Vydáno: 1. 1. 2019
ÚČTOVÁ OSNOVA ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 - KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY Právní úprava - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Vyhláška č. 500/2002 Sb. - Český účetní standard č. 006 – Kursové rozdíly - Český účetní standard č. 008 – Operace s cennými papíry a podíly - Český účetní standard č. 012 – Změny vlastního kapitálu - Český účetní standard č. 016 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry - Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti Definice a obecné principy Krátkodobý finanční majetek je součástí aktiv účetní jednotky a zatřiďujeme jej ve výkazu Rozvaha do položky C – Oběžná aktiva.