Průvodce Koordinačními výbory, 4. část

Vydáno: 20 minut čtení

Pokračujeme v systematickém probírání tzv. Koordinačních výborů („KooV“), které proběhly po 1.1.2014, tedy po příchodu nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. , dále jen „NOZ “), s nímž došlo k celé řadě velkých legislativních změn. Připomeňme, že KooV jsou odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy - dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství („GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené finanční správou lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní, b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp.

Průvodce Koordinačními výbory
Ing.
Martin
Děrgel
Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Připomeňme, že z minule představené várky KooV měly pro většinovou praxi asi největší význam tyto tři: Tvorba daňových opravných položek v situaci, kdy věřitel neprovede vzájemný zápočet, Určení výše odpovídajícího pojistného pro stanovení dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti při vynětí příjmů (či zápočtu zahraniční daně) a Režim DPH u prací provedených ve prospěch plátce na majetku třetí osoby.
V dnešním čtvrtém pokračování se podíváme na prvních osm KooV z letošního roku 2015:
2.
Uplatnění odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně v případě vlastního vzdělávacího zařízení
3.
Uplatňování nákladů na pohonné hmoty ve vybraných případech
4.
Daňová uznatelnost výdajů (nákladů) uvedených v § 25 odst. 1 zákona o daních z příjmů
5.
Technické zhodnocení pronajatého/podnajatého majetku
1.
INTERPRETACE
ZNĚNÍ § 72 odst. 4 ZÁKONA č. 280/2009 Sb., DAŇOVÉHO ŘÁDU
KooV č. 443, ze dne 21.01.2015
Předkladatelé: MVDr. Milan Vodička,
daňový poradce č. 1336,
Ing. Pavel Říha,
daňový poradce č. 4597
     
Řešený problém:
Účelem dokumentu je jednoznačně interpretovat znění § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění od 1. ledna 2015 (dále jen „“), a to ve vztahu
k povinnosti elektronického podání pro daňové subjekty, jež mají zpřístupněnu datovou schránku.
Za porušení této povinnosti hrozí nemalá daňová sankce.
     
Právní úprava: