Průvodce Koordinačními výbory, 10. část

Vydáno: 29 minut čtení

Opět pokračujeme v systematickém probírání všech ukončených tzv. Koordinačních výborů (dále jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou České republiky (dále „ČR“) lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a nejinak tomu bude i v dnešním zastavení. V tomto jubilejním 10. pokračování se podíváme na dalších 6 ukončených příspěvků řešených na odborných jednáních v rámci KooV konaných v roce 2017. Lze předpokládat, že z dnešní pestré palety témat v praxi najde nejširší uplatnění hlavně příspěvek: 5. Daňový režim sdíleného používání automobilů pro služební a soukromé účely.
1.
Oprava základu DPH v případě reorganizace dlužníka – doplnění uzavřeného příspěvku č. 486/14.12.16
2.
Vymezení pojmu výnosy z poskytnutých úvěrů pro účely § 5a zákona o rezervách
3.
Přechod nemovitosti v rámci přeměny právnické osoby na nového vlastníka a užívání nemovitosti původním vlastníkem po rozhodném dni
4.
Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odpočtu na výzkum a vývoj
5.
Daňový režim sdíleného používání automobilů pro služební a soukromé účely
6.
Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě
 
1. Oprava základu DPH v případě reorganizace dlužníka – ke KooV č. 486
KooV č. 500/22.03.17
Předkladatelé: Ing. Stanislav Kryl a Ing. Jevgenija Bajzíková,
daňoví poradci č. 3353 a 5063
      
Řešený problém
Příspěvek navazuje na již uzavřený příspěvek č. 486/14.12.16, který se zabýval dopady na základ a výše DPH u zdanitelných plnění, která nebyla plně uhrazena kvůli schválení reorganizace u příjemce. Tento nový příspěvek reaguje na stanovisko GFŘ v původním příspěvku a doplňuje argumentaci autorů z oblasti zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „insolvenční zákon“.
      
Právní úprava
§ 341 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona:
„Reorganizaci lze provést […] restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů dlužníka.“
§ 36 odst. 1 ZDPH:
„Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, […] od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby.“
§ 42 odst. 1 písm. b) ZDPH:
„Plátce opraví základ daně a výši daně […] při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně podle § 36 a 36a, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdaniteln&eacu