Průvodce Koordinačními výbory, 22. část

Vydáno: 31 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska mají KooV dvě hlavní přednosti: a) závěry potvrzené zástupci Finanční správy ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na .

 

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Aktuálně žel musíme konstatovat, že už ani potvrzené závěry KooV nejsou zcela neotřesitelné. Dne 31. 8. 2021 padl
rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 246/2019, který nesouhlasil s potvrzeným stanoviskem KooV
č. 199/27.11.2007. Jednalo se o časový test pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje akcií. Jádrem sporu bylo, zda změna jmenovité hodnoty akcií v důsledku zvýšení základního kapitálu (tzv. okolkováním) přeruší běh onoho časového testu, nebo nepřeruší. Závěr KooV tvrdil, že nepřeruší, ovšem soudci rozhodli, že jej přerušuje. A navíc ještě výslovně dodali, že
zápisy KooV nemusí vždy představovat ustálenou praxi
a Finanční správa a soudy z nich nemusí vycházet, jde-li o výklad jdoucí proti textu a významu zákona…
Přesto jsou závěry KooV nepochybně cenným zdrojem důvěryhodnějších informací pomáhajícím rozplétat gordické uzly českých daní a je rozumné k nim přihlédnout. Nicméně patent na pravdu nemají, ostatně jako nikdo, ani slovutní soudci, jejichž verdikty často neobstojí při posouzení kasační či ústavní stížnosti. I v tomto balíčku se nejčastěji vyjasňovala ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “):
1.
Výroba minerálních olejů (jako vybraných výrobků) ve světle zákona o spotřebních daních
2.
Zahájení odpisování nově pořizované budovy v návaznosti na kolaudaci části stavby schopné užívání
3.
Některé praktické aspekty závěrů přijatých u příspěvku č. 570/27.01.21. Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru… na financování bytových potřeb obstaraných od 1. 1. 2021
4.
Aplikace časového testu pro osvobození příjmů z prodeje podílů, které byly součástí společného jmění
5.
Odpisy nehmotného majetku u poplatníků vedoucích jednoduché účetnictví
6.
Některé nejasné otázky ohledně nové metody paušální daně
 
1. Výroba minerálních olejů (jako vybraných výrobků) ve světle ZSD
579/19.05.21
Ing. Ivo Šulc,
daňový poradce č. 10
      
Řešený problém
Cílem je pokusit se jednoznačně definovat způsoby možné výroby minerálních olejů tak, jak je předvídá zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních v platném znění (dále jen „ “). Předmětem tohoto příspěvku je pouze analýza a význam pojmu „výroba vybraných výrobků“, který používá ZSD ve vztahu k minerálním olejům.
    
Právní úprava (stručný výběr)
§ 1 odst. 2 ZSD:
„Vybranými výrobky se pro účely spotřebních daní rozumí a) minerální oleje, (…).“

Související dokumenty

Články

Průvodce Koordinačními výbory, 1. část
Průvodce Koordinačními výbory, 2. část
Průvodce Koordinačními výbory, 3. část
Průvodce Koordinačními výbory, 4. část
Průvodce Koordinačními výbory, 5. část
Průvodce Koordinačními výbory, 6. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7a. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7b. část
Průvodce Koordinačními výbory, 8. část
Průvodce Koordinačními výbory, 9. část
Průvodce Koordinačními výbory, 10. část
Průvodce Koordinačními výbory, 11. část
Průvodce Koordinačními výbory, 12. část
Průvodce Koordinačními výbory, 13. část
Průvodce Koordinačními výbory, 14. část
Průvodce Koordinačními výbory, 15. část
Průvodce Koordinačními výbory , 16. část
Průvodce Koordinačními výbory , 17. část
Průvodce Koordinačními výbory, 18. část
Průvodce Koordinačními výbory, 19. část
Průvodce Koordinačními výbory, 20. část
Průvodce Koordinačními výbory, 21. část
Průvodce Koordinačními výbory, 22. část
Průvodce Koordinačními výbory, 23. část
Průvodce Koordinačními výbory, 24. část
Průvodce Koordinačními výbory, 25. část
Průvodce Koordinačními výbory, 26. část
Průvodce Koordinačními výbory, 27. část
Průvodce Koordinačními výbory, 28. část

Zákony

40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
587/1992 Sb., o spotřebních daních
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
500/2004 Sb., správní řád
89/2012 Sb., občanský zákoník
170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní
609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Vyhlášky

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby