Průvodce Koordinačními výbory, 6. část

Vydáno: 35 minut čtení
Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Po čase opět pokračujeme v systematickém probírání všech tzv. Koordinačních výborů (dále také jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy - dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené finanční správou lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp.
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskusí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Ovšem v dnešním zastavení bude hrát prim zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a ke slovu se stručně dostanou také účetní předpisy a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“). Připomeňme, že z minule představené várky KooV (Účetnictví v praxi č. 11/2015, s. 19) měly pro firemní praxi největší význam tyto: Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích, Osvobození příjmů studentů vysokých škol z odborné praxe a Daňový režim rozdělení likvidačního zůstatku v nepeněžní formě.
V dnešním šestém pokračování se podíváme na dalších devět KooV z konce minulého roku 2015:
1.
Zdanění odměny člena výboru pro audit
2.
Uplatnění daně z přidané hodnoty u odchylek elektřiny a plynu způsobených subjekty zúčtování
3.
Výklad pojmu „prostory a místa k parkování vozidel“ ve smyslu § 56a odst. 1 písm. b) ZDPH
4.
Osvobození od DPH při rekvalifikaci
5.
Právní nástupnictví pro účely DPH při převodu obchodního závodu
6.
Účetní závěrka - problematika jejího zveřejňování a přikládání k přiznání k dani z příjmů
7.
Výklad pojmu „obchodní
korporace
, která byla plátcem“ ve smyslu § 6b odst. 2 ZDPH
8.
Skupinová registrace k DPH u přeměn
9.
Vývoz zboží v rámci řetězového obchodu
1. ZDANĚNÍ ODMĚNY ČLENA VÝBORU PRO AUDIT
KooV č. 459, ze dne 16.09.2015
Předkladatel: JUDr. Ing. Dana Trezziová,
daňový poradce č. 7
Řešený problém:
Novela zákona o auditorech od roku 2015 zrušila zákonné vymezení výboru pro audit jako orgánu společnosti. V této souvislosti vyvstala otázka daňového režimu příjmu (odměny) členů výboru, a je-li daňovým výdajem?
Právní úprava:
-
§ 2a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění novely č. 334/2014 Sb. (účinné do 31.12.2015):
Subjektem veřejného zájmu je (zjednodušeno) česká firma s akciemi obchodovanými na regulovaném trhu, banka, kampelička, pojišťovna, zdravotní pojišťovna, obchodník s cennými papíry, investiční společnost ...
-
§ 44 odst. 1 zákona o auditorech (znění do 31.12.2015): „
Subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit, ... Výbor pro audit má nejméně 3 členy, ... Většina členů tohoto výboru musí být nezávislá ...
-