Účetní výkazy

  • Článek
Vzhledem k probíhajícímu období dokončovacích prací na uzavření roku 2021 bychom se v následujícím příspěvku věnovali jedné důležité oblasti související s účetní závěrkou, a to jejímu zveřejňování.
Vydáno: 31. 05. 2022
Je nějakým zákonem, nařízením dáno přesně na jaký řádek oficiálních výkazů (rozvaha + výkaz zisků a ztrát) musí vstupovat jednotlivé účty? V účetním programu jsou řádky výkazů přednastavené, ale bylo mi sděleno, že si mohu účty přesunout na jaký řádek chci. Opravdu to takto je? Konkrétně by se mi jednalo o smluvní pokuty, které účtujeme na účet 644, tento účet vstupuje na řádek 23 výkazu z a z - jiné provozní výnosy, ale svou podstatou se u nás jedná o vyúčtování smluv (složité, raději nebudu vysvětlovat..) a své opodstatnění z pohledu např. banky by měl tento účet 644(resp. jeho analytická část) na řádku 1 výkazu zisků a ztrát - tržby z prodeje služeb, opravdu si mohu nastavit, aby se účet 644 načítal do řádku 1 výkazu zisků a ztrát?
Vydáno: 26. 05. 2022
  • Článek
Vybrané subjekty mají zákonnou povinnost zveřejňovat příslušné dokumenty včetně účetních výkazů ve sbírce listin obchodního rejstříku, která je k dispozici online na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. Pokud není tato povinnost splněna, může být uložena pokuta, případně mohou nastoupit i jiné nepříjemné konsekvence. Jako jeden z kroků ohledně snížení administrativy byla od roku 2022 zavedena pro některé subjekty možnost zveřejnit účetní výkazy skrze finanční úřad prostřednictvím podání daňového přiznání k dani z příjmů. Článek se zaměřuje na novou možnost, jak splnit povinnost zveřejnění účetních výkazů do sbírky listin skrze daňové přiznání k dani z příjmů.
Vydáno: 25. 03. 2022
  • Článek
Účetní předpisy jsou na rozdíl od daňových již poměrně liberální a ani při zohlednění podpůrných Českých účetních standardů rozhodně nevedou účetní „za ručičku jedinou možnou úzkou pěšinkou“, ale často umožňují více variantních postupů, nebo některé dílčí účetní problémy vůbec neřeší. A to bývá v praxi problém.
Vydáno: 26. 11. 2018
  • Článek
Dne 29. 3. 2018 byl v rámci IFRS vydán nový Koncepční rámec pro finanční výkaznictví, který je okamžitě v účinnosti pro Radu IASB a Interpretační výbor IFRS při přípravě nových standardů a interpretací. Pro společnosti, které sestavují účetní závěrky podle IFRS, bude nový Koncepční rámec v účinnosti od 1. 1. 2020, kdy nahradí stávající verzi Koncepčního rámce vydanou v roce 1989, která byla částečně revidovaná v roce 2010. Tento příspěvek má za cíl seznámit čtenáře s obsahem a strukturou nového Koncepčního rámce a se změnami oproti původní verzi. Je však třeba poznamenat, že požadavky Koncepčního rámce mají přímý dopad na společnosti pouze v situacích, kdy pro určitý typ transakce neexistuje příslušný standard nebo interpretace a společnost je nucena sama vytvořit účetní politiku, podle které následně postupuje (tato politika musí vycházet z definic a ostatních požadavků uvedených v Koncepčním rámci). Pokud pro daný typ transakce existuje příslušný standard, mají požadavky tohoto standardu přednost před ustanoveními Koncepčního rámce.
Vydáno: 17. 09. 2018
  • Článek
Jaké výkazy musí SVJ odevzdat do obchodního rejstříku? Jak to bude s uzávěrkou za rok 2016? Které paragrafy toto upravují?
Vydáno: 11. 12. 2017
  • Článek
Základní podmínkou účetních výkazů tedy je, aby věrně a pravdivě zobrazovaly skutečnost. Účetní informace jsou pro většinu zájmových skupin stále jedním ze zásadních informačních zdrojů o podniku. Účetní výkazy zůstávají klíčovým zdrojem informací pro zpracování finanční analýzy podniku. Finančně zdravá obchodní korporace by měla být schopna v současnosti i ve výhledu do budoucna smysluplně naplňovat předmět své činnosti, dosahovat trvale požadované míry zhodnocení vloženého kapitálu investory, a to při úvaze rizik podnikání. Ovšem vycházet při řízení a hodnocení korporací pouze z vykázaných údajů ohodnocené korporace jako finančně zdravé je poměrně riskantní v důsledku vlivů týkajících se slabých stránek účetních výkazů, využívání legálních metod kreativního účetnictví a stále častějších účetních podvodů.
Vydáno: 05. 04. 2017
  • Článek
V tomto čísle DHK se budeme věnovat účetní oblasti výnosů, s aspekty oceňování a vykazování v účetních výkazech. Na konkrétních příkladech z praxe si ukážeme aspekty vypovídací schopnosti výnosů pro uživatele finančních výkazů v podmínkách vymezení věrného a poctivého obrazu dle českých účetních předpisů1). Součástí příspěvku je také případová studie kreativních technik účetnictví v kontextu dopadů legislativních sankcí za účetní chyby a podvody, v širším rámci trestního zákoníku 2) a zákona proti legalizaci příjmů z trestné činnosti3). Prezentované rizikové souvislosti účetní kategorie výnosů vyplynuly z dlouhodobé praxe daňového a účetního poradenství a výsledků vlastního výzkumu a vývoje v oblasti detekce zmanipulovaných výkazů4).
Vydáno: 01. 03. 2017
  • Článek
V DHK č. 21/2016 jsme se zaměřili na vypovídací schopnost účetních výkazů u dlouhodobého hmotného majetku a v DHK č. 22/2016 na dlouhodobý nehmotný majetek. V tomto čísle se budeme věnovat účetní oblasti zásob a jejich oceňování a vykazování v účetních výkazech. Pozornost bude věnována také vypovídací schopnosti zásob pro uživatele účetních výkazů v kontextu s věrným a poctivým obrazem účetnictví tak, jak jej vymezují české účetní předpisy1). Zároveň se však budeme zabývat i praktickými aspekty účetních, daňových a trestněprávních rizikových oblastí manipulací u zásob, které vyplynuly z dlouhodobé praxe daňového a účetního poradenství a výsledků vlastního výzkumu a vývoje v oblasti detekce zmanipulovaných výkazů2).
Vydáno: 14. 12. 2016
  • Článek
V DHK č. 13, 14-15 a 16/2016 jsme se zabývali aspekty použití kreativních metod účetnictví a detekce zmanipulovaných účetních výkazů v kontextu s trestním zákoníkem . V tomto a následujících číslech DHK bude prezentována vypovídací schopnost jednotlivých účetních kategorií pro širokou skupinu uživatelů, kteří chtějí porozumět obsahu vykazovaných účetních hodnot ve finančních výkazech, jejich omezením a účetním, daňovým souvislostem. Problematika bude řešena v podmínkách českých účetních předpisů1).
Vydáno: 02. 11. 2016