Průvodce Koordinačními výbory, 26. část

Vydáno: 34 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených na Koordinačním výboru (dále jen „KooV“). Jde o léty osvědčená a uznávaná odborná projednání problémů předestřených daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy, hlavně Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska mají dvě hlavní přednosti: a) potvrzené závěry lze považovat za bezpečné řešení, které zřejmě finanční úřady nezpochybní, b) odborné názory nepadají z nebe, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování poradců i správců daně. KooV se koná obvykle co dva měsíce a příspěvky jsou zveřejňovány na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2023 .

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Závěry KooV nestojí nad zákony ani judikáty soudů, jde ale o cenný zdroj důvěryhodných informací pomáhajících rozplétat gordické uzly českých daní a je rozumné k nim přihlédnout… Minule jsme končili číslem 602, takže pokračujeme další várkou projednaných
příspěvků č. 603 a 604
. Začneme však příspěvkem číslo
601
, který byl odložen, a opět půjde hlavně o zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“).
1.
Posuzování časového testu podle § 4 odst. 1 písm. s) a x) ZDP při výměně obchodních podílů
2.
Vytvoření a využití ztráty u neziskové organizace
3.
Prodej (přeprodej) a převod lihu obecně denaturovaného… podle zvláštního právního předpisu
Jelikož činnost KooV v poslední době poněkud zvolnila, dovoluji si vyplnit uvolněný prostor malým ohlédnutím za historickými příspěvky z konce minulého století… A proč by měl být v tomto směru významný magický rok 2000? Protože zájemcům o KooV z řad široké veřejnosti jsou na zmíněném webu finanční správy v archivu dostupná tato jednání právě od roku 2000, ovšem kořeny Koordinačních výborů sahají až do roku 1993. Příspěvky z chybějících prvních 7 let je tak možno nalézt jen v archivu Komory daňových poradců ČR, resp. v jejím bulletinu. A tak využiji toho, že mám do těchto zdrojů přístup, a v dnešní době prosté nových příspěvků KooV nabízím ochutnávku pěti jejich snad zajímavějších předchůdců starých již 25 let!
Nelekejte se však rad z minulého století, kdy někteří z Vás ještě byli „na houbách“. Záměrně vyberu jen takové příspěvky z KooV, které jsou po věcné stránce aktuální i dnes, případně u nich stačí jen aktualizovat technický detail, zejména přečíslovat příslušné ustanovení zákona nebo změnit (zvýšit) parametrickou hodnotu, jak je tomu například u limitu výdajů za tzv. technické zhodnocení. S ohledem na zásadní změny systému DPH vstupem České republiky do EU (květen 2004) se omezíme na prozatím přeci jen více národní daň z příjmů:
4.
Zvýšené výdaje podle zvláštních předpisů (ve vazbě na ocenění pořizované investice)
5.
Nezdanitelná částka ve výši úroků z úvěru na bytové potřeby
6.
Škoda způsobená živelní pohromou v průběhu budování investice
7.
Problematika § 23 odst. 4 písm. e) ZDP (snížení základu daně o související dříve neznané výdaje)
8.
Výdaje podle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP prováděné více nájemci na jednom hmotném majetku
1. Posuzování časového testu podle § 4 odst. 1 písm. s) a x) zákona o daních z příjmů při výměně obchodních podílů
601/30.11.22
Ing. Pavel Zahradník a Ing. Jan Bonaventura
, daňoví poradci č. 2287 a 3111
   
Řešený problém
Cílem je vyjasnění způsobu posuzování podmínek osvobození příjmu z prodeje podílu v obchodní korporaci u fyzické osoby na daňový časový test v případě tzv. výměny podílů splňujících podmínky § 23b odst. 1 ZDP.
 
Právní úprava (výběr)
§ 4 odst. 1 písm. s) ZDP: Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje
„…
příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let, …; jsou-li splněny podm&i

Související dokumenty

Články

Průvodce Koordinačními výbory, 1. část
Průvodce Koordinačními výbory, 2. část
Průvodce Koordinačními výbory, 3. část
Průvodce Koordinačními výbory, 4. část
Průvodce Koordinačními výbory, 5. část
Průvodce Koordinačními výbory, 6. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7a. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7b. část
Průvodce Koordinačními výbory, 8. část
Průvodce Koordinačními výbory, 9. část
Průvodce Koordinačními výbory, 10. část
Průvodce Koordinačními výbory, 11. část
Průvodce Koordinačními výbory, 12. část
Průvodce Koordinačními výbory, 13. část
Průvodce Koordinačními výbory, 14. část
Průvodce Koordinačními výbory, 15. část
Průvodce Koordinačními výbory , 16. část
Průvodce Koordinačními výbory , 17. část
Průvodce Koordinačními výbory, 18. část
Průvodce Koordinačními výbory, 19. část
Průvodce Koordinačními výbory, 20. část
Průvodce Koordinačními výbory, 21. část
Průvodce Koordinačními výbory, 22. část
Průvodce Koordinačními výbory, 23. část
Průvodce Koordinačními výbory, 24. část
Průvodce Koordinačními výbory, 25. část
Průvodce Koordinačními výbory, 26. část

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
316/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
438/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
89/2012 Sb., občanský zákoník