Průvodce Koordinačními výbory , 16. část

Vydáno: 38 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

 

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskusí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ “). V dnešním již 16. pokračování se seznámíme s 6 příspěvky z prvního čtvrtletí roku 2019.
1.
Daňové posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu
2.
Opravy údajů v přiznání DPH, které vedou ke změně vypořádacího koeficientu dle § 76 ZDPH
3.
Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska od 1. 1. 2019
4.
Daňový režim sdílených nákladů na výzkum a vývoj
5.
Výklad § 15 zákona o DPH ve vztahu ke stravenkám
6.
Stravenky jako SPV či MPV – související problematika
 
1. Daňové posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu
KooV č. 537/23.01.19
Předkladatel: JUDr. Jana Hlásenská,
daňový poradce č. 1562
      
Řešený problém
Cílem příspěvku je vyjasnit a sjednotit přístup ve věci daňového posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu vyplacené na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele. A to, je-li podle dohody vyplacena náhrada nad rámec bodového ohodnocení stanoveného lékařským posudkem.
      
Právní úprava
-
§ 4 odst. 1 písm. d) ZDP:
Od daně se osvobozuje
… d) přijatá
náhrada
majetkové nebo
nemajetkové újmy
…; osvobození se nevztahuje na 1. náhradu za ztrátu příjmu, … “
.
-
§ 271c odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů („ “):
„(1)
Náhrada
za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově, a to
nejméně ve výši podle právního předpisu
vydaného k provedení odstavce 2. (2)
Vláda stanoví nařízením výši náhrady
...“
 
Argumentace předkladatelky
Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz s trvalými následky, náleží dle ZP náhrada škody nebo nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem, která mimo jiné zahrnuje náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění.
Pojišťovna z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání vyplatí zaměstnanci náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění dle bodového ohodnocení na základě lékařského posudku podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb.
, o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Jestliže zaměstnanec požaduje odškodnění vyšší, může se domáhat zvýšení náhrad u soudu.
Zaměstnavatel však může
ve smyslu § 4a ZP a výslovné úpravy v § 271c odst. 1 ZP
odškodnit zaměstnance
i bez soudního rozhodnutí
ve vyšší částce
, než je minimální náhrada dle nařízení vlády, na základě dohody se zaměstnancem.
Pro naplnění hlavního cíle daňového posouzení nad-minimálních náhrad autorka řeší tři dílč

Související dokumenty

Články

Průvodce Koordinačními výbory, 1. část
Průvodce Koordinačními výbory, 2. část
Průvodce Koordinačními výbory, 3. část
Průvodce Koordinačními výbory, 4. část
Průvodce Koordinačními výbory, 5. část
Průvodce Koordinačními výbory, 6. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7a. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7b. část
Průvodce Koordinačními výbory, 8. část
Průvodce Koordinačními výbory, 9. část
Průvodce Koordinačními výbory, 10. část
Průvodce Koordinačními výbory, 11. část
Průvodce Koordinačními výbory, 12. část
Průvodce Koordinačními výbory, 13. část
Průvodce Koordinačními výbory, 14. část
Průvodce Koordinačními výbory, 15. část
Průvodce Koordinačními výbory , 16. část
Průvodce Koordinačními výbory , 17. část
Průvodce Koordinačními výbory, 18. část
Průvodce Koordinačními výbory, 19. část
Průvodce Koordinačními výbory, 20. část
Průvodce Koordinačními výbory, 21. část
Průvodce Koordinačními výbory, 22. část
Průvodce Koordinačními výbory, 23. část
Průvodce Koordinačními výbory, 24. část
Průvodce Koordinačními výbory, 25. část
Průvodce Koordinačními výbory, 26. část
Průvodce Koordinačními výbory, 27. část
Průvodce Koordinačními výbory, 28. část

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
306/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Nařízení vlády

276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Vyhlášky

125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání