Ing. Zdeněk Burda - strana 5

 • Článek
Dodatečné daňové přiznání napravuje chyby, ke kterým došlo v přiznání řádném. S jeho podáním však mohou být spjaty i další důsledky, na které se zaměříme v dnešním výběru z judikatury.
Vydáno: 19. 04. 2017
 • Článek
Pokud mezi sebou spojené daňové subjekty uskutečňují obchodní transakce za neobvykle nízké či neobvykle vysoké ceny, hrozí jim „dodanění“ do obvyklých cen. Sporům se správci daně v této oblasti je věnován dnešní výběr z judikatury správních soudů.
Vydáno: 23. 03. 2017
 • Článek
Některé tuzemské daňové subjekty podnikají v České republice (ČR) za pomoci zaměstnanců jiné firmy se sídlem mimo území ČR. Protože hrozí možnost, že tato najatá firma neodvede v ČR daň ze závislé činnosti za své zaměstnance, zavedl zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb. ) pojem „ekonomický zaměstnavatel“, který znamená, že v určitých případech bude povinen odvést tuto daň nikoli zaměstnavatel, se kterým mají pracovníci pracovní smlouvy, ale ten subjekt, který jejich práci využívá, i když s nimi žádné pracovní smlouvy uzavřené nemá. Sporům z této oblasti je věnován dnešní výběr z judikatury správních soudů.
Vydáno: 24. 01. 2017
 • Článek
V dnešním výběru z judikatury správních soudů se budeme věnovat daňovým dopadům neplatných a zaniklých pohledávek a závazků a též možnými osudy pohledávek vůči finančnímu úřadu.
Vydáno: 24. 11. 2016
 • Článek
Daňoví poplatníci se často setkávají se sankcemi ze strany správce daně za prohřešky, které způsobí. V praxi může ale nastat situace zcela opačná, tedy pochybit může naopak finanční úřad. V dnešním výběru z judikatury se budeme věnovat rozsudkům správních soudů týkajících se § 254 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb. ) – úroků z neoprávněného jednání správce daně.
Vydáno: 27. 10. 2016
 • Článek
Daňové subjekty jsou zvyklé daně spíše platit. Může však nastat situace, kdy naopak mají peníze od státu dostat zpět. Sporům z této oblasti je věnován následující příspěvek. Problematikou přeplatků se zabývá § 154 a násl. daňového řádu . Spory z této oblasti se dají shrnout zejména do následujících okruhů: a) Vznikl přeplatek? b) Je možno přeplatek vrátit nebo je nutno jej započíst na jiný dluh u správce daně? c) Byl přeplatek vrácen včas? d) Bylo o vrácení přeplatku správně a včas požádáno?
Vydáno: 21. 09. 2016
 • Článek
Omluvenky a jejich dopad na daňové řízení Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s.r.o. V praxi se často stává, že se některé osoby z nejrůznějších důvodů nemohou zúčastnit...
Vydáno: 30. 06. 2016
 • Článek
Nad judikaturou k zahájení daňové kontroly Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s. r. o. Finanční úřady někdy s kontrolou nespěchají a provádějí ji i po dlouhé době....
Vydáno: 26. 05. 2016
 • Článek
Zneužití práva v procesní oblasti Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s.r.o. Pojem „zneužití práva“ je určitou poslední záchranou správce daně, pokud nechce daňově uznat skutečnosti, které mu...
Vydáno: 28. 04. 2016
 • Článek
V poslední době výrazně narostl počet střetů mezi daňovými subjekty a správci daně v případech, kdy obvykle dodavatel nezaplatí či nepřizná daň a finanční úřad nechce uznat u odběratele nárok na odpočet DPH. Jedním z důvodů nepřiznání nároku bývá skutečnost, že finanční úřad má pocit, že oba subjekty byly na podvodu na DPH buď přímo domluveny, či alespoň odběratel nedostatečně prověřil svého dodavatele. Sporným otázkám z této oblasti je věnován dnešní výběr z judikatury správních soudů.
Vydáno: 31. 03. 2016
 • Článek
Daňové subjekty se občas dostávají do finančních problémů a nezbývají jim volné prostředky na úhradu daňových povinností. Mají pak možnost požádat o posečkání daně, ne vždy jim však správce daně vyhoví. V dnešním výběru z judikatury se budeme věnovat sporům z této oblasti.
Vydáno: 25. 02. 2016
 • Článek
Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP “) dovoluje využití odečitatelné položky od základu daně určené na podporu výzkumu a vývoje. Pro daňové subjekty je tato možnost lákavá, nicméně ne vždy je výzkumnou činností to, co je za ni vydáváno, popř. dochází k častým chybám v dokumentaci této činnosti. V dnešním přehledu judikatury správních soudů se podíváme na to, jak některé sporné případy dopadly v soudním řízení.
Vydáno: 28. 01. 2016
 • Článek
Problematika reklamy a reprezentace a jejich uznání v daňových nákladech byla a bude v některých případech silnou třecí plochou mezi správce daně a daňovým subjektem. V dnešním výběru z judikatury se podíváme na některé zajímavé rozsudky z této oblasti.
Vydáno: 30. 12. 2015
 • Článek
Ministerstvo financí i Generální finanční ředitelství vydává celou řadu pokynů. Vzhledem k tomu, že tyto dokumenty nejsou součástí našeho právního řádu, vznikají otázky, do jaké míry jsou závazné jak pro daňové subjekty, tak pro správce daně. Judikatuře na toto téma je věnován následující příspěvek.
Vydáno: 26. 11. 2015
 • Článek
V souvislosti s intenzivnější činností daňové správy v poslední době se stávají aktuálními i otázky zajištění daně. Jde o situace, kdy je ještě před vyměřením či doměřením daně požadováno po daňovém subjektu, aby téměř okamžitě složil někdy i mnohamilionové částky na účet finančního úřadu. Někdy dokonce může být finanční úřad aktivní do té míry, že si finanční prostředky či jiný majetek zajistí sám a teprve následně informuje jejich majitele.
Vydáno: 27. 10. 2015
 • Článek
Po několika letech účinnosti daňového řádu , který výrazně omezoval možnost prominutí příslušenství daně, se od roku 2015 situace výrazně změnila ve prospěch daňových subjektů. Byla opět zavedena možnost individuálního promíjení příslušenství daně. I v této oblasti budou vznikat spory. V dnešním výběru z judikatury se budeme věnovat rozsudkům z této oblasti.
Vydáno: 24. 09. 2015
 • Článek
V současné době nabývá stále více na významu elektronické doručování namísto klasického zasílání písemností poštou. Judikatuře na téma elektronická komunikace se správcem daně jsme se v našem časopise věnovali již v čísle 7/2011. Protože od té doby uplynulo několik let, nejprve shrneme některé rozsudky z uvedeného článku, a dále uvedeme další soudní rozhodnutí.
Vydáno: 27. 08. 2015
 • Článek
V daňové oblasti je často potřeba k prokázání tvrzení daňových subjektů využít svědky. Sporům v této oblasti je věnován dnešní výběr z judikatury.
Vydáno: 25. 06. 2015
 • Článek
I zdánlivě velmi formální aspekt úředních dokumentů - číslo jednací může být terčem pochybností daňových subjektů. V dnešním výběru z judikatury se podíváme na to, jak na tyto pochybnosti reagují správní soudy.
Vydáno: 28. 05. 2015
 • Článek
Daňový subjekt by se ve vlastním zájmu měl starat o to, jaké písemnosti o něm správce daně eviduje. Jeho spis vedený na finančním úřadu obsahuje totiž nejen písemnosti, které daňový subjekt zaslal správci daně (daňová přiznání, žádosti či jiná podání), ale i další dokumenty, které finanční úřad svou činností zajistil sám a o kterých poplatník nemusí vůbec tušit, že se ve spise nacházejí. I v této oblasti dochází ke střetům, výběru z judikatury z oblasti nahlížení do spisu je věnován dnešní příspěvek.
Vydáno: 30. 04. 2015