Průvodce Koordinačními výbory , 16. část

Vydáno: 39 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskusí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („“). V dnešním již 16. pokračování se seznámíme s 6 příspěvky z prvního čtvrtletí roku 2019.
1.
Daňové posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu
2.
Opravy údajů v přiznání DPH, které vedou ke změně vypořádacího koeficientu dle § 76 ZDPH
3.
Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska od 1. 1. 2019
4.
Daňový režim sdílených nákladů na výzkum a vývoj
5.
Výklad § 15 zákona o DPH ve vztahu ke stravenkám
6.
Stravenky jako SPV či MPV – související problematika
 
1. Daňové posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu
KooV č. 537/23.01.19
Předkladatel: JUDr. Jana Hlásenská,
daňový poradce č. 1562
      
Řešený problém
Cílem příspěvku je vyjasnit a sjednotit přístup ve věci daňového posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu vyplacené na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele. A to, je-li podle dohody vyplacena náhrada nad rámec bodového ohodnocení stanoveného lékařským posudkem.
      
Právní úprava
-
§ 4 odst. 1 písm. d) ZDP:
Od daně se osvobozuje
… d) přijatá
náhrada
majetkové nebo
nemajetkové újmy
…; osvobození se nevztahuje na 1. náhradu za ztrátu příjmu, … “
.
-
§ 271c odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů („“):
„(1)
Náhrada
za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově, a to
nejméně ve výši podle právního předpisu
vydaného k provedení odstavce 2. (2)
Vláda stanoví nařízením výši náhrady
...“
 
Argumentace předkladatelky
Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz s trvalými následky, náleží dle ZP náhrada škody nebo nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem, která mimo jiné zahrnuje náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění.
Pojišťovna z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání vyplatí zaměstnanci náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění dle bodového ohodnocení na základě lékařského posudku podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb.
, o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Jestliže zaměstnanec požaduje odškodnění vyšší, může se domáhat zvýšení náhrad u soudu.
Zaměstnavatel však může
ve smyslu § 4a ZP a výslovné úpravy v § 271c odst. 1 ZP
odškodnit zaměstnance
i bez soudního rozhodnutí
ve vyšší částce
, než je minimální náhrada dle nařízení vlády, na základě dohody se zaměstnancem.
Pro naplnění hlavního cíle daňového posouzení nad-minimálních náhrad autorka řeší tři dílčí oblasti.
 
1. Dohoda o zvýšení náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění
Ustanovení o náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu bylo od října 2015 z přechodného § 372 přesunuto do § 271c, při