Průvodce Koordinačními výbory, 7b. část

Vydáno: 19 minut čtení

V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení systematického probírání další várky tzv. Koordinačních výborů (dále také jen „KooV“) z minulého vydání časopisu (Účetnictví v praxi č. 10/2016, s. 35). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené finanční správou lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
6. NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ OTÁZKY OZNÁMENÍ OSVOBOZENÝCH PŘÍJMŮ DLE ZDP
KooV č. 475, ze dne 13. 04. 2016
Předkladatelé: Ing. Jiří Nesrovnal, Ing. Tomáš Hajdušek, Ing. Jiří Nekovář, Ing. Lucie Rytířová, LL.M.,
daňoví poradci č. 1757, 1381, 2 a 4038
     
Řešený problém:
Poprvé za rok 2015 musely fyzické osoby správci daně novým tiskopisem oznámit příjmy osvobozené od daně přesahující limit 5 mil. Kč. Tato nová povinnost přináší v praxi některé problematické výkladové otázky.
     
Právní úprava:
-
§ 38v odst. 1 ZDP: „
Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží
příjem,
který je od daně z příjmů fyzických osob
osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč,
je povinen
oznámit správci daně
tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel.
-
§ 38w odst. 1 ZDP: „
Poplatníkovi vzniká povinnost
uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu,
pokud nepodá oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob, ve výši ...
 
Argumentace předkladatelů (silně zkráceno):
Od 1. 1. 2015 přibyla nová povinnost oznamovat osvobozené příjmy u fyzických osob, která platí pro příjmy přijaté od zmíněného data. Nejpozději mohou fyzické osoby o
známit osvobozené příjmy do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržely.
Tato lhůta pro oznámení platí obecně i u poplatníků, kteří povinnost podávat daňové přiznání nemají, případně jej podávají v prodloužené lhůtě. Toto oznámení představuje samostatné podání, nejde o součást ani o přílohu daňového přiznání k DPFO. KooV má 9 stran a věnuje se desítkám dílčích problémů, z nichž vybereme 6, které zajímají širší veřejnost.
 
Závěry předkladatelů (silně zkráceno):
1.
Limit 5 mil. Kč se posuzuje po jednotlivých příjmech,
které se v průběhu zdaňovacího období nesčítají.