Průvodce Koordinačními výbory, 1. část

Vydáno: 36 minut čtení

Největším problémem českých daňových zákonů není složitost ani ta proklínaná neustálá novelizace, ale nejednoznačnost, v čemž je přeborníkem zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Naštěstí existují tři poměrně bezpečné zdroje oficiálních metodických výkladů Finanční správy ČR: - Už od nepaměti jsou to zejména populární Pokyny řady D - dříve z pera Ministerstva financí ČR („MF“), nyní vydávané Generálním finančním ředitelstvím („GFŘ“) - které vycházejí ve Finančním zpravodaji. - V poslední době je ale početně značně převyšují nejrůznější metodické pomůcky, výkladová stanoviska, odpovědi na dotazy a praktická doporučení zveřejňované operativně na webu Finanční správy ČR. - Neprávem zůstávají stranou veřejného zájmu tzv. Koordinační výbory („KooV“), což jsou odborné diskuse na aktuální problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci MF, resp. GFŘ. Oproti předešlým dvěma bývají podpořeny argumenty a je vidět logika uvažování poradců i správců daně.

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Koordinační výbor vznikl v roce 1993 z iniciativy Komory daňových poradců jako platforma, na které budou projednávány se zástupci MF, resp. GFŘ, problémové okruhy ve výkladech daňových zákonů. Časem se vyvíjel způsob a formy předkládání příspěvků a jejich projednávání, cíl ale zůstal na obou stranách „barikády“ stejný - společně najít jednoznačné řešení sporů. Projednáno bylo přes 450 příspěvků, samozřejmě ne vždy zástupci finanční správy souhlasili s názorem autorů KooV - daňových poradců, ale i takové vyjasnění se cení. KooV jsou od roku 2000 zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-apojistne/prispevky-kv-kdp.
S ohledem na překotnost a četnost změn daňových zákonů - zejména ZDP, který bývá na pořadu KooV nejčastěji - dnes už nemá smysl probírat se všemi příspěvky. Do vývoje daní navíc citelně zasáhl také příchod nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen
„NOZ“
) od
1.1.2014.
Proto v dnešním úvodním příspěvku začneme přiblížením prvních deseti KooV z roku 2014 a dokonce i některé z nich jsou již překonány.:
1.
Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů - přechodné ustanovení
2.
Uplatnění osvobození příjmů dle § 19 odst. 1 písm. zc) ZDP po novele zákona o odpadech
3.
Výklad pojmu svěřenský fond ve vztahu k zahraničním srovnatelným jednotkám
4.
Klasifikace příjmů z derivátů podle příslušného článku smlouvy o zamezení dvojího zdanění
5.
Vymezení stejné činnosti pro účely převzetí daňových ztrát při přeměnách dle § 38na odst. 4 a 5 ZDP
6.
Příjmy autorů dle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
7.
Zjištění základu daně z příjmů právnických osob při přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví a při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví
8.
Bezúplatné plnění podle § 20 odst. 8 ZDP poskytnuté spojenou osobou
9.
Vklad fyzické osoby spočívající v provedení/provádění prací nebo v poskytnutí/poskytování služby
10.
Uplatnění výdajů nezbytně nutných na dosažení úrokových příjmů
 
1. OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
KooV č. 419, ze dne 30.01.2014
Předkladatelé: Ing. Jan Čapek,
daňový poradce č. 1310,
Bc. René Kulínský,
daňový poradce č. 1159
          
Řešený problém:
Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. („ZoS“) od roku 2014 novelizovalo i ZDP. Přičemž nastala velká
změna podmínek, za kterých je u fyzických osob osvobozen od daně příjem z prodeje cenných papírů. Problémem je ale přechodné ustanovení
ZoS týkající se této změny.
          
Právní úprava:
Do konce roku 2013
platily pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů tyto podmínky § 4 odst. 1 ZDP:
-
w) příjmy z prodeje cenných papírů,
přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem
(...)
dobu 6 měsíců,
(...). Osvobození se vztahuje pouze na osoby,
jejichž celkový přímý podíl
na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti
nepřevyšoval
v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů
5%
(...),
-
r) (...) nebo
z prodeje cenných papírů neuvedených pod písmenem w), přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu 5 let.
(...).
Od roku 2014
platí pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nové podmínky § 4 odst. 1 ZDP:
-
w) příjem z prodeje cenného papíru,
přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem
(...)
dobu 3 let,
(...),
-
r) příjem z převodu podílu v obchodní korporaci
s výjimkou příjmu z převodu cenného papíru,
(...).
Co k této změně uvádí
přechodné ustanovení
ZoS:
-
U osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých přede dnem nabytí účinnosti tohoto ZoS (1.1.2014) se postupuje podle