Průvodce Koordinačními výbory , 17. část

Vydáno: 34 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), což potvrdí i dnešní již 17. pokračování, v němž se seznámíme se sedmi příspěvky z KooV převážně z druhé poloviny roku 2019; ale dostane se také na zákon o daňových rezervách i daňový řád.
1.
Důsledky ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění při následném uzavření smlouvy nové
2.
Režim DPH při vystavování daňových dokladů mezi společníky
3.
Daňové souvislosti práce z domova (home office)
4.
Tvorba a rozpouštění daňových opravných položek v situaci jednoho či více spoludlužníků
5.
Uplatnění plné moci
6.
Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení (tj. mimo EU, EHP a Švýcarska) za zdaňovací období roku 2019 při změně sazby pojistného u nemocenského pojištění od 1. 7. 2019
7.
Odpisy nehmotného majetku v daňové evidenci
S ohledem na aktuální situaci, kdy kvůli koronavirové nákaze zhruba polovina zaměstnanců pracuje doma, lze rozhodně doporučit pozornosti hlavně příspěvek č. 3! Pro všímavé puntičkáře dodejme, že jsme nezapomněli na příspěvky s chybějícími čísly v posloupnosti – č. 544, 548 a 551 – tyto čekají na projednání, proto je zde neuvádíme.
 
1. Daňové důsledky ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění při následném uzavření smlouvy nové
543/15.05.19
Ing. Jan Černohouz, Ing. Lucie Kretková a Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.
, daňoví poradci č. 4178, 5413 a 4503
       
Řešený problém
Cílem je posílení právní jistoty poplatníků při ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění (dále také jen „
SŽP
“) a následném uzavření nové smlouvy o SŽP, a to z pohledu uplatnění nezdanitelné části základu daně.
       
Právní úprava
§ 15 odst. 6 ZDP:
„Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění … Maximální částka … činí v úhrnu 24 000 Kč …“
§ 15 odst. 6 ZDP:
„…
Dojde-li … k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, … příjmem podle § 10 … jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen; toto se neuplatní v případě plnění, kdy … nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné
a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu SŽP …
    
Argumentace předkladatelů
Od roku 2001 přibyla možnost uplatnit si nezdanitelnou část základu daně za poplatníkem uhrazené příspěvky na SŽP, obdobně jako u příspěvků na penzijní připojištění. Poplatník si může uplatnit nezdanitelnou částku při splnění podmínek § 15 odst. 6 ZDP.
Pokud dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy
, nárok na tuto nezdanitelnou částku zaniká a v daném roce
jsou zdanitelným „ostatním“ příjmem
podle § 10 ZDP
částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech základ daně snížen o jím zaplacené pojistné. To ale neplatí u pojistných smluv
, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva