Průvodce Koordinačními výbory, 11. část

Vydáno: 35 minut čtení

Opět pokračujeme v systematickém probírání všech ukončených tzv. Koordinačních výborů (dále jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou České republiky (dále „ČR“) lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a nejinak tomu bude i v dnešním zastavení. V tomto 11. pokračování se podíváme na zbývajících 7 ukončených příspěvků řešených na odborných jednáních v rámci koordinačních výborů konaných v roce 2017. Lze předpokládat, že z dnešní pestré palety témat v praxi najdou nejširší uplatnění hlavně příspěvky: 1. Výplata podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích, 3. DPH režim u školení určených pro omezený okruh účastníků a 4. Daňová uznatelnost DPH při snížení nároku na odpočet daně u nedoložených mank a škod.
1.
Výplata podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích
2.
Prodej lihu v látkách určených k aromatizaci potravin
3.
DPH režim u školení určených pro omezený okruh účastníků
4.
Daňová uznatelnost DPH při snížení nároku na odpočet daně u nedoložených mank a škod
5.
Veřejně prospěšný poplatník, osoby blízké zakladateli a rodinná
fundace
6.
Přechod daňových práv a povinností při přeměnách veřejně prospěšných poplatníků
7.
Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány – okamžik vzniku příjmu pro obchodníka s daňovou evidencí
1. Výplata podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích
KooV č. 506/13.09.17
Předkladatelé: Ing. Jakub Sehnal a Ing. Libor Frýzek,
daňoví poradci č. 4234 a 2119
       
Řešený problém
V praxi nastává situace, že si společníci ve společenské smlouvě nebo rozhodnutím valné hromady, případně akcionáři ve stanovách, stanoví způsob určení podílu na zisku, který neodráží poměr jejich účasti na základním kapitálu. Příspěvek má za cíl vyjasnit, že se pro takto vyplácený podíl na zisku aplikuje běžný daňový režim.
       
Právní úprava
§ 161 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“):
„Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, ledaže společenská smlouva určí jinak.“
§ 348 odst. 1 ZOK:
„Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.“
§ 19 odst. 1 písm. ze) ZDP:
Od daně jsou osvobozeny „příjmy z 1. podílu na zisku, vyplácené dceřinou společností, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, mateřské společnosti, 2. převodu podílu.“
   
Argumentace předkladatelů
Předkladatelé řeší čtyři modelové situace rozdělení zisku s. r. o. nebo a. s., které mají dva společníky (všichni jsou daňoví rezidenti ČR), z nichž A vlastní 80% a B 20% podíl na základním kapitálu na obchodní společnosti.
1.
Stanovy nebo společenská smlouva stanoví, že společníkovi A a B náleží každému 50% podíl na zisku.
2.
Jednorázovou změnou stanov či společenské smlouvy (či rozhodnutím valné hromady s. r. o.) se stanoví, že společníkovi A a B náleží každému podíl na zisku v jiném poměru (například 60 : 40 a po pěti letech 50 : 50).
3.
Každoročním rozhodnutím valné hromady s. r. o. (změnami stanov či společenské smlouvy) se stanoví, že společníkům A a B náleží měn&iacu