Průvodce Koordinačními výbory - 22. část

Vydáno: 32 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska mají KooV dvě hlavní přednosti: a) závěry potvrzené zástupci Finanční správy ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na .

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Aktuálně žel musíme konstatovat, že už ani potvrzené závěry KooV nejsou zcela neotřesitelné. Dne 31. 8. 2021 padl
rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 246/2019, který nesouhlasil s potvrzeným stanoviskem KooV
č. 199/27.11.2007. Jednalo se o časový test pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje akcií. Jádrem sporu bylo, zda změna jmenovité hodnoty akcií v důsledku zvýšení základního kapitálu (tzv. okolkováním) přeruší běh onoho časového testu, nebo nepřeruší. Závěr KooV tvrdil, že nepřeruší, ovšem soudci rozhodli, že jej přerušuje. A navíc ještě výslovně dodali, že
zápisy KooV nemusí vždy představovat ustálenou praxi
a Finanční správa a soudy z nich nemusí vycházet, jde-li o výklad jdoucí proti textu a významu zákona…
Přesto jsou závěry KooV nepochybně cenným zdrojem důvěryhodnějších informací pomáhajícím rozplétat gordické uzly českých daní a je rozumné k nim přihlédnout. Nicméně patent na pravdu nemají, ostatně jako nikdo, ani slovutní soudci, jejichž verdikty často neobstojí při posouzení kasační či ústavní stížnosti. I v tomto balíčku se nejčastěji vyjasňovala ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“):
1.
Výroba minerálních olejů (jako vybraných výrobků) ve světle zákona o spotřebních daních
2.
Zahájení odpisování nově pořizované budovy v návaznosti na kolaudaci části stavby schopné užívání
3.
Některé praktické aspekty závěrů přijatých u příspěvku č. 570/27.01.21. Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru… na financování bytových potřeb obstaraných od 1. 1. 2021
4.
Aplikace časového testu pro osvobození příjmů z prodeje podílů, které byly součástí společného jmění
5.
Odpisy nehmotného majetku u poplatníků vedoucích jednoduché účetnictví
6.
Některé nejasné otázky ohledně nové metody paušální daně
1. Výroba minerálních olejů (jako vybraných výrobků) ve světle ZSD
579/19.05.21
Ing. Ivo Šulc,
daňový poradce č. 10
      
Řešený problém
Cílem je pokusit se jednoznačně definovat způsoby možné výroby minerálních olejů tak, jak je předvídá zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních v platném znění (dále jen „“). Předmětem tohoto příspěvku je pouze analýza a význam pojmu „výroba vybraných výrobků“, který používá ZSD ve vztahu k minerálním olejům.
    
Právní úprava (stručný výběr)
§ 1 odst. 2 ZSD:
„Vybranými výrobky se pro účely spotřebních daní rozumí a) minerální oleje, (…).“
§ 3 písm. r) ZSD:
„Výrobou se rozumí proces, při kterém 1. vybraný výrobek vznikne, 2. z vybraného výrobku, (…), vznikne vybraný výrobek, který je jiným předmětem daně, (…), 3. z minerálního oleje, který je uvedený pod jedním kódem nomenklatury, vznikne minerální olej, který je uveden pod jiným kódem (…).“