Příprava daňového přiznání 2021

Vydáno: 10 minut čtení

V období příprav na bezchybné podání daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2021 vám přinášíme aktuální užitečné informace, abyste si mohli být svými postupy při tomto náročném procesu vždy jisti.

Tip redakce: Níže naleznete příspěvek k vyplnění daňového přiznání DPFO i DPPO!

Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2021 musí být podáno nejpozději v:

 • pátek 1. 4. 2022 – tato základní lhůta podle § 136 odst. 1 daňového řádu se použije, pokud daňové přiznání podává sám poplatník nebo jeho daňový poradce na základě plné moci bez ohledu na to, zda v papírové či elektronické podobě;
 • pondělí 2. 5. 2022 – tuto lhůtu lze využít, pokud daňové přiznání podává sám poplatník, a to v elektronické podobě, a přiznání je podáno po 1. 4. 2022 (jedná se o lhůtu, která má poplatníky motivovat k podání daňového přiznání v elektronické podobě);
 • pátek 1. 7. 2022 – tato lhůta platí pro daňová přiznání podaná daňovým poradcem na základě plné moci nebo má-li poplatník povinný audit.

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022 >>>

Nejčastější chyby při vyplňování přiznání k DPFO >>>

 

Zákonná úprava daňových přiznání

Důležité ustanovení o počítání času, které se týká lhůty pro podání přiznání:

§ 33
Počítání času
(1) Lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho poslední den.
(2) Lhůta stanovená podle dní počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty.
(3) Lhůta určená v kratších časových jednotkách, než jsou dny, se počítá od okamžiku, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty.
(4) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou v kratších časových jednotkách, než jsou dny.

 

Dále stručně připomínáme, jak stanoví povinnost podání daňového přiznání zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“):

§ 38g odst. 1 ZDP
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

 

§ 38m ZDP
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období
(1) Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
(2) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání ve lhůtě a za podmínek pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců.

 

§ 136
(1) Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
(2) Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se prodlužuje na
a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky, nebo
b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud
1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.
(3) Daňové přiznání u daní vyměřovaných na zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se podává nejpozději do konce prvního měsíce, jímž začíná běh zdaňovacího období.
(4) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. Tuto lhůtu nelze prodloužit.
(5) Nevznikla-li daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani, ke které je registrován, sdělí tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo vyúčtování.
(6) Žádá-li daňový subjekt o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle § 36 a současně hodlá využít prodloužení této lhůty podle odstavce 2 písm. a), nebo podle odstavce 2 písm. b) bodu 2, uvede v žádosti tuto skutečnost, jinak se při posouzení žádosti o prodloužení lhůty zohlední délka lhůty podle odstavce 1. Uvede-li daňový subjekt v žádosti o prodloužení lhůty, že hodlá využít prodloužení lhůty podle odstavce 2, a následně nedodrží podmínky pro toto prodloužení, nárok na prodloužení lhůty podle § 36 zaniká.

 

§ 145
Výzva k podání daňového tvrzení

(1) Nebylo-li podáno řádné daňové tvrzení, vyzve správce daně daňový subjekt k jeho podání a stanoví náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně vyměřit daň podle pomůcek nebo předpokládat, že daňový subjekt tvrdil v řádném daňovém tvrzení daň ve výši 0 Kč.
(2) Pokud lze důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, může správce daně vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení a stanovit náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně doměřit daň podle pomůcek.
(3) Výzva k podání daňového tvrzení nezahajuje vyměřovací nebo doměřovací řízení z moci úřední.
(4) Nevyhoví-li daňový subjekt výzvě k podání daňového tvrzení a neučiní-li ve lhůtě uvedené ve výzvě podání, kterým se zahajuje vyměřovací nebo doměřovací řízení, je vyměřovací nebo doměřovací řízení zahájeno uplynutím této lhůty.

 

Odborné články

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021 (Michal Dvořák)
V článku je rozebrán postup pro fyzické osoby k vyhotovení daňového přiznání za rok 2021, včetně krátkých příkladů. Nechybí ani vzorově vyplněný tiskopis daňového přiznání.

Sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob podnikatelských subjektů za rok 2021 (Ing. Ivana Pilařová)
Článek provede čtenáře jednotlivými částmi daňového přiznání se zdůrazněním výskytu možných chyb, opomenutí či problémů, jejichž řešení není jen „matematickým úkonem“, který za nás provede softwarová aplikace.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2021 (Jaroslava Filipová)
Zákon o daních z příjmů doznal novelami několik změn a úprav, které se mohou významněji odrazit v daňové povinnosti některých poplatníků, což se promítlo i do tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob.

V následujících odborných článcích přinášíme informace, které mohou být užitečné především před samotným podáním daňového přiznání:

 • Slevu na dani na manželku může uplatnit poplatník jak v rámci podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Jaké jsou podmínky pro uplatnění této slevy na dani za rok 2021, o tom informuje Ing. Ivan Macháček.
 • Pro zjištění základu daně u poplatníků vedoucích účetnictví se vychází z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta). Jak převést účetní výsledek hospodaření obchodní korporace na základ daně z příjmů poradí Ing. Martin Děrgel.
 • Příspěvek Ing. Ivana Macháčka zase objasňuje rozdíl mezi pojmy „vstup do paušálního režimu“ a „daň je rovna paušální dani po skončení zdaňovacího období“. Současně ukazuje na příkladech různé situace týkající se rozhodování podnikatelů v paušálním režimu dobrovolně vystoupit z paušálního režimu, anebo naopak rozhodování podnikatelů přejít nebo nepřejít od 1. 1. 2022 do paušálního režimu.

Vybíráme ZDARMA:

Další užitečné články:

Více odborných příspěvků na téma:

 • přiznání k DPFO >>>
 • přiznání k DPPO >>>
 • lhůta pro podání daňového přiznání >>>

Odpovědi na vaše časté dotazy

S tématem daňových přiznání souvisí i řada vašich dotazů v odborné poradně, podívejte se na jejich výpis, který průběžně doplňujeme >>>

Následující odpovědi jsme pro vás zpřístupnili ZDARMA:

Judikatura

 • Komentovaná judikatura na téma přiznání k DPFO >>>
 • Komentovaná judikatura na téma přiznání k DPPO >>>
 • Komentovaná judikatura na téma daňová přiznání obecně >>>

Tip redakce

Změny pro letošní rok v daňových a souvisejících předpisech komentujeme v těchto příspěvcích >>>

Další aktuality