Vydáno: 24. 9. 2018
Prošlo odborným dohledem
Průvodce Koordinačními výbory 11. část Ing. Martin Děrgel Opět pokračujeme v systematickém probírání všech ukončených tzv. Koordinačních výborů (dále jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou České republiky (dále „ČR“) lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp. Nejčastěji je předmětem těchto odborných diskuzí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a nejinak tomu bude i v dnešním zastavení. V tomto 11. pokračování se podíváme na zbývajících 7 ukončených příspěvků řešených na odborných jednáních v rámci koordinačních výborů konaných v roce 2017. Lze předpokládat, že z dnešní pestré palety témat v praxi najdou nejširší uplatnění hlavně příspěvky: 1. Výplata podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích, 3. DPH režim u školení určených pro omezený okruh účastníků a 4. Daňová uznatelnost DPH při snížení nároku na odpočet daně u nedoložených mank a škod.