Průvodce Koordinačními výbory - 21. část

Vydáno: 24 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání zaměřená na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy. Dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska mají KooV dvě hlavní přednosti: a) závěry potvrzené zástupci Finanční správy ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2021 .

Průvodce Koordinačními výbory – 21. část
Ing.
Martin
Děrgel
Aktuálně žel musíme konstatovat, že už ani potvrzené závěry KooV nejsou zcela neotřesitelné. Dne 31. 8. 2021 padl
rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 246/2019, který nesouhlasil s potvrzeným stanoviskem KooV
č. 199/27.11.2007. Jednalo se o časový test pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje akcií. Jádrem sporu bylo, zda změna jmenovité hodnoty akcií v důsledku zvýšení základního kapitálu (tzv. okolkováním) přeruší běh onoho časového testu nebo nepřeruší. Závěr KooV tvrdil, že nepřeruší, ovšem soudci rozhodli, že jej přerušuje. A navíc ještě výslovně dodali, že
zápisy KooV nemusí vždy představovat ustálenou praxi
a Finanční správa a soudy z nich nemusí vycházet, jde-li o výklad jdoucí proti textu a významu zákona…
Přesto jsou závěry KooV nadále nepochybně cenný oficiální zdroj důvěryhodnějších informací pomáhající rozplétat gordické uzly českých daní a je rozumné k nim přihlédnout. Nicméně patent na pravdu nemají, ostatně jako nikdo, ani slovutní soudci, jejichž verdikty velmi často neobstojí při posouzení kasační nebo ústavní stížnosti. I v tomto balíčku se nejčastěji vyjasňovala ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). Věnovat se budeme těmto příspěvkům:
1.
Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna
2.
Online podvody a daňová uznatelnost souvisejících nákladů
3.
Nájem nemovitých věcí – časové souvislosti
4.
Prominutí DPH rozhodnutími ministryně financí
5.
Brexit a princip vzájemnosti
 
1. Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna
574/24.03.21
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal a Ing. Tomáš Hajdušek,
daňoví poradci č. 1757 a 1381
     
Řešený problém
S novinkou zpětného uplatnění daňové ztráty přišla od roku 2020 i možnost vzdání se jejího budoucího využití, aby se tímto poplatník zbavil prodloužení lhůty pro stanovení daně, s čímž ale vznikly jisté výkladové potíže…
     
Právní úprava (stručný výběr)
§ 34 odst. 1 ZDP:
„(…) Poplatník se může vzdát práva na uplatnění daňové ztráty pro zdaňovací období následující