Průvodce Koordinačními výbory, 18. část

Vydáno: 26 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci Finanční správy ČR – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji se diskutuje o „příjmovce“, čili o zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), což potvrdí toto 18. pokračování, ale dostane se i na účetní předpisy a na zákon o rezervách. Souvislost číselné řady pořadí příspěvků je narušena tím, že první tři čekaly na posouzení až do půlky roku 2020.
1.
Některé daňové dopady brexitu
2.
Vstupní cena pro odepisování u majetku (nemovitosti) získané z dědictví, darováním a uplatnění odpisů v pozůstalostním řízení
3.
Nejasné otázky daně z příjmů právnických osob u účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
4.
Daňové opravné položky dle § 5a zákona o rezervách po účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru
 
1. Některé daňové dopady brexitu
544/15.05.19
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, Ing. Lucie Wadurová, LL.M.,
daňoví poradci č. 1757 a 4038, a
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
    
Řešený problém
V souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU vyvstane i řada daňových otázek. Přípěvek se zabývá řešením některých daňových dopadů varianty tzv. měkkého brexitu na základě Dohody s EU z hlediska daně z příjmů.
 
Právní úprava (jen velmi stručný výběr)
§ 19 odst. 1 písm. ze) ZDP:
„Od daně jsou osvobozeny… příjmy z 1. podílu na zisku, vyplácené dceřinou společností, …, mateřské společnosti, … 2. převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti …“,
§ 19 odst. 3 písm. b) ZDP:
„Pro účely tohoto zákona se rozumí … mateřskou společností obchodní
korporace
, … nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU než ČR …“.
  
Argumentace předkladatelů
Základním východiskem řešení daňových konsekvencí je stanovené přechodné období do 31. 12. 2020 (Čl. 126 Dohody), kdy se na Spojené království a ve Spojeném království použije i nadále právo EU (Čl. 127 Dohody). Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU a Evropského společenství pro atomovou energii (2019/C 384 I/01) byla publikována v Ústředním věstníku EU C 384 I/1 ze dne 12. 11. 2019. Podle autorů bude
po přechodné období (lze jej prodlužovat) z hlediska daně z příjmu považována Velká Británie stále za členský stát EU
, přičemž se zaměřují na dvě skupiny problémů:
1. Dopady pro daňové rezidenty ČR a jiného státu EU a 2. Dopady pro daňové rezidenty Velké Británie.
V jejich rámci se věnují vždy pěti dílčím nejasnostem,