Průvodce Koordinačními výbory, 5. část

Vydáno: 33 minut čtení

Pokračujeme v systematickém probírání tzv. Koordinačních výborů („KooV“), které proběhly po 1.1.2014, tedy po příchodu nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. , dále jen „NOZ“), s nímž došlo k celé řadě velkých legislativních změn. Připomeňme, že KooV jsou odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy - dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství („GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené finanční správou lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní, b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp.

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Připomeňme, že z minule představené várky KooV měly pro většinovou firemní praxi největší význam tyto: Povinné elektronické podání u daňových subjektů s datovou schránkou, Uplatňování nákladů na pohonné hmoty ve vybraných případech a Daňová uznatelnost výdajů uvedených v § 25 odst. 1 ZDP.
V dnešním pátém pokračování se podíváme na zatím posledních devět KooV z roku 2015:
1.
Daňový režim rozhodčích na úrovni výkonnostního fotbalu
2.
Uplatnění DPH v případě pobídek v nájemních vztazích
3.
Zahrnutí náhrad za dovolenou v rámci odpočtu na výzkum a vývoj
4.
Zveřejnění účtu vedeného (i) nebankovní institucí a (ii) prostřednictvím tzv. virtuální banky
5.
Osvobození příjmů studentů vysokých škol z odborné praxe
6.
Posouzení DPH odvedené v souvislosti s bezplatným převodem vyvolané investice
7.
Tvorba daňových opravných položek podle § 5a zákona o rezervách českou stálou provozovnou
8.
Daňový režim rozdělení likvidačního zůstatku v nepeněžní formě
9.
Výklad pojmu „nestátní nezisková organizace dětí a mládeže“ ve smyslu § 57 odst. 1 písm. g) ZDPH
 
1. DAŇOVÝ REŽIM ROZHODČÍCH NA ÚROVNI VÝKONNOSTNÍHO FOTBALU
KooV č. 449, ze dne 18.03.2015
Předkladatel: Ing. Tomáš Hajdůšek
, daňový poradce č. 1381
         
Řešený problém:
Ohledně způsobu zdaňování příjmů za činnost rozhodčího na úrovni výkonnostního fotbalu nepanuje v odborné veřejnosti jednotný názor. Navíc se zde chystá změna jejich odměňování na systém tzv. sběrných faktur.
         
Právní úprava:
-
§ 6 odst. 1 písm. a) ZDP:
„Příjmy ze závislé činnosti jsou plnění z ... pracovněprávního ... a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce ...“
-
§ 6 odst. 7 písm. a) ZDP:
„Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně ... nejsou náhrady cestovních výdajů ... do výše stanovené nebo umožněné“ pro zaměstnance tzv. veřejného sektoru.
-
§ 7 odst. 1 písm. c) ZDP:
„Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je příjem z jiného podnikání neuvedeného v písm. a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění.“
-
§ 10 odst. 1 písm. a) ZDP:
„Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména příjmy z příležitostných činností ...“
         
Argumentace předkladatelů:
Fotbaloví rozhodčí jsou určeni k řízení fotbalových soutěží
, jejichž pořadatelem a vlastníkem práv na všech úrovních je Fotbalová asociace České republiky. Počet rozhodčích v rámci celé FAČR je cca 4 tisíce. Naprostá většina (cca 3,5 tis.) z nich působí na úrovni krajského přeboru a níže. Výkonný výbor FAČR schválil projekt „Fotbalová (r)evoluce“, podle kterého od července 2015 již nebudou (jde o březnový KooV) rozhodčím odměny za řízení zápasu vypláceny v hotovosti hned po skončení zápasu domácím klubem, ale k vyplacení odměn dojde souhrnně jedenkrát měsíčně ze strany FAČR na základě sběrné faktury rozhodčího, která bude obsahovat dvě položky:
1)
odměna za činnost rozhodčího dle sazebníku,
2)
dopravné - náhrada za použití motorového vozidla.
<