Průvodce Koordinačními výbory, 2. část

Vydáno: 34 minut čtení

V minulém příspěvku (Účetnictví v praxi č. 6/2015, str. 4) jsme začali systematicky probírat tzv. Koordinační výbory („KooV“), které proběhly po 1.1.2014, tedy po příchodu nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. , dále jen „NOZ “), s nímž došlo k celé řadě velkých legislativních změn. Připomeňme, že KooV jsou odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy - dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství („GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) Závěry potvrzené finanční správou lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní. b) Odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp.

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskusí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Připomeňme, že z minule představené první desítky KooV mají dnes - po dalších novelách - asi největší význam tyto tři: Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů - přechodné ustanovení (č. 419/30.01.14), Vymezení stejné činnosti pro účely převzetí daňových ztrát při přeměnách dle § 38na odst. 4 a 5 ZDP (č. 423/26.02.14) a Bezúplatné plnění dle § 20 odst. 8 ZDP poskytnuté spojenou osobou (č. 424/29.05.14). V dnešním druhém pokračování navážeme na článek z minulého měsíce dalšími novějšími osmi KooV z roku 2014, z nichž pro většinu podnikatelských subjektů stojí za pozornost zejména příspěvky číslo 2, 5 a 8:
1.
Tvorba daňových opravných položek podle § 5a zákona o rezervách od 1. ledna 2014
2.
Stanovení vstupní ceny pro odepisování u majetku ve spoluvlastnictví při zvýšení podílu na majetku
3.
Tvorba zákonných opravných položek u pohledávek z titulu náhrady škody
4.
Tvorba opravných položek k pohledávkám zvyšujícím základ daně podle § 23 odst. 8 ZDP
5.
Stanovení vstupní ceny pro odpisování u majetku ve spoluvlastnictví při zvýšení podílu na tomto majetku -v případě přeměn a vkladů
6.
Problematika nosiče údajů podle ustanovení § 5 a 6 zákona o spotřebních daních
7.
Daňové ošetření naturální mzdy
8.
Osvobození bezúplatných příjmů veřejně prospěšného poplatníka podle § 19b odst. 2 písm. b) ZDP v případě, že prostředky budou využity pro poskytnutí darů do zemí mimo EU, Norsko a Island
1. TVORBA DAŇOVÝCH OPRAVNÝCH POLOŽEK DLE § 5a ZÁKONA O REZERVÁCH OD 1.1.2014
KooV č. 427, ze dne 29.05.2014
Předkladatel: Ing. Karel Hronek,
daňový poradce č. 4071
Řešený problém:
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“),
umožňuje tzv. nebankovním finančním institucím
(kampeličky a firmy poskytující úvěry jako dominantní podnikání) tvořit zákonné
alias
daňové opravné položky („OP“)
i k pohledávkám z úvěrů.
Podle autora ale nejsou jasné některé z podmínek.
Právní úprava:
-
Podle § 5a odst. 1 ZoR mohou nebankovní finanční instituce tvořit OP k nepromlčeným
pohledávkám z úvěrů,
včetně souvisejícího příslušenství,
poskytnutých fyzickým osobám s bydlištěm v Evropské unii.
Úvěrem se pro tyto účely rozumí úvěr podle zákona upravujícího spořitelní a úvěrní družstva u kampeliček a
spotřebitelský úvěr podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr
u ostatní finanční instituce.
-
§ 5a odst. 3 ZoR: OP se tvoří k základu, kterým je průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů bez příslušenství v ocenění nesníženém o OP již vytvořené. Dále uvádí částky, které se do tohoto základu nezapočítávají (např. úvěry přes 1,5 milionu Kč, nebo mezi spojenými osobami).
-
§ 5a odst. 5 ZoR umožňuje
po 12 měsících od splatnosti tvořit OP až do 100%
z neuhrazené rozvahové hodnoty
pohledávky z úvěrů, pokud jeho hodnota bez příslušenství při vzniku nepřesáhla 30 000 Kč.
-
§ 5a odst. 6 ZoR: OP až do výše 100% lze tvořit i