Průvodce Koordinačními výbory - 20. část

Vydáno: 50 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání, zaměřená na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“).

Průvodce Koordinačními výbory – 20. část
Ing.
Martin
Děrgel
Shrnutí
1. Příjem z prodeje výrobních zařízení a materiálu je u „paušálisty“ osvobozen od daně, i když podléhá DPH.
2. Zaměstnavatel může pro účely zdanění příjmů zaměstnance zpracovávat osobní údaje i bez jeho souhlasu.
3. Pořízení „uhlíkového kreditu“ (nákup certifikátu) není daňově uznatelný náklad a obvykle nepodléhá DPH.
4. Předčasné ukončení nájemní smlouvy představuje poskytnutí služby, příslušná náhrada proto podléhá DPH.
5. Prodej nemovitostí včetně nájemních smluv plátcem může být pozbytím (části) závodu, nepodléhajícím DPH.
6. Prodej majetku plátcem obvykle není předmětem DPH, pokud jej nenabyl v postavení osoby povinné k dani.
7. Pojištění nezaplacení faktury a zničení vyváženého zboží pojišťovnou je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet.
8. Obstarání bytové potřeby = převod nemovité věci, vydání stavebního povolení, zahájení rekonstrukce atp.
9.
Kompenzace
za likvidaci či ztrátový prodej nespotřebovaných zásob je z hlediska DPH poskytnutí služby za úplatu.
10. Osvobození u osoby blízké je možné i po změně majetku svěřenského fondu, například pokud byly vloženy peníze a vydán byt.
Z praktického hlediska mají KooV dvě hlavní přednosti:
a)
závěry potvrzené zástupci Finanční správy ČR lze považovat za
bezpečné daňové řešení
, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe),
b)
odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale
jsou věcně odůvodněné
, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp.
Nejčastěji se diskutuje o „příjmovce“, čili o zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „“), a o problematice DPH. To potvrdí také toto jubilejní 20. pokračování přehledu příspěvků z KooV.
1.
Obchodní majetek FO uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají.
2.
Oprávnění zaměstnavatele uchovávat kopie písemností pro účely ZDP.
3.
Daňové aspekty uhlíkových kreditů.
4.
Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky – vědomostní test.
5.
Prodej nemovitosti včetně nájmů jako pozbytí obchodního závodu – § 13 odst. 9 písm. a) ZDPH.
6.
Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem.
7.
Nárok na odpočet daně při poskytování služeb ve vztahu k vývozu.
8.
Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou na financování bytových potřeb obstaraných od 1. 1. 2021.
9.
Uplatňování DPH u
kompenzace
za nespotřebovaný materiál.
10.
Bezúplatné vydání majetku z rodinné
fundace
a svěřenského fondu.
 
1. Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají
563/18.03.20
RNDr. Petr Beránek,
daňový poradce č. 803
          
Řešený problém
Cílem je zvýšit právní jistotu ohledně obchodního majetku („
OM
“) u fyzických osob („
FO
“), které u příjmů ze samostatné (podnikatelské) činnosti podle § 7 ZDP uplatňují výdaje v paušální výši a nevedou účetnictví.
          
Právní úprava (stručný výběr)
§ 4 odst. 4 ZDP:
„Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů FO se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. …“.
§ 7 odst. 1 a 2 ZDP:
„Příjmem ze samostatné činnosti … je a) příjem ze zemědělské výroby … b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem z jiného podnikání … příjem z nájmu majetku zařazeného v OM …
“.
  
Argumentace předkladatele (silně zkráceno)
ZDP specifikuje obchodní majetek FO jako majetek, který je evidován v daňové evidenci. Pokyn GFŘ č. D-22 k § 7 odst. 7 ZDP uvádí, že poplatník, který uplatňuje tzv. paušální výdaje, nevede daňovou evidenci. To bývá interpretováno tak, že daňovou evidenci nemůže vést ani dobrovolně a pokud vede jakoukoli evidenci (např. pro účely DPH podle § 100 zákona o DPH), nejde pro účely ZDP o daňovou evidenci ve smyslu § 7b ZDP, a tudíž poplatník uplatňující paušální výdaje nemá žádný OM. Speciálně, je-li majetek obchodním majetkem z hlediska DPH, neznamená to automaticky, že se jedná o obchodní majetek z hlediska ZDP – o kterém pojednává tento příspěvek.
Z uvedeného zcela převažujícího (shodnutého) výkladu ovšem vyplývají některé důsledky, které již dle autora jednotně interpretovány nejsou. S ohledem na velký rozsah příspěvku se omezíme pouze na tři dílčí problémy.
Pokud FO s paušálními výdaji prodává jakýkoliv majetek, pak vzhledem k tomu, že není v OM, není zřejmé, kdy úplata za jeho prodej bude příjmem ze samostatné (podnikatelské) činnosti § 7 ZDP a kdy půjde o „ostatní“ příjem podle § 10 ZDP; popřípadě, kdy lze využít osvobození od daně dle