Průvodce Koordinačními výbory, 12. část

Vydáno: 29 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále také „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a nejinak tomu bude v dnešním 12. pokračování, kterým vstoupíme do roku 2018.
1.
Zdanění odměny člena výboru pro audit (českého daňového nerezidenta)
2.
Problematika příspěvku zaměstnavatele na tištěné knihy
3.
Cese
nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení provedeného nájemcem
4.
Výklad pojmu bydliště pro účely osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji nemovitých věcí
5.
Cestovní náhrady při použití elektromobilu
6.
Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku (Function on Demand)
 
1. Zdanění odměny člena výboru pro audit (českého daňového nerezidenta)
KOOV č. 514/24.01.18
Předkladatel: Ing. Lenka Nováková,
daňová poradkyně č. 4991
      
Řešený problém
Cílem je potvrzení způsobu zdanění odměny člena výboru pro audit, který je nerezidentem ČR, ale rezidentem EU nebo EHP. Tematicky navazuje na tři dříve řešené věcně blízké příspěvky v rámci KooV z let 2015 a 2016.
     
Právní úprava
§ 44 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů:
„Subjekt veřejného zájmu
(pozn.: ve smyslu § 1a zákona o účetnictví)
zřizuje výbor pro audit, není-li dále stanoveno jinak. Výbor pro audit má nejméně 3 členy.“
§ 2 odst. 3 ZDP:
„… Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22) …“
§ 6 odst. 1 písm. a) bod 2 ZDP:
„Příjmy ze závislé činnosti jsou a) plnění v podobě … funkčního požitku,“
§ 6 odst. 10 ZDP:
„Funkčními požitky jsou … odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce v 1. orgánech obcí … 6. jiných orgánech a institucích.“
§ 22 odst. 1 písm. b) ZDP:
„Za příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky se … považují příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) …, která je vykonávána na území České republiky …“
   
Argumentace předkladatele
Úvodem autorka rekapituluje závěr příspěvku č. 459/16.09.15 – Zdanění odměny člena výboru pro audit. Od roku 2015 bylo zrušeno zákonné vymezení výboru pro audit jako orgánu společnosti. Přičemž nejvyšší orgán subjektu tzv. veřejného zájmu jmenuje členy výboru pro audit, s nimiž je uzavřena smlouva o výkonu funkce