Průvodce Koordinačními výbory, 7a. část

Vydáno: 20 minut čtení

Po čase opět pokračujeme v systematickém probírání všech tzv. Koordinačních výborů (dále také jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy - dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené finanční správou lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskusí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Ovšem v dnešním zastavení se ke slovu dostanou také další daňové právní předpisy: zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), a rovněž zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ“). Připomeňme, že z minule představené várky KooV (viz Účetnictví v praxi č. 7-8/2016, s. 25) měly pro běžnou firemní praxi největší význam tyto: Výklad pojmu „prostory a místa k parkování vozidel“ ve smyslu § 56a odst. 1 písm. b) ZDPH, Účetní závěrka - problematika jejího zveřejňování a přikládání k přiznání k dani z příjmů a Vývoz zboží v rámci řetězového obchodu.
V dnešním sedmém pokračování se podíváme na všech prozatím posledních deset ukončených KooV:
1.
Daňové důsledky bezplatného výkonu funkce nebo jiné činnosti
2.
Příjmy ze zdrojů na území České republiky - souběh příjmů a jejich zdanění
3.
Vybrané otázky týkající se započitatelnosti nákladů do odpočtu na výzkum a vývoj
4.
Bezúplatný příjem z titulu převodu podílu v obchodní korporaci mezi daňovými nerezidenty
5.
Daňový portál a podání
6.
Některé problémové otázky oznámení osvobozených příjmů dle § 38v ZDP a § 38w ZDP
7.
Uplatnění DPH u smluvních záruk na zboží
8.
Dodání zboží s přepravou s časovou prodlevou mezi okamžiky zahájení a ukončení přepravy
9.
Odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem při fúzi nájemce a pronajímatele
10.
Následná změna účetního období
 
1. DAŇOVÉ DŮSLEDKY BEZPLATNÉHO VÝKONU FUNKCE NEBO JINÉ ČINNOSTI
KooV č. 468, ze dne 16.12.2015
Předkladatelé: JUDr. Ing. Dana Trezziová a JUDr. Ing. Martin Kopecký,
da