Průvodce Koordinačními výbory, 3. část

Vydáno: 34 minut čtení

Pokračujeme v systematickém probírání tzv. Koordinačních výborů („KooV“), které proběhly po 1.1.2014, tedy po příchodu nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. , dále jen „NOZ “), s nímž došlo k celé řadě velkých legislativních změn. Připomeňme, že KooV jsou odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy - dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství („GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) Závěry potvrzené finanční správou lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní. b) Odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp.

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Připomeňme, že z minule představené várky KooV měly pro většinovou praxi asi největší význam tyto tři: Stanovení vstupní ceny pro odepisování u majetku ve spoluvlastnictví při zvýšení podílu na majetku, Stanovení vstupní ceny pro odpisování u majetku ve spoluvlastnictví při zvýšení podílu na tomto majetku - v případě přeměn a vkladů, a Osvobození bezúplatných příjmů veřejně prospěšného poplatníka v případě, že prostředky budou využity pro poskytnutí darů do zemí mimo EU, Norsko a Island.
V dnešní třetí části se podíváme na posledních nejmladších osm KooV z konce roku 2014:
1.
Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory
2.
Uplatnění DPH u komoditních swapů
3.
Přípustnost stížnosti proti výzvě k odstranění pochybností
4.
Tvorba daňových opravných položek („OP“) v situaci, kdy věřitel neprovede vzájemný zápočet
5.
Postup pro zdaňování jednatelů - nerezidentů v roce 2014
6.
Určení výše odpovídajícího pojistného pro stanovení dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při vynětí příjmů (či zápočtu zahraniční daně)
7.
Výklad přechodného ustanovení k § 24 odst. 2 písm. y) zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
8.
Režim DPH u prací provedených ve prospěch plátce na majetku třetí osoby
 
1. KOMBINACE DAŇOVÉ ODČITATELNÉ POLOŽKY NA VÝZKUM A VÝVOJ A RŮZNÝCH FOREM VEŘEJNÉ PODPORY
KooV č. 435, ze dne 18.11.2014
Předkladatelé: Ing. Lenka Holoubková,
daňový poradce č. 4336,
Mgr. Iva Kuncová,
daňový poradce č. 4641
        
Řešený problém:
V praxi daňové subjekty, které evidují aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a uplatňují odčitatelnou položku na výzkum a vývoj, často řeší splnění podmínky, že do daňového odpočtu nelze zahrnovat výdaje (náklady), na něž byla byť jen zčásti poskytnuta podpora z veřejných zdrojů. Příspěvek se věnuje pěti konkrétním příkladům.
       
Právní úprava:
-
Podle § 34 odst. 4 ZDP lze od základu daně odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje.
-
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje činí 100% výdajů vynaložených na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu; resp. 110% z meziročního nárůstu těchto výdajů (§ 34a odst. 1 ZDP).
-
Výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj zahrnovanými do odpočtu nejsou výdaje (náklady), na něž byla byť jen zčásti poskytnuta podpora z veřejných zdrojů
[§ 34b odst. 2 písm. a) ZDP].
-
Vstupní cena hmotného majetku se snižuje o poskytnuté
dotace
, granty na jeho pořízení (§ 29 odst. 1 ZDP).
        
Argumentace předkladatelů:
Daňový subjekt obdržel dotaci, čili podporu z veřejných zdrojů. Způsobilými náklady pro dotaci jsou náklady na pořízení stroje.
Pokud je ale takto kryto jen 10% hodnoty stroje, pak by si podle autorek mohl daňový subjekt v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj uplatnit zbylých 90% hodnoty stroje.
Podporou z veřejných zdrojů totiž bylo pokryto jen 10% hodnoty majetku, takže 90% zůstává nepodpořeno. Přičemž daňová vstupní cena majetku je po snížení o dotaci pouze ve výši 90% pořizovací ceny stroje. Takže je možné do daňového odpočtu na podporu výzkumu a vývoje zahrnout až 100% ročního daňového odpisu tohoto stroje.
Daňový subjekt obdržel v roce 2013 rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě slevy na dani z příjmů. Ovšem rozhodl se čerpat investiční pobídku ve formě slevy na dani až od zdaňovacího období roku 2015. S ohledem na skutečnost, že daňový odpočet podle § 34 odst. 4 ZDP nemá selektivní povahu (daňová &ua