Průvodce Koordinačními výbory, 24. část

Vydáno: 35 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska mají KooV dvě hlavní přednosti: a) závěry potvrzené zástupci Finanční správy ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní, b) odborné názory zde nepadají z nebe, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. Koordinační výbory jsou zveřejňovány na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp /. Ovšem ani potvrzené závěry KooV nejsou neotřesitelné… Podle loňského rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 8 Afs 246/2019 , který neuznal závěr potvrzený GFŘ na KooV 199/27.11.2007, nemusí vždy jít o ustálenou (závaznou) praxi.

 

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Přesto jsou závěry KooV nepochybně cenným zdrojem důvěryhodných informací pomáhajících rozplétat gordické uzly českých daní a je rozumné k nim přihlédnout. Nicméně patent na pravdu nemají, ostatně jako nikdo, ani slovutní soudci, jejichž verdikty často neobstojí při posouzení kasační či ústavní stížnosti. Minule jsme končili příspěvkem s pořadovým číslem 589, pokračujeme tedy dalšími šesti projednanými
příspěvky čísel 590-596
(č. 595 bylo odloženo). A opět přijdou na přetřes hlavně zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “).
1.
Daňové a účetní souvislosti paušální náhrady nákladů poskytované zaměstnavateli dle § 270 odst. 2 OSŘ.
2.
Uplatnění DPH na služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem…
3.
Uplatňování daně z přidané hodnoty u vybraných transakcí finančního leasingu.
4.
Daňová uznatelnost nákladů na zajištění stravování zaměstnanců při pracovní cestě…
5.
Vliv kódu způsobu ochrany nemovitosti dle památkového zákona na odpisy technického zhodnocení.
6.
Uplatňování daně z přidané hodnoty u předčasného ukončení zpětného finančního leasingu.
 
1. Daňové a účetní souvislosti paušální náhrady nákladů poskytované zaměstnavateli na základě § 270 odst. 2 OSŘ ve znění zákona č. 286/2021 Sb.
Mgr. Ing. Petr Toman a Ing. Bc. Jiří Nesrovnal,
daňoví poradci č. 3466 a 1757
      
Řešený problém
Zákon č. 286/2021 Sb. (dále jen „
novela
“) od 1. 1. 2022 změnil zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „ “). Jednou z novinek bylo zavedení speciální paušální náhrady nákladů zaměstnavatele, který provádí exekuci ze mzdy. Bez ohledu na počet exekucí je náhrada 50 Kč za zaměstnance. Jak o ní má správně účtovat a zdaňovat ji?
      
Právní úprava (stručný výběr)
§ 270 odst. 2 OSŘ:
„… Plátce mzdy má vůči povinnému nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Náklady plátce mzdy jsou náklady výkonu rozhodnutí. Provádí-li plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náleží mu náhrada nákladů pouze jednou. Právo na částku náhrady nákladů, jež nebyla odečtena… ze sražené částky před jejím vyplacením nebo zasláním, zaniká.“
Přechodná ustanovení novely (článek II, bod 3):
„Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v nichž přede

Související dokumenty

Články

Problematika zdaňování fyzických osob řešená na KOOV
Průvodce Koordinačními výbory, 1. část
Průvodce Koordinačními výbory, 2. část
Průvodce Koordinačními výbory, 3. část
Průvodce Koordinačními výbory, 4. část
Průvodce Koordinačními výbory, 5. část
Průvodce Koordinačními výbory, 6. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7a. část
Průvodce Koordinačními výbory, 7b. část
Průvodce Koordinačními výbory, 8. část
Průvodce Koordinačními výbory, 9. část
Průvodce Koordinačními výbory, 10. část
Průvodce Koordinačními výbory, 11. část
Průvodce Koordinačními výbory, 12. část
Průvodce Koordinačními výbory, 13. část
Průvodce Koordinačními výbory, 14. část
Průvodce Koordinačními výbory, 15. část
Průvodce Koordinačními výbory , 16. část
Průvodce Koordinačními výbory , 17. část
Průvodce Koordinačními výbory, 18. část
Průvodce Koordinačními výbory, 19. část
Průvodce Koordinačními výbory, 20. část
Průvodce Koordinačními výbory, 21. část
Průvodce Koordinačními výbory, 22. část
Průvodce Koordinačními výbory, 23. část
Průvodce Koordinačními výbory, 26. část
Průvodce Koordinačními výbory, 27. část
Průvodce Koordinačními výbory, 28. část

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád
20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb., občanský zákoník
541/2020 Sb., o odpadech
542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

KOOV

590/21.01.22 - Daňové a účetní souvislosti paušální náhrady nákladů poskytované zaměstnavateli na základě § 270 odst. 2 OSŘ ve znění zákona č. 286/2021 Sb.
591/23.03.22 - Uplatnění DPH na služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům kolektivních systémů
592/23.03.22 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u vybraných transakcí finančního leasingu
593/18.05.22 - Daňová uznatelnost nákladů na zajištění stravování zaměstnanců při pracovní cestě a cestě mimo pravidelné pracoviště
594/18.05.22 - Vliv kódu způsobu ochrany nemovitosti dle Památkového zákona na odpisy technického zhodnocení
596/18.05.22 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u předčasného ukončení zpětného finančního leasingu

Vyhlášky

66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči