Stav mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v České republice

Vydáno: 26 minut čtení
Stav mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v České republice
Ing.
Václav
Zíka
Je všeobecně známo, že rozvoj všestranných a vzájemně výhodných hospodářských vztahů je jedním z cílů zahraniční politiky České republiky. Uzavírání mezinárodních smluv, které svým charakterem přispívají k rozvoji takovýchto vztahů, tak lze jednoznačně zařadit mezi jednu z nejvýznamnějších částí zahraničně politické činnosti našeho státu. Členství České republiky v Evropské unii na tomto faktu doposud nic nezměnilo, minimálně tedy v oblasti mezinárodních smluv pojednávajících o zdaňování příjmů a popř. rovněž majetku.
S problematikou mezinárodních daňových vztahů velmi úzce souvisí především problematika mezinárodního dvojího zdanění příjmů, které je v každém případě nežádoucí, protože může reálně snižovat příjmy, které plynou daňovému rezidentovi jednoho státu ze zdrojů na území státu druhého. Nedílnou a velmi významnou součástí mezinárodních hospodářských vztahů je tedy i řešení problematiky zamezení takovémuto mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmů (popř. i majetku), které může být účinně odstraněno právě jen opatřením obou daných států, které je vzájemně koordinováno existující mezinárodní smlouvou o zamezení dvojímu zdanění.
Je evidentní, že mezinárodní dvojí zdanění příjmu a popř. i majetku zcela jistě představuje překážku v rozvoji hospodářských a dalších vztahů mezi jednotlivými zeměmi. Nežádoucí a škodlivé účinky takovéhoto mezinárodního dvojího zdanění na výměnu zboží a služeb, na pohyb kapitálu, technologií a samozřejmě i osob jsou zřejmé.
V současné době má Česká republika v platnosti již více jak 80 smluv o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku, přičemž mnohé smlouvy s dalšími státy světa Ministerstvo financí České republiky v tuto chvíli připravuje (viz i celkový přehled níže).
K poslednímu vývoji v oblasti sjednávání a uzavírání těchto velmi důležitých a významných mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v České republice lze uvést, že v průběhu roku 2015 vstoupily v platnost a od 1.1.2016 se tak uplatňují další nové dokumenty.
Jde konkrétně o tři historicky první smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, a to tedy s
Kolumbijskou republikou
(podepsána v Bogotě dne 22.3.2012, v platnosti od 6.5.2015, publikována ve Sbírce mezinárodních smluv č. 39/2015), s
Pákistánskou islámskou republikou
(podepsána v Praze dne 2.5.2014, v platnosti od 30.10.2015, publikována ve Sbírce mezinárodních smluv č. 58/2015) a
Lichtenštejnským knížectvím
(podepsána v Praze dne 25.9.2014, v platnosti od 22.12.2015, publikována ve Sbírce mezinárodních smluv č. 8/2016).
Nelze, a to v souvislosti se skutečností, že se od 1.1.2016 tedy začala v praxi provádět ustanovení výše uvedené daňové smlouvy s Lichtenštejnskem, opomenout fakt, že tato skutečnost má od stejného data, tedy od 1.1.2016, dopad i na praktickou aplikaci vnitrostátního zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Jde o to, že je od tohoto data zákonem o daních z příjmů zajištěno stejné daňové zacházení ve vztahu k Lichtenštejnsku, resp. k jeho daňovým rezidentům, jako k ostatním státům tvořícím Evropský hospodářský prostor, resp. k jejich daňovým rezidentům. Týká se to aplikace příslušných ustanovení např. § 4a, § 6, § 15, § 17b, § 19 atd. tohoto vnitrostátního zákona. Zmíněné totožné daňové zacházení ode dne, kterým se začne provádět smlouva s Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění, je stanoveno a upraveno zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
V loňském roce rovněž vstoupily v platnost i dva nové protokoly k již existujícím smlouvám o zamezení dvojímu zdanění, a to konkrétně ten ke smlouvě s
Belgickým královstvím
(podepsán v Bruselu dne 15.3.2010, v platnosti od 13.1.2015, publikován ve Sbírce mezinárodních smluv č. 17/2015) a ten ke smlouvě s Ukrajinou (podepsán v Kyjevě dne 21.10.2013, v platnosti od 9.12.2015, publikován ve Sbírce mezinárodních smluv zatím není, bude tak učiněno v nejbližších dnech –
pozn. autora: tento text vzniká v polovině ledna 2016
). Od 1.1.2016 se tedy smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Belgií (publikována ve Sbírce mezinárodních smluv č. 95/2000) a s Ukrajinou (publikována ve Sbírce zákonů č. 103/1999) v praxi provádějí ve znění těchto nově uzavřených protokolů, které aktualizují jejich texty (např. novelizace textů článků těchto dvou smluv, které pojednávají o problematice výměny daňových informací, kdy je nově stanoven současný mezinárodní standard této výměny informací, včetně prolomení bankovního tajemství apod., přičemž protokol ke smlouvě s Ukrajinou přináší i další významné úpravy textu česko-ukrajinské smlouvy o zamezení dvojího zdanění, a to i např. v souvislosti s problematikou rozhodného časového testu pro vznik tzv. službové stálé provozovny či s problematikou osvobození úroků ve státě zdroje od daně z příjmů atd.).
Pokud jde o jednu z nedílných součástí celého legislativního procesu, který souvisí s tímto typem mezinárodní smlouvy, a to tedy o oficiální podpis smlouvy, je třeba zmínit skutečnost, že v roce 2015 byly podepsány historicky první smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se dvěma státy, konkrétně tedy s
Íránskou islámskou republikou
(v Praz

Související dokumenty

Zákony

200/1991 Sb. o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a o Protokolu k ní
339/1991 Sb. o podepsání Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku
89/1992 Sb. o podepsání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku
419/1992 Sb. o Smlouvě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku
586/1992 Sb. o daních z příjmů
32/1994 Sb. o Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku
180/1994 Sb. o podepsání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
21/1995 Sb. o podepsání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
22/1995 Sb. o podepsání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
124/1995 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
170/1995 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
184/1995 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
229/1995 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Thajského království a zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
230/1995 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
283/1995 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
5/1996 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
43/1996 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojí zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
67/1996 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
163/1996 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
270/1996 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
281/1996 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
5/1997 Sb. o sjednání Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
112/1997 Sb. o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní
164/1997 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku
275/1997 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
276/1997 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
278/1997 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
6/1998 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
7/1998 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou a zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
31/1998 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
71/1998 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
108/1998 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
214/1998 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
224/1998 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
18/1999 Sb. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
103/1999 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
203/1999 Sb. o sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
301/1999 Sb. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
370/1999 Sb. , kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsané v Praze dne 16. září 1993, vyhlášené pod č. 32/1994 Sb.
371/1999 Sb. , kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úmiku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, podepsané v Lagosu dne 31. srpna 1989, vyhlášené pod č. 339/1991 Sb.
3/2000 Sb. ve věci návrhu na zrušení zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky ve znění pozdějších předpisů
30/2000 Sb. , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
95/2000 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
11/2001 Sb. , kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
127/2003 Sb. , kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1995 Sb.
132/2003 Sb. , kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
19/2004 Sb. , kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
48/2004 Sb. o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
97/2005 Sb. k zákonu, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 6. ledna 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. února 2005
3/2006 Sb. zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
74/2006 Sb. , kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
31/2007 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
40/2007 Sb. zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
89/2007 Sb. o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie
56/2009 Sb. zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
86/2009 Sb. zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
120/2009 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
26/2011 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
49/2012 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
69/2012 Sb. zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn
14/2013 Sb. o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
42/2013 Sb. sp. zn. Pl. ÚS 31/09 ve věci návrhu na zrušení článku XXIV bodů 4 a 5 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
99/2013 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie
51/2014 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
64/2014 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
267/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
39/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nařízení vlády

17/2004 Sb. o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad
121/2005 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
83/2006 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
39/2007 Sb. o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti
65/2011 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
58/2015 Sb. o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku

Vyhlášky

138/1974 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Holandským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
46/1979 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
132/1979 Sb. o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru dani z příjmu a z majetku
9/1981 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
23/1982 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
18/1984 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
17/1985 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku
98/1989 Sb. o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
74/1998 Sb. , kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv
42/2000 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb.
88/2000 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
28/2001 Sb. , kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
83/2002 Sb. , kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory
88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování věřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci
100/2003 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
79/2005 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků
88/2005 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
88/2007 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
54/2008 Sb. o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
75/2008 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
115/2009 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
58/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy
99/2011 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí prvního dálkového letu Jana Kašpara
59/2012 Sb. o regulačním výkaznictví
82/2012 Sb. o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
100/2012 Sb. o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
58/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
91/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb.
17/2015 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
8/2016 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Mezinárodní smlouvy

7/2003 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
88/2000 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
97/2005 Sb.m.s. o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
58/2013 Sb.m.s. o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
121/2005 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů
75/2008 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění úniku v oboru daní z příjmu
58/2015 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
91/2013 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k této smlouvě
102/2012 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
31/2007 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu
39/2007 Sb.m.s. , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/2007 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu
100/2012 Sb.m.s. o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze
56/2009 Sb.m.s. o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
42/2013 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
64/2014 Sb.m.s. o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
100/2003 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
122/2004 Sb.m.s. ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
88/2005 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů a z majetku
26/2011 Sb.m.s. o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory
115/2009 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
99/2013 Sb.m.s. o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995
89/2007 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
19/2004 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
28/2001 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
92/2012 Sb.m.s. o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
86/2009 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
74/2006 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
59/2012 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
69/2012 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České repubiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
95/2000 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
127/2003 Sb.m.s. ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
17/2015 Sb.m.s. o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
99/2011 Sb.m.s. o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
58/2010 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
65/2011 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
14/2013 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
17/2004 Sb.m.s. , kterým se vyhlašuje oprava v českém překladu anglického znění Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, vyhlášené pod č. 184/1995 Sb.
54/2008 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
132/2003 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
79/2005 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
40/2007 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
49/2012 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
42/2000 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
82/2012 Sb.m.s. o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
11/2001 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
88/2007 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
83/2002 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
3/2000 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
39/2015 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
3/2006 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
48/2004 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
120/2009 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
30/2000 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
8/2016 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní
51/2014 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní
88/2002 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
83/2006 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu