Průvodce Koordinačními výbory, 8. část

Vydáno: 38 minut čtení

Po čase opět pokračujeme v systematickém probírání všech tzv. Koordinačních výborů (dále jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci Finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou České republiky (ČR) lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na webových stránkách http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

Průvodce Koordinačními výbory (8. část)
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a nejinak tomu bude i v dnešním zastavení. Připomeňme, že z minule představené várky nedávných KooV (viz Účetnictví v praxi č. 10/2016 na s. 35 a č. 11/2016 na s. 31) měly pro běžnou firemní praxi zřejmě největší význam tyto tři příspěvky: Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti, Příjmy ze zdrojů na území ČR – souběh příjmů a jejich zdanění, Dodání zboží s přepravou s časovou prodlevou mezi okamžiky zahájení a ukončení přepravy.
V dnešním osmém pokračování se podíváme na zbývajících devět ukončených KooV roku 2016:
1.
Přeměny a daňová neutralita – rozdíl v přístupu u aktiv a pasiv mezi účetnictvím a znaleckým posudkem
2.
Zrušení registrace plátce v souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku neusazenou osobou
3.
Daňový portál a podání se zahraničním certifikátem elektronického podpisu
4.
Aplikace § 9 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
5.
Oprava základu daně z přidané hodnoty v případě reorganizace dlužníka
6.
Aplikace DPH u zboží propuštěného do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku
7.
Dílčí základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u zaměstnance vyslaného do ČR v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly
8.
Povinnost odvodu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za práci vykonávanou v zahraničí plátci daně
9.
Vklad – rozdíl v přístupu u aktiv a pasiv mezi účetnictvím a znaleckým posudkem
 
1. Přeměny a daňová neutralita – rozdíl v přístupu u aktiv a pasiv mezi účetnictvím a znaleckým posudkem
KooV č. 482, ze dne 15. 6. 2016
Předkladatelé:
Ing. Zdeněk Urban, Mgr. Ing. Václav Pačesný, Ing. Jiří Hlaváč, Ph.D. a Ing. Bc. Jiří Nesrovnal,
daňoví poradci č. 320, 2987, 3221 a 1757
         
Řešený problém
Při přeměnách nebývá pohled znalce na strukturu převáděných aktiv a pasiv vždy totožný s jejím zachycením v účetnictví, přičemž je navíc zapotřebí respektovat obecnou zásadu, že přeměny mají být daňově neutrální.
         
Právní úprava
Směrnice Rady č. 2005/19/ES ze dne 17. 2. 2005, kterou se mění směrnice Rady 90/434/EHS, o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se korporací z různých členských států (dále jen „směrnice Rady 2005/19/ES“).
§ 23c odst. 4 ZDP: „
Příjmy (výnosy) nástupnické … obchodní
korporace
… vzniklé z důvodu přecenění majetku a dluhů pro účely fúze … nebo rozdělení obchodní
korporace
se nezahrnují do základu daně.“
§ 24 odst. 11 ZDP
: „Při prodeji majetku, který se neodpisuje … a byl nabyt … při přeměně, … , lze související výdaj … uplatnit jen do výše jeho hodnoty evidované … u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící obchodní
korporace
před oceněním tohoto majetku reálnou hodnotou. …“
       
Argumentace předkladatelů
Pokud jsou například s nějakým majetkem spojena rizika soudního sporu, znalec může přímo ponížit hodnotu majetku a nezohlednit samostatně v posudku rizika, na která je vytvořena účetní rezerva. Nebo třeba znalec náklady příštích období samostatně neocení, ale nepřímo jimi ovlivní celkovou hodnotu ocenění například výnosovou metodou. Jako třetí příklad autoři KooV uvádějí
pozemek a související nedokončenou stavbu, kdy znalec může ocenit pouze pozemek se zohledněním napojení na infrastrukturu na sousedních pozemcích
.
Dle článku 4 bodu 1 směrnice Rady č. 2005/19/ES nemají fúze, rozdělení ani částečné rozdělení za následek zdanění kapitálových zisků vypočtených jako rozdíl mezi skutečnou hodnotou převedených aktiv a pasiv a jejich hodnotou pro daňové účely. Princi