Průvodce Koordinačními výbory, 13. část

Vydáno: 30 minut čtení

Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále také „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZDPH“ nebo „zákon č. 235/2004 Sb., o DPH“), a tak tomu bude i v dnešním 13. pokračování představování příspěvků z roku 2018:
1.
Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby
2.
Aplikace ustanovení § 104 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
3.
DPH ve vybraných případech služeb (zejména přepravy) přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží.
4.
Aplikace osvobození od DPH dle ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (cost sharing).
5.
Nepeněžní plnění pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů dle nového zákona o platebním styku.
6.
Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě zboží a služeb zdravotního a obdobného charakteru.
 
1. Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby
KooV č. 520/02.05.18
Předkladatel: JUDr. Ing. Martin Kopecký,
daňový poradce č. 3826
      
Řešený problém
Předmětem a zároveň cílem příspěvku je stanovení správného daňového režimu cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržených v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby.
     
Právní úprava
§ 6 odst. 1 písm. c) a d) ZDP:
„Příjmy ze závislé činnosti jsou … odměny člena orgánu právnické osoby, … příjmy plynoucí v souvislosti se … výkonem činnosti, ze které plynou příjmy podle písmen a) až c), …“
§ 6 odst. 2 ZDP:
„Poplatník s příjmy ze závislé činnosti je dále označen jako ‚zaměstnanec‘, plátce příjmu jako ‚zaměstnavatel‘. …“
§ 6 odst. 7 ZDP:
„Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně … nejsou a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne příjem ze závislé činnosti…“
§ 6 odst. 9 ZDP:
„Od daně jsou … osvobozeny a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj … b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem …“
  
Argumentace předkladatele
Jedná se o situace, kdy fyzická osoba vykonává pro právnickou osobu činnost jako člen jejího orgánu, přičemž tato nemá uzavřenu smlouvu o výkonu funkce člena orgánu, nebo je tato smlouva uzavřena a ve smlouvě není stanovena žádná odměna, popř. je zde stanoveno, že výkon funkce je bez&ua