Průvodce Koordinačními výbory, 14. část

Vydáno: 27 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále také „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou ČR lze považovat za bezpečná daňová řešení, která zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů, a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), přičemž v dnešním 14. pokračování představování příspěvků z roku 2018 se dostane i na další daně.
1.
Osvobození bezúplatných příjmů od příbuzného dle ZDP u osvojení resp. od biologického rodiče
2.
Daňová uznatelnost „sankce“ udělované finančním arbitrem podle § 17a zákona o finančním arbitrovi
3.
Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů
4.
Registrace k DPH subjektu, který změnil skutečné sídlo do ČR
5.
Podmínky pro nabývání zemního plynu a pevných paliv osvobozených od daně z energetických produktů v případě kombinované výroby tepla a elektřiny
1. Osvobození bezúplatných příjmů od příbuzného dle ZDP u osvojení resp. od biologického rodiče
KooV č. 526/20.06.18
Předkladatel: Ing. Jiří Gebarowský,
daňový poradce č. 104
     
Řešený problém
Cílem příspěvku je sjednotit výklad při praktickém uplatňování osvobození bezúplatných příjmů – spadajících mezi tzv. ostatní příjmy dle § 10 ZDP – z titulu příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným po osvojení.
     
Právní úprava
§ 10 odst. 3 písm. c) ZDP:
„Od daně jsou ... osvobozeny bezúplatné příjmy 1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, 2. ...,“
.
§ 771 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“):
„Příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením.“
   
Argumentace předkladatele
„Ostatní“ bezúplatné příjmy – tj., které nespadají mezi příjmy ze závislé ani samostatné činnosti, jsou od daně z příjmů osvobozeny, plynou-li od příbuzného v zákonem konkrétně vymezené linii přímé nebo vedlejší. Na první pohled jde o poměrně jasné ustanovení zákona, ukazuje se však, že vzhledem k „novým“ ustanovením OZ si i tato problematika zaslouží vyjasnit, a to zejména ohledně příbuzenství vzniklého úředně tzv. osvojením.
V praxi může nastat situace, kdy se biologický otec dozví o tom, že má potomka, který však žije pokojn&