Průvodce Koordinačními výbory, 14. část

Vydáno: 26 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále také „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou ČR lze považovat za bezpečná daňová řešení, která zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů, a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

 

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), přičemž v dnešním 14. pokračování představování příspěvků z roku 2018 se dostane i na další daně.
1.
Osvobození bezúplatných příjmů od příbuzného dle ZDP u osvojení resp. od biologického rodiče
2.
Daňová uznatelnost „sankce“ udělované finančním arbitrem podle § 17a zákona o finančním arbitrovi
3.
Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů
4.
Registrace k DPH subjektu, který změnil skutečné sídlo do ČR
5.
Podmínky pro nabývání zemního plynu a pevných paliv osvobozených od daně z energetických produktů v případě kombinované výroby tepla a elektřiny
 
1. Osvobození bezúplatných příjmů od příbuzného dle ZDP u osvojení resp. od biologického rodiče
KooV č. 526/20.06.18
Předkladatel: Ing. Jiří Gebarowský,
daňový poradce č. 104
     
Řešený problém
Cílem příspěvku je sjednotit výklad při praktickém uplatňování osvobození bezúplatných příjmů – spadajících mezi tzv. ostatní příjmy dle § 10 ZDP – z titulu příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným po osvojení.
     
Právní úprava
§ 10 odst. 3 písm. c) ZDP:
„Od daně jsou ... osvobozeny bezúplatné příjmy 1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, 2. ...,“
.
§ 771 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“):
„Příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením.“
   
Argumentace předkladatele
„Ostatní“ bezúplatné příjmy – tj., které nespadají mezi příjmy ze závislé ani samostatné činnosti, jsou od daně z příjmů osvobozeny, plynou-li od příbuzného v zákonem konkrétně vymezené linii přímé nebo vedlejší. Na první pohled jde o poměrně jasné ustanovení zákona, ukazuje se však, &

Související dokumenty

Články

Průvodce Koordinačními výbory, 1. část
Průvodce Koordinačními výbory, 2. část
Průvodce Koordinačními výbory, 3. část
Průvodce Koordinačními výbory, 4. část
Průvodce Koordinačními výbory, 5. část
Průvodce Koordinačními výbory, 6. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7a. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7b. část
Průvodce Koordinačními výbory, 8. část
Průvodce Koordinačními výbory, 9. část
Průvodce Koordinačními výbory, 10. část
Průvodce Koordinačními výbory, 11. část
Průvodce Koordinačními výbory, 12. část
Průvodce Koordinačními výbory, 13. část
Průvodce Koordinačními výbory, 14. část
Průvodce Koordinačními výbory, 15. část
Průvodce Koordinačními výbory , 16. část
Průvodce Koordinačními výbory , 17. část
Průvodce Koordinačními výbory, 18. část
Průvodce Koordinačními výbory, 19. část
Průvodce Koordinačními výbory, 20. část
Průvodce Koordinačními výbory, 21. část
Průvodce Koordinačními výbory, 22. část
Průvodce Koordinačními výbory, 23. část
Průvodce Koordinačními výbory, 24. část
Průvodce Koordinačními výbory, 25. část
Průvodce Koordinačními výbory, 26. část
Průvodce Koordinačními výbory, 27. část

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Vyhlášky

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie