevní záložny, ČNB, Česká kancelář pojistitelů, zdravotní pojišťovny aj.
Při účtování o měnách, u kterých ČNB nevyhlašuje kurz devizového trhu, účetní jednotky použijí pro přepočet této měny
a)
kurz mezibankovního trhu pro tuto měnu k USD nebo k EUR a kurz devizového trhu vyhlášený ČNB pro USD nebo EUR ke stejnému dni nebo
b)
poslední známý kurz vyhlášený či zveřejněný ČNB; tento postup nepoužijí účetní jednotky, na které se nevztahuje ustanovení § 24 odstavce 7 zákona o účetnictví a které jsou uvedeny v § 24 odstavec 8 zákona o účetnictví.
 
Účtování kurzových rozdílů
Účtování o kurzových rozdílech je metodou
a pro podnikatele je řešena v § 60 vyhlášky. Doporučené
základní postupy účtování
o kurzových rozdílech jsou pak uvedeny v ČÚS č. 006 Kurzové rozdíly.
Kurzové rozdíly k okamžiku uskutečnění účetního případu, k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se ve většině případů účtují výsledkově, tedy
ztrátové kurzové rozdíly na vrub účtu finančních nákladů
(MD 563) a
ziskové ve prospěch účtu finančních výnosů
(D 663). Účty 563 a 663 se do základu daně započítávají bez jakékoliv
modifikace
. Je tedy třeba si uvědomit, že případná chyba v použití kurzů či ve výpočtu způsobí nejen zkreslení účetního výsledku hospodaření, ale současně i základu daně z příjmu, a tedy i výše daňové povinnosti. K účtům 563 a 663 je vhodné vytvořit analytické účty např. pro sledování tzv. realizovaných kurzových rozdílů, vzniklých ke dni úhrady, případně při uskutečnění jiného obdobného účetního případu (zápočet, úhrada ze zálohy), a ke sledování tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů, vzniklých z titulu přepočtu cizoměnových aktiv a pasiv uvedených v § 27 zákona o účetnictví, tj. k rozvahovému dni. Další možné kritérium pro analytické členění je pro účely daňové apod.
V současné praxi jsou přepočty účetních případů účtovaných v české měně a současně v cizích měnách (zejména, co do počtu objemné operace týkající se např. nákupu a prodeje zásob a služeb) a zaúčtování kurzových rozdílů zpravidla rutinními operacemi, které jsou prováděny prostřednictvím automatických operací nastavených v účetním software.
Výjimkami z pravidla výsledkového účtování
jsou:
kurzové rozdíly cenných papírů a podílů oceňovaných reálnou hodnotou, které se stávají součástí reálné hodnoty, a samostatně se o nich neúčtuje,
kurzové rozdíly cenných papírů a podílů oceňovaných metodou ekvivalence, které se stávají součástí ocenění touto metodou a samostatně se o nich neúčtuje,
kurzové rozdíly u cenných papírů nebo podílů v cizí měně, které nejsou oceněny reálnou hodnotou ani ekvivalencí, se pak kurzové rozdíly účtují na vrub nebo ve prospěch účtu 414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů, jehož zúčtování do výsledku hospodaření se provádí až v souvislosti se zcizením cenných papírů nebo podílů v cizí měně.
Z hlediska tzv. dobré praxe doporučuji odděleně účtovat (např. na MD účtu 568-Ostatní finanční náklady) o
poplatku za nákup či prodej cizí měny
, neboť tento neovlivňuje ocenění cizí měny při její směně, neboť podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona o účetnictví se peněžní prostředky oceňují jmenovitými hodnotami.
Další praktickou radou v rámci kontrolních mechanismů je fakt, že vykazují-li cizoměnová aktiva nebo pasiva k datu sestavení účetní závěrky nulový zůstatek v cizí měně, pak stejně tak jej musí vykazovat i v Kč. Pokud tomu tak není, nepochybně nebyl vyúčtován příslušný kurzový rozdíl, který se provede na účtech příslušného cizoměnového aktiva nebo pasiva se souvztažným zápisem na účtech 563 nebo 663.
V současné době je také častým případem
úhrada režijních nákladů bankovní kartou v cizích zemích
, tj. platba v cizí měně. Pokud se příslušná částka odečte z korunového účtu účetní jednotky, je třeba účtovat o přijatém dokladu (např. faktuře, paragonu) ke dni jeho vystavení s přepočtem cizí měny na českou měnu způsobem, který si účetní jednotka zvolila (aktuální nebo pevný kurz ČNB). Při úhradě tohoto dokladu z korunového účtu bude pro přepočet použit kurz, který použila banka. Rozdíl oproti původnímu dokladu bude kurzovým rozdílem.
Znovu upozorňuji, že „Skutečný" kurz je možné použít výhradně v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu, nikoliv při nákupu věcí nebo služeb v zahraničí placených platební kartou.
Kurzové rozdíly nebudou vzájemně zúčtovány a do výsledkových účtů budou zúčtovány tak, jak budou zjištěny.
Pro účely vykazování,
se pak využije ustanovení vyhlášky v § 58 odst. 2, kde se stanoví, že v účetní závěrce se za vzájemné zúčtování (kompenzaci) nepovažuje souhrnné vykázání kurzových rozdílů. To znamená, že
v účetní závěrce je možno vykázat výsledný rozdíl kurzových zisků a ztrát
, jedná-li se z hlediska dané účetní jednotky o významné hodnoty. V příloze v účetní závěrce se pak uvede informace o obou hodnotách (tj. kurzových rozdílech nákladových a kurzových rozdílech výnosových).
 
Kurzové rozdíly u pohledávek a závazků
Nejčastějšími ciziměnovými aktivy a pasivy, kterým je potřeba věnovat zvláštní zřetel jsou cizoměnové
pohledávky a závazky.
Jejich přepočet z cizí měny na české koruny se provádí primárně k okamžiku uskutečnění účetního případu jejich vzniku. K tomuto přepočtu se „páruje nebo přiřazuje“ příslušná platba, pokud je realizována ve stejném účetním období, ve kterém cizoměnová pohledávka nebo závazek vznikl, a vyčíslí se kurzový rozdíl, zaúčtuje se do období, ve kterém vznikl, a to u každé i částečné úhrady. Pokud k úhradě nedošlo, provádí se přepočet těchto cizoměnových pohledávek a závazků k rozvahovému dni, vyčíslí se kurzový rozdíl (mezi přepočtem ke dni vzniku a přepočtem k rozvahovému dni) a zaúčtuje se výsledkově tj. na účty 563 a 663. Platby pohledávek a závazků realizované v následujícím roku po roce vzniku cizoměnové pohledávky nebo závazku se „páruje či přiřazuje“ k přepočtené hodnotě pohledávky či závazku kurzem ČNB platným k rozvahovému dni a vyčíslí se kurzový rozdíl, zaúčtuje se do období, ve kterém vznikl, a to u každé i částečné úhrady. U pohledávek a závazků v cizí měně je třeba provádět přepočet vždy podle jednotlivých účetních dokladů (zpravidla podle faktur nebo jiných vyúčtovacích dokladů). Pokud je k cizoměnné pohledávce vytvořená opravná položka, je nutné její výši aktualizovat na přepočtenou hodnotu pohledávky. Pro tvorbu opravných položek a rezerv v cizí měně neobsahují postupy účtování pro podnikatele žádná podrobná ustanovení, proto je nutno vycházet z obecných účetních zásad. Jejich tvorba je primárně v cizí měně a následně se provádí přepočet na Kč.
Pokud účetní jednotka obdrží doklady dokládající účetní případy vzniklé v minulém účetním období až v období následujícím, přepočet provede tím kurzem, který platil poslední den účetního období.
Odpis pohledávky
je účetním případem stejně jako její inkaso nebo zápočet a zakládá tedy povinnost pohledávku přepočítat a zjišťovat kurzové rozdíly. Ke dni, ke kterému vedení účetní jednotky rozhodlo o odpisu cizoměnové pohledávky, musí být tato přepočítána na české koruny kurzem, který v účetní jednotce platí ke dni rozhodnutí vedení účetní jednotky. Při účtování odpisu pohledávky vzniká kurzový rozdíl, který je součástí základu daně z příjmů. V tomto novém ocenění se hodnota pohledávky odepíše na vrub účtu 546-Odpis pohledávky a vyhodnotí se daňové účinky odpisu v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů. Případná daňová neúčinnost odpisu pohledávky nic nemění na tom, že vzniklý kurzový rozdíl z přepočtu před odpisem pohledávky je součástí základu daně.
Obdobně to platí i pro zúčtování právně zaniklého cizoměnového dluhu do výnosů. Zde je však drobný rozdíl v tom, že
zánik dluhu
není zpravidla závislý na rozhodnutí účetní jednotky (pokud se nejedná např. o splnění dluhu, splynutí, započtení), nýbrž vychází z právních předpisů, z rozhodnutí soudu nebo ze smluvních vztahů.
Při postupném splácení pohledávek a dluhů
může při částečné úhradě kurzový rozdíl vzniknout, ale také nemusí. Podle § 60 odst. 2 vyhlášky záleží na rozhodnutí účetní jednotky, neboť vše se vyrovná výpočtem kurzového rozdílu k datu celkové úhrady nebo k rozvahovému dni, a to k tomu dni, který nastane dříve. Každopádně doporučuji upravit ve vnitřní směrnici účetní jednotky postup, jaký bude účetní jednotka uplatňovat.
Pokud účetní jednotka formou
dohadné položky odhaduje částku dluhu nebo pohledávky vyjádřené v cizí měně
, opět se výše dohadné položky primárně odhaduje v příslušné cizí měně, ve které dluh nebo pohledávka vznikne, popř. ve které bude dluh nebo pohledávka uhrazen. Teprve následně se provede kurzový přepočet.
 
Kurzové rozdíly u záloh v cizí měně
O zálohách se na rozvahových účtech zpravidla
účtuje až po poskytnutí či přijetí peněžních prostředků na základě výpisu z bankovního účtu či pokladního dokladu
. To platí samozřejmě i pro zálohy cizoměnové. Výjimkou jsou pravidelné zálohy od uživatelů bytů a nebytových prostor (služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor a nájemné či příspěvek vlastníka jednotky), viz bod 3.3.9. ČÚS č. 018 Kapitálové účty
 
a dlouhodobé závazky.
 
O předpisu zálohy je také možné účtovat v případech smluvního ujednání.
Judikát
Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) vnesl nový pohled na dosavadní praxi při posuzování cizoměnových záloh na pořízení dlouhodobého hmotného majetku z hlediska vzniku
kurzových rozdílů
. Ze strany NSS byl dne 14. 2. 2022 vydán rozsudek 4 Afs 170/2021-35 právě ve věci účtování
kurzových rozdílů v případě zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
Předmětem daného sporu bylo nepřecenění záloh na pořízení dlouhodobého majetku v cizí měně, a tudíž nezaúčtování příslušného kurzového rozdílu (v daném případě by se jednalo o kurzový zisk). S tímto přístupem nesouhlasil správce daně. Zastával zcela standardní názor, že předmětná záloha na pořízení dlouhodobého hmotného majetku představuje pohledávku v cizí měně, podléhající přecenění k rozvahovému dni a vzniklý kurzový rozdíl je nutné účtovat výsledkově, což v tomto případě by byl výnos vstupující do daňového základu, a tudíž podléhající zdanění daní z příjmů.
NSS k dané věci uvedl, že pokud je pravděpodobné, že dojde k následnému dodání majetku podle smluvního ujednání, představuje vykázání zálohy v původním kurzu, tedy nepřeceňování k rozvahovému dni, nejvěrnější možný způsob zachycení daného účetního případu. Naopak, pokud je pravděpodobné, že se dodání majetku neuskuteční a dojde k vrácení platby, je nutné účtovat o zálohách jako o pohledávkách a vykazovat kurzové rozdíly k rozvahovému dni. Může se jednat např. o situace, kdy nastává prodlení v dodání, je veden spor s dodavatelem nebo je k dispozici jiná informace, že k plnění nejspíše nedojde.
NSS dále uvedl, že pouze za situace, kdy s ohledem na konkrétní okolnosti posuzovaného případu je pravděpodobné následné nedodání majetku a vrácení uskutečněné platby, je nutné o zálohách účtovat jako o pohledávkách. V případě zálohy poskytnuté v cizí měně, která bude započtena na kupní cenu hrazenou ve stejné měně, však kurzové riziko nevzniká.
Z výše uvedeného judikátu vyplývá závěr, že
poskytnutou zálohu v cizí měně při nákupu dlouhodobého majetku není nutné na konci účetního období přeceňovat, pokud neexistuje důvodný předpoklad, že k dodání majetku nedojde a tato záloha bude vrácena zpět
.
Pokud budeme postupovat v duchu výše uvedeného judikátu, bude účtování probíhat následujícím způsobem:
Příklad 3
Účtování poskytnuté zálohy v cizí měně na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – podle výše uvedeného judikátu
Datum
Účetní případ
EUR
MD
D
Rok 2022
         
15. 11. 2022
Poskytnutá záloha v cizí měně na dodávku DHM ve výši 100% hodnoty dodávky, důvodně se nepředpokládá vrácení zálohy (kurz 24,32 Kč/€)
10 000
243 200
221
31. 12. 2022
Kurzový rozdíl nevzniká, dle judikátu záloha nemá charakter závazku
   
Rok 2023
         
17. 1. 2023
Přijetí faktury
10 000
243 200
052
18. 1. 2023
Uvedení do užívání
243 200
042
Pokud bychom postupovali v souladu s běžnou praxí respektující platnou legislativu a ČÚS pro podnikatele, pak by účtování bylo následující:
Příklad 4
Účtování poskytnuté zálohy v cizí měně na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (standard)
Datum
Účetní případ
EUR
MD
D
Rok 2022
         
15. 11. 2022
Poskytnutá záloha v cizí měně na dodávku DHM ve výši 100% hodnoty dodávky (kurz 24,32 Kč/€)
10 000
243 200
052
221
31. 12. 2022
Kurzový rozdíl k rozvahovému dni (kurz 24,115 Kč/€)
2 050
563
052
Rok 2023
         
17. 1. 2023
Příjem faktury za dodávku (kurz 23,965 Kč/€)
10 000
239 650
042
321
17. 1. 2023
Úhrada zálohou
10000
239 650
321
052
17. 1. 2023
Kurzový rozdíl
1 500
563
052
Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že zvolený způsob oceňování nám ovlivňuje jak pořizovací cenu DHM a tedy i výši odpisů v dalších létech a také aktuální výsledek hospodaření v příslušných létech jeho pořizování.
Zcela na závěr této problematiky cizoměnových záloh na pořízení DHM chci uvést, že výše uvedený
judikát
řeší pouze stranu poskytovatele zálohy (investora) a nikoliv příjemce zálohy (realizátora výrobku). Pokud bychom si chtěli vysvětlit celou kauzu i zrcadlově, pak by dodavatel výrobků musel rozeznávat, zda se z dodávaného výrobku stane dlouhodobý hmotný majetek nebo zda se jedná o zboží, které bude dále prodáváno. Toto je už zřejmá komplikace, nehledě na skutečnost, že o postupech účtování v souvislosti se stanovením okamžiku uskutečnění účetního případu a tím i okamžiku přeceňování (oceňování) cizoměnových aktiv a pasiv, pojednává ČÚS č. 002-Účty a zásady účtování na účtech, bod 2.4.3
„… Pro potřeby oceňování pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za okamžik uskutečnění účetního případu
považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu
, u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu.“
Cizoměnové zálohy poskytnuté i přijaté jsou však i na pořízení nebo dodání zásob či služeb. Primárně je záloha svým charakterem vždy pohledávkou nebo závazkem, neboť jde o zúčtovací vztah z titulu očekávaného plnění s jeho předplacením. Platbou (poskytnutou či přijatou) ještě nedošlo k plnění a jedná se o příjem nebo poskytnutí peněžní částky v cizí měně, která má v každém okamžiku jinou hodnotu v Kč, a to v závislosti na vývoji kurzu příslušné měny k české koruně. Současně reprezentuje naši pohledávku nebo závazek na předmětné plnění, a proto je podle mého názoru nutné postupovat v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví (§ 24 odst. 2) a oceňovat majetek a závazky jak k okamžiku uskutečnění účetního případu, tj. k okamžiku příjmu nebo zaplacení peněz, tak ke konci rozvahového dne. Právě přeceňování k rozvahovému dni je důležitým prvkem naplnění principu časové a věcné souvislosti, aby náklady a výnosy spojené s hospodařením daného účetního období byly v tomto účetním období zachyceny a ovlivňovaly výsledek hospodaření. U cizoměnových aktiv a pasiv pak tímto přeceňováním vyjadřujeme hodnotu příslušného cizoměnového aktiva a pasiv právě v kurzu, který je platný k datu účetní závěrky (rozvahový den) a náklady či výnosy z kurzového přepočtu musí ovlivňovat výsledek hospodaření účetního období, k jehož ultimu se účetní závěrka sestavuje.
Cizoměnové zálohy na budoucí plnění by neměly být výjimkou.
A to i proto, že každá poskytnutá nebo přijatá záloha je určena k úhradě dodávky, tj. byť by jen na okamžik vzniklého závazku nebo pohledávky nebo je částečně případně zcela (nedošlo-li k plnění) vrácena. Každá z uvedených skutečností je nepochybně předmětem účetnictví, a tedy u každé této skutečnosti musí být stanoven okamžik uskutečnění účetního případu, ke kterému se váže i okamžik ocenění a u cizoměnových operací o přecenění na české koruny.
Příklad 5
Účtování přijaté zálohy v cizí měně
Datum
Účetní případ
EUR
MD
D
Rok 2022
         
15. 11. 2022
Přijatá záloha v cizí měně na dodávku zboží nebo služeb (kurz 24,32 Kč/€)
10 000
243 200
221
31. 12. 2022
Kurzový rozdíl k rozvahovému dni (kurz 24,115 Kč/€)
2 050
324
663
Rok 2023
         
17. 1. 2023
Vystavení faktury – splnění služby (kurz 23,965 Kč/€)
10 000
239 650
17. 1. 2023
Úhrada zálohou
10 000
239 650
324
311
17. 1. 2023
Kurzový rozdíl
1 500
324
663
Příklad 6
Účtování poskytnuté zálohy v cizí měně
Datum
Účetní případ
EUR
MD
D
Rok 2022
         
15. 11. 2022
Poskytnutá záloha v cizí měně na dodávku materiálu nebo služeb (kurz 24,32 Kč/€)
10 000
243 200
221
31. 12. 2022
Kurzový rozdíl k rozvahovému dni (kurz 24,115 Kč/€)
2 050
563
314
Rok 2023
         
17. 1. 2023
Příjem faktury za dodávku (kurz 23,965 Kč/€)
10 000
239 650
321
17. 1. 2023
Úhrada zálohou
10 000
239 650
321
314
17. 1. 2023
Kurzový rozdíl
1 500
563
314
Je třeba konstatovat, že přístup k oceňování cizoměnových záloh není možné měnit podle aktuálních požadavků, např. daňově výhodnější varianty, kritérií pro hodnocení pozice firmy apod. Připomeňme si § 23 odst. 10 a § 23 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů, který hovoří o tom, že se při zjištění základu daně vychází z účetnictví a ze způsobu výsledkového účtování kurzových rozdílů, který odpovídá věrnému a poctivému obrazu účetnictví dle § 7 odst. 2 zákona o účetnictví, pokud daňový předpis neobsahuje speciální úpravu. V případech, kdy se poplatník od standardního postupu odchýlí, vzniká mu
důkazní břemeno
odůvodnit a zdokumentovat správci daně veškeré důvody tohoto odchylného postupu, a to ve vztahu k naplnění zásady věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví.
U záloh je potřeba však počítat i s těmi případy, kdy
se buď důvodně předpokládá navrácení uskutečněné platby, nebo se bude jednat o vyúčtování předmětné zálohy, jejíž část se bude vracet. Zcela samostatnou problematikou jsou
kauce
, u nichž mohou taktéž nastat situace, kdy po ukončení sjednaného vztahu, např. nájemného, se bude
kauce
nájemci vracet, avšak mohou nastat i takové skutečnosti, že z poskytnuté
kauce
budou uhrazeny případné nedoplatky nebo sankce.
Příklad 7
Záloha poskytnutá s částečným zúčtováním a s vratkou
Datum
Účetní případ
EUR
MD
D
Rok 2022
         
15. 10. 2022
Poskytnutá záloha v cizí měně na dodávku materiálu nebo služeb (kurz 24,585 Kč/€)
20 000
491 700
314
221
15. 11. 2022
Došlá faktura za dílčí dodávku – úhrada ze zálohy (kurz 24,32 Kč/€)
10 000
243 200
518
321
15. 11. 2022
Úhrada ze zálohy
10 000
243 200
321
314
15. 11. 2022
Kurzový rozdíl (realizovaný), tj. z uhrazené částky; (10 000 × 24,585) - (10 000 × 24,32)
2 650
563
314
31. 12. 2022
Kurzový rozdíl (nerealizovaný) k rozvahovému dni (kurz 24,115 Kč/€)
(10 000 × 24,585) - (10 000 × 24,115)
4 700
563
314
Rok 2023
Hodnota zálohy 10 000 € = 241 150 Kč
       
17. 1. 2023
Došlá faktura za dodávku (kurz 23,965 Kč/€)
9 200
220 478
518
321
17. 1. 2023
Úhrada zálohou
9 200
220 478
321
314
17. 1. 2023
Kurzový rozdíl (9 200 × 24,115) - (9 200 × 23,965)
1 380
563
314
19. 1. 2023
Vrácení zbytku zálohy (kurz 23,925 Kč/€)
800
19 140
221
314
19. 1. 2023
Kurzový rozdíl z vratky zálohy (800 × 24,115) - (800 × 23,925)
152
563
314
Předpokládejme, že používáme denní kurz ČNB a rozvahovým dnem je 31. 12. 2022. Společnost poskytla zálohu 20 000 EUR a částečně ji použila k úhradě došlé faktury, část zálohy zůstala ke konci roku nezúčtovaná. Tento její zůstatek je třeba také přepočítat aktuálním kurzem k 31. 12. 2022. Další čerpání zálohy bylo v následujícím roce a zbytek nevyčerpané zálohy byl vrácen.
 
Závěr
Vzhledem k tomu, že problematika cizoměnových záloh je docela složitá a okolnosti související se způsobem oceňování a účtování jsou do značné míry subjektivní a nepochybně mají vliv na oceňování aktiv a pasiv i na výsledek hospodaření i daňový základ,
lze doporučit této oblasti věnovat pozornost a přistupovat k dané problematice v kontextu konkrétní situace, případně si postup upravit vnitřním aktem řízení účetní jednotky.
 
Kurzové rozdíly u cenných papírů a podílů
Při účtování o kurzových rozdílech u
cenných papírů a podílů
je nutné upozornit na určité odlišnosti.
U cenných papírů a podílů oceňovaných reálnou hodnotou nebo ekvivalencí
se kurzové rozdíly neúčtují samostatně, ale stávají se
součástí jejich ocenění reálnou hodnotou nebo ekvivalencí
, a to bez ohledu na to, zda je toto ocenění účtováno výsledkově nebo rozvahově. To znamená, že pokud se přecenění těchto aktiv účtuje do nákladů nebo výnosů, je v hodnotě přecenění obsažen i kurzový rozdíl. Obdobně v případě, že je cenný papír nebo podíl oceňován reálnou hodnotu, a toto ocenění je účtováno kapitálově, tj. prostřednictvím účtu v účtové skupině 41, tak i případný kurzový rozdíl bude účtován na tento účet.
Účetní postupy jsou tedy shodné s účtováním změny ocenění, neboť platí pravidlo, že u dlouhodobých cenných papírů a podílů se kurzové rozdíly vyúčtují kapitálově a u obchodovatelných cenných papírů jsou součástí finančních nákladů nebo finančních výnosů.
V případě, že
cenný papír nebo podíl není oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí
(je zpravidla oceněn pořizovací cenou), kurzový rozdíl se účtuje prostřednictvím rozvahového účtu v účtové skupině 41. Odlišný postup je v případě dluhového cenného papíru, který se neoceňuje reálnou hodnotou – v tomto případě se vzniklé kurzové rozdíly účtují na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů podle povahy kurzového rozdílu.
Postup účtování kurzových rozdílů z
aktiv a závazků v cizí měně
vykazovaných v rozvaze, kterými se účetní jednotka rozhodla
zajistit proti měnovému riziku
již vzniklých nebo očekávaných smluvních vztahů, jejichž plnění je v cizí měně a o nichž není dosud účtováno, je uveden v § 60 odst. 4 vyhlášky.
 
Skutečnosti, u kterých kurzové rozdíly nevznikají
Takovéto skutečnosti jsou uvedeny v bodu 2. 3. ČÚS č. 006 Kurzové rozdíly a jsou jimi:
oznámení o změně věřitele u dlužníka a u věřitele v případě, že za jeho dlužníka bude plnit dlužník jiný,
dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněz, s výjimkou změny zahraniční měny na Kč,
splácení peněžních vkladů do obchodních korporací.
Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví a mají charakter
Nákladů příštích období
nebo
Výnosů příštích období
, kde peněžní tok v cizí měně již nastal, byl přepočten a zaúčtován v české měně a tato bude pouze zúčtovávána na vrub nákladů v příštích účetních obdobích nebo ve prospěch výnosů v příštích účetních obdobích
. Kurzové rozdíly tedy nevznikají při uzavírání účetních knih
u konečných zůstatků rozvahových účtů vykazovaných v položkách „D.1. Náklady příštích období“, respektive „C.II.3.1. Náklady příštích období“, „D.2. Komplexní náklady příštích období“, respektive „C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období“, a „D.2. Výnosy příštích období“, respektive „C.III.2. Výnosy příštích období“. K rozvahovému dni se tedy nepřeceňuje například nultá (první zvýšená, mimořádná,
akontace
apod.) leasingová splátka uhrazená v cizí měně vedená na účtu 381-Náklady příštích období; neboť se nejedná o závazkový vztah ve smyslu § 4 odst. 12 zákona o účetnictví.
POZOR!
Zde je nutno si dát odpověď na to, jak je to s kurzovými rozdíly u zbývajících účtů časového rozlišení, kterými jsou v aktivech položka „D.3. Příjmy příštích období“ a v pasivech „D.1. Výdaje příštích období“
.
Výdaje příštích období jsou svým charakterem cizoměnovým závazkem (výdaj v cizí měně bude uhrazen v příštích obdobích) a Příjmy příštích období mají charakter cizoměnové pohledávky (příjem v cizí měně bude přijat v příštích obdobích), a proto pro ně musí platit stejná pravidla jako pro ostatní cizoměnové závazky a pohledávky,
a tedy se stejně jako cizoměnové pohledávky a závazky přeceňují tak,
jak je uvedeno zde v bodu 4.
Důležitou skutečností, u které nevzniká kurzový rozdíl, je základní
kapitál
splacený v cizí měně. Dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů
(§ 246)
je
základní
kapitál
vyjádřen v české měně, přičemž
peněžité (i nepeněžité) vklady jsou vždy součástí základního kapitálu. V případě, že bude upsaný základní
kapitál
splácen
v cizí měně, neúčtuje se o kurzovém rozdílu, nýbrž zaplacená částka v cizí měně bude v okamžiku platby přepočtena na českou měnu a rozdíl u příjemce vkladu bude buď přeplatkem, nebo nedoplatkem. Přeplatek se buď vrací vkladateli, nebo se stává tzv. emisním ážiem účtovaným ve prospěch účtové skupiny 41. Nedoplatek upsaného kapitálu je třeba ve stanovené lhůtě uhradit, neboť by se jednalo o nesplacení části upsaného vkladu.
U vkladatele je kurzový přepočet vkladu v plné výši součástí ocenění finančního majetku účtovaného na vrub účtové skupiny 06.
POZOR!
Při
nákupu obchodního podílu
obchodní společnosti (již existující) za cizí měnu však kurzový rozdíl vzniknout může, obdobně jako při nákupu cenného papíru. V tomto případě je třeba vycházet z ustanovení § 4 odst. 12 zákona o účetnictví, které stanoví u podílů na obchodních společnostech, cenných papírů a derivátů, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, povinnost účetních jednotek použít kromě české měny současně i cizí měnu.

Související dokumenty

Články

Účtování o kurzových rozdílech
Poskytnuté zálohy v cizí měně
Vybrané transakce s pohledávkami v cizí měně
Časové rozlišení a dohadné účty v cizí měně

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Judikáty

4 Afs 170/2021 - 35 - Daně - daň z příjmů

Vyhlášky

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Sdělení MF

FZ01/2003 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Účtová osnova

Účtová skupina 31: Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
Účtová skupina 32: Závazky (krátkodobé)
Účtová skupina 02: Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Účtová skupina 04: Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Účtová skupina 05: Poskytnuté zálohy na stálá aktiva
Účtová skupina 22: Peněžní prostředky na účtech
Účtová skupina 41: Základní kapitál a kapitálové fondy
Účtová skupina 51: Služby
Účtová skupina 56: Finanční náklady
Účtová skupina 66: Finanční výnosy

Účtová osnova

Účtová třída 1