Průvodce Koordinačními výbory, 18. část

Vydáno: 25 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci Finanční správy ČR – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

 

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji se diskutuje o „příjmovce“, čili o zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “), což potvrdí toto 18. pokračování, ale dostane se i na účetní předpisy a na zákon o rezervách. Souvislost číselné řady pořadí příspěvků je narušena tím, že první tři čekaly na posouzení až do půlky roku 2020.
1.
Některé daňové dopady brexitu
2.
Vstupní cena pro odepisování u majetku (nemovitosti) získané z dědictví, darováním a uplatnění odpisů v pozůstalostním řízení
3.
Nejasné otázky daně z příjmů právnických osob u účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
4.
Daňové opravné položky dle § 5a zákona o rezervách po účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru
 
1. Některé daňové dopady brexitu
544/15.05.19
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, Ing. Lucie Wadurová, LL.M.,
daňoví poradci č. 1757 a 4038, a
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
    
Řešený problém
V souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU vyvstane i řada daňových otázek. Přípěvek se zabývá řešením některých daňových dopadů varianty tzv. měkkého brexitu na základě Dohody s EU z hlediska daně z příjmů.
 
Právní úprava (jen velmi stručný výběr)
§ 19 odst. 1 písm. ze) ZDP:
„Od daně jsou osvobozeny… příjmy z 1. podílu na zisku, vyplácené dceřinou společností, …, mateřské společnosti, … 2. převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti …“,
§ 19 odst. 3 písm. b) ZDP:
„Pro účely tohoto zákona se rozumí … mateřskou společností obchodní
korporace
, … nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU než ČR …“.
  
Argumentace předkladatelů
Základním východiskem řešení daňových konsekvencí je stanovené přechodné období do 31. 12. 2020 (Čl. 126 Dohody), kdy se na Spojené království a ve Spojeném království použije i nadále právo EU (Čl. 127 Dohody). Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU a Evropského společenství pro atomovou energii (2019/C 384 I/01) byla publikována v Ústředním věstníku EU C 384 I/1 ze dne 12. 11. 2019. Podle autorů bude

Související dokumenty

Články

Průvodce Koordinačními výbory, 1. část
Průvodce Koordinačními výbory, 2. část
Průvodce Koordinačními výbory, 3. část
Průvodce Koordinačními výbory, 4. část
Průvodce Koordinačními výbory, 5. část
Průvodce Koordinačními výbory, 6. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7a. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7b. část
Průvodce Koordinačními výbory, 8. část
Průvodce Koordinačními výbory, 9. část
Průvodce Koordinačními výbory, 10. část
Průvodce Koordinačními výbory, 11. část
Průvodce Koordinačními výbory, 12. část
Průvodce Koordinačními výbory, 13. část
Průvodce Koordinačními výbory, 14. část
Průvodce Koordinačními výbory, 15. část
Průvodce Koordinačními výbory , 16. část
Průvodce Koordinačními výbory , 17. část
Průvodce Koordinačními výbory, 18. část
Průvodce Koordinačními výbory, 19. část
Průvodce Koordinačními výbory, 20. část
Průvodce Koordinačními výbory, 21. část
Průvodce Koordinačními výbory, 22. část
Průvodce Koordinačními výbory, 23. část
Průvodce Koordinačními výbory, 24. část
Průvodce Koordinačními výbory, 25. část
Průvodce Koordinačními výbory, 26. část
Průvodce Koordinačními výbory, 27. část
Průvodce Koordinačními výbory, 28. část

Zákony

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
89/2012 Sb., občanský zákoník
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Vyhlášky

Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví